Logo UAB
2020/2021

Treball de Final de Grau

Codi: 103284 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501922 Nanociència i Nanotecnologia OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Eva Maria Pellicer Vilà
Correu electrònic:
Eva.Pellicer@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Juan Francisco Piniella Febrer

Prerequisits

Requisits:

 • L'estudiant haurà de tenir superades com a mínim 2/3 parts del total de crèdits ECTS de la titulació per matricular‐se d'aquesta assignatura (és a dir, 160 ECTS).
 • L’estudiant haurà de tenir superats tots els crèdits dels dos primers cursos.
 • La Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències establirà els períodes de matriculació.

 

Objectius

L’objectiu del Treball és el d’aprofundir en i/o aplicar i saber transmetre coneixements adquirits durant els estudis del Grau de Nanociència i Nanotecnologia.

El Treball fi de Grau comporta la realització per part de l’estudiant d’un projecte, memòria o estudi original sota la supervisió d’un tutor, en el que s’integren i desenvolupen els continguts formatius, les capacitats, les competències i les habilitats adquirides durant el Grau. 

El nivell del treball ha de correspondre’s amb el nivell de coneixements i competències d’un graduat:

‐ L’estudiant ha de desenvolupar un treball individual sobre un tema acordat amb el seu tutor. Aquest ha de ser un professor o investigador, doctor, vinculat a la UAB.

‐ Els treballs poden ser co‐dirigits per un màxim de 2 persones, essent com a mínim una d’elles un professor vinculat de la UAB. Aquest serà el responsable de l’assessorament i seguiment del Treball en el cas que aquest es desenvolupi en una institució externa a la UAB.

‐ Per formalitzar la matrícula, caldrà presentar un document signat pel director del treball i per l’estudiant, on es descriuran breument els objectius, metodologia i durada del Treball. Aquest document serà validat pel professor coordinador de l’assignatura.

Competències

 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Aplicar els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia a la resolució de problemes de natura quantitativa o qualitativa en l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Aplicar els principis ètics i les normes legislatives en el marc de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Aprendre de manera autònoma.
 • Comunicar-se amb claredat en anglès.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 • Demostrar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Demostrar motivació per la qualitat.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
 • Desenvolupar treballs de síntesi, caracterització i estudi de les propietats dels materials en la nanoescala a partir de procediments establerts prèviament.
 • Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 • Interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals, incloent-hi l'ús d'eines informàtiques, identificar-ne el significat i relacionar-les amb les teories químiques, físiques o biològiques apropiades.
 • Manipular els instruments i materials estàndards propis dels laboratoris d'assaigs físics, químics i biològics per a l'estudi i l'anàlisi de fenòmens en la nanoescala.
 • Mantenir un compromís ètic.
 • Mostrar sensibilitat en qüestions mediambientals.
 • Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incluent-hi la utilització de mitjans telemàtics i informàtics.
 • Operar amb un cert grau d'autonomia.
 • Proposar idees i solucions creatives.
 • Raonar de forma crítica.
 • Reconèixer els termes relatius als àmbits de la física, la química, la biologia, la nanociència i la nanotecnologia en llengua anglesa i fer servir l'anglès de manera eficaç per escrit i oralment en l'àmbit laboral.
 • Reconèixer i analitzar problemes físics, químics i biològics en l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia i plantejar respostes o treballs adequats per a la seva resolució, incloent-hi en els casos necessaris l'ús de fonts bibliogràfiques.
 • Resoldre problemes i prendre decisions.
 • Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions.
 2. Aplicar els conceptes i teories de forma adequada per elaborar un treball acadèmic o professional en àmbits relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia
 3. Aplicar els principis ètics i les normes legislatives en el marc de la nanociència i la nanotecnologia en la realització d'un treball acadèmic o professional.
 4. Aprendre de manera autònoma.
 5. Comunicar-se amb claredat en anglès.
 6. Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 7. Demostrar coneixements i comprensió en l'elaboració d'un treball en àmbits relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
 8. Demostrar iniciativa i esperit emprenedor.
 9. Demostrar motivació per la qualitat.
 10. Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 11. Interpretar dades en la realització d'un treball acadèmic o professional en àmbits relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
 12. Mantenir un compromís ètic.
 13. Mostrar sensibilitat en qüestions mediambientals.
 14. Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incluent-hi la utilització de mitjans telemàtics i informàtics.
 15. Operar amb un cert grau d'autonomia.
 16. Proposar i desenvolupar protocols per realitzar un treball acadèmic o professional en àmbits relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia
 17. Proposar idees i solucions creatives.
 18. Raonar de forma crítica.
 19. Realitzar un resum en llengua anglesa del treball realitzat.
 20. Reconèixer i analitzar problemes en l'elaboració d'un treball acadèmic o professional en àmbits relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia
 21. Resoldre problemes i prendre decisions.
 22. Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.
 23. Utilitzar aplicacions informàtiques relacionades amb la nanociència i la nanotecnologia.

Continguts

Cada estudiant realitzarà el TFG sota la supervisió d’un o dos directors, dels quals com a mínim un d’ells actuarà com a professor tutor a efectes administratius i d’avaluació. A més, l’assignatura comptarà amb un equip de coordinació que serà consensuat pel Departament i la Coordinació del Grau de Química. Finalment, l’assignatura també disposarà d'un espai al Campus Virtual.

 

 • El Treball s’ha de realitzar de forma individual.
 • El director i l’estudiant acordaran, un cop definida la temàtica del treball, les línies de desenvolupament. El director facilitarà l’accés a la documentació bàsica per a la seva realització. La durada aproximadal serà d’un quatrimestre.
 • Els projectes també poden ser desenvolupats en institucions o empreses externes a la UAB i en el marc de programes de mobilitat. En aquests casos, caldrà que s’especifiquin les condicions de col·laboració i que existeixi un compromís de seguiment per part del co‐responsable a l’altra institució. En aquest cas, s’assignarà un segon tutor entre els professors de la UAB. En qualsevol cas, l’avaluació del Treball es realitzarà a la UAB.

 

Metodologia

Hi ha dues opcions per escollir el tema del Treball:

1.  D’una llista de temes proposats pels professors i/o investigadors. L’oferta inclourà, com a mínim, el títol provisional, objectius, breu descripció de la feina a fer i dades de contacte.

2.  De la pròpia iniciativa de l’estudiant, amb el benentès que s’acordi amb un professor i/o investigador.

 

A continuació, s’enumeren les possibles tipologies de TFG:

a. Divulgatiu o educatiu: Consistirà en l’elaboració divulgativa d’un tema científic d’interès social adreçat al públic general o a estudiants de nivells educatius no universitaris, així com a la preparació d’alguna activitat o pràctica demostrativa d’algun concepte cientificotècnic. S'haurà d’emprar un llenguatge culte però comprensiu i com a mínim haurà d’incloure els següents ítems:

 • Títol i autor
 • Breu definició del tema
 • Interès social, educatiu o divulgatiu
 • Àmbit(s) d’aplicació
 • Millores esperades
 • Bibliografia

 

b. Projecte experimental: Consistirà en l’elaboració d’un projecte en un laboratori de recerca bàsica o aplicada d’algun departament universitari o centre públic que contempli com a mínim els següents ítems:

 • Títol i autor
 • Antecedents
 • Hipòtesi inicial i objectius
 • Material i Mètodes
 • Resultats que s’espera obtenir
 • Pla de difusió
 • Bibliografia

 

c. Projecte industrial: Consistirà en l’elaboració d’un projecte per resoldre una problemàtica industrial determinada. Haurà d’incloure com a mínim els següents ítems:

 • Títol i autor
 • Descripció de la problemàtica
 • Objectiu
 • Material i Mètodes
 • Descripció de la solució
 • Bibliografia

 

d. Projecte de caràcter tècnic‐ètic‐legal: Sota aquesta modalitat es vol donar cabuda a treballs que tractin qüestions relacionades amb normatives –industrials, mediambientals– o amb aspectes ètics relacionats amb l’exercici de la professió o amb l’experimentació, amb l’anàlisi de l’impacte sociològic de la ciència en un àmbit determinat, etc. El format de presentació d’aquesta modalitat serà discutit amb el tutor, malgrat que en principi seguirà les pautes dels models anteriors.

 

e. Projecte lliure: L’alumne proposarà per escrit un tema concret al responsable de l’assignatura, justificant la proposta. El responsable de l’assignatura serà l’encarregat d’acceptar o declinar la proposta i d’assignar un tutor, en el cas que sigui acceptada. Haurà d’incloure com a mínim els següents ítems:

 • Títol i autor
 • Descripció de la temàtica
 • Objectiu
 • Desenvolupament del projecte
 • Resultats i conclusions
 • Bibliografia
 • Material a lliurar: memòria escrita, portafoli i pòster de presentació

 

Independentment de la tipologia dels treballs, aquests es podran desenvolupar en institucions o empreses externes a la UAB i en el marc de programes de mobilitat. En aquests casos, caldrà que s’especifiquin les condicions de col∙laboració i que existeixi un tutor que pertanyi a la UAB. En el cas dels projectes desenvolupats en empreses, aquest tutor serà un dels professors correctors o el professor coordinador de l’assignatura “Pràctiques Externes”. En el cas dels projectes desenvolupats en el marc de programesde mobilitat,el tutor serà nomenat per la coordinació de TFG. En el cas dels projectes desenvolupats en altres tipus d’institucions externes o en departaments de la UAB que no estiguin involucrats en la docència del Grau, el tutor serà nomenat per la coordinació de TFG.

 

Proposta i assignació del TFG

  

Proposta de treballs: Amb anterioritat al començament de cada curs acadèmic, la coordinació del TFG sol∙licitarà al col∙lectiu de professors que poden actuar com a tutors propostes de temes per a la realització del treballs. En aquestes propostes s’haurà d’indicar: nom del tutor, títol del treball, i tipologies a les quals es podria adscriure (es pot especificar més d’una tipologia). Els professors que presentin propostes exerciran de tutors dels treballs i participaran en les comissions d’avaluació. Per una altra banda, i dins dels períodes establerts, els estudiants podran proposar de forma raonada i justificada a la coordinació de l’assignatura projectes de TFG diferents dels proposats pels professors tutors (“projecte lliure”).

 

L’equip de coordinació serà l’encarregat d’acceptar o declinar la proposta i d’assignar un tutor, en el cas que aquesta sigui acceptada.

 

Difusió de les propostes: Un cop iniciat el curs acadèmic, la coordinació del TFG publicarà les propostes de treballs rebudes a l’espai del Campus Virtual de l’assignatura. Aquesta llista serà la que tindrà validesa durant tot el curs.

 

Sol∙licitud de treballs: La sol∙licitud de treballs per part dels estudiants es farà mitjançant un formulari a descarregar de l’espai del Campus Virtual de l’assignatura, el qual s’haurà d’omplir i posteriorment entregar mitjançant les eines de lliurament de treballs. En aquest formulari es faran constar 5 preferències prioritzades de la llista de treballs oferts o, en el seu defecte, la proposta de  “projecte lliure” prèviament acceptada per la coordinació o el nom de l’empresa/universitat d’intercanvi on es realitzarà el treball.

 

Assignació de treballs: La coordinació de TFG assignarà els projectes sol∙licitats i els tutors corresponents als estudiants tenint en compte l’ordre de preferències i els seus expedients acadèmics. El resultat de l’assignació es farà públic mitjançant l’espai del Campus Virtual. A continuació i en un breu període de temps, es faran les reassignacions de treballs per aquells estudiants que hagin quedat sense assignació inicialment.

 

 

 • Calendari: matriculació i assignació

  

Cronograma de la proposta i assignació de treballs (1r torn i 2n torn)

 

Propostes de treballs de professors tutors                   juny/juliol del curs anterior

 

Difusió de propostes de treballs                                 a partir de setembre del mateix curs

 

Propostes de “projectes lliures”                                 fins a finals del primer quadrimestre

 

Sol∙licitud de treballs                                               des de setembre fins finals del primer quadrimestre

 

Publicació de l’assignació de treballs                         des de setembre fins a març

 

Els estudiants hauran de realitzar el TFG en un semestre i disposaran només d’una única convocatòria: convocatòria de febrer (per als estudiants que fan el TFG durant el 1r semestre) i convocatòria de juliol (per als estudiants que fan el TFG durant el 2n semestre). Es reserva la convocatòria de setembre prioritàriament pels casos de TFG realitzats en el marc d’un conveni de col∙laboració amb empresa.

 

- Els estudiants que fan el TFG durant el 1r semestre s’han de matricular a mitjans de juliol.

 

- Els estudiants que fan el TFG durant el 2n semestre es poden matricular a mitjans de juliol o a mitjans de desembre.

 

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutoria 45 1,8 2, 3, 7, 11, 16, 19, 20, 23
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament del projecte 135 5,4 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23
Preparació i redacció de la memòria 84 3,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Recerca d'informació 30 1,2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 23

Avaluació

Avaluació

L’avaluació del TFG de cada estudiant es realitzarà de forma conjunta pel seu professor tutor i la comissió d’avaluació.

 • L’avaluació del Treball es basarà en una memòria escrita i la presentació oral, i la realitzarà la comissió d’avaluació. El tutor del Treball haurà de fer arribar al Coordinador de l’assignatura una breu valoració en base a un formulari que se li suministrarà.
 • L’estudiant ha de presentar una memòria escrita d’una extensió máxima de 30 pàgines. Se n’han de lliurar 3 còpies en paper i una en suport informàtic en pdf al coordinador de l’assignatura.
 • En el procés de lliurament, l’estudiant omplirà un formulari anti‐plagi on consignarà de manera expressa que el seu treball és original i autoritzarà la introducció del seu treball als dipòsits digitals de la UAB i el CBUC. Aquest document estarà inclòs com un annex a la memòria escrita realitzada.
 • La data límit per presentar la memòria és de 3 setmanes abans de la data de tancament d’actes de la convocatòria corresponent (Febrer, Juny o Setembre).
 • La presentació oral del treball, aproximadament 2 setmanes després de dipositar la memòria, tindrà una durada màxima de 15 minuts, seguits d’un torn de preguntes per part de la comissió.
 • Tant la memòria com la presentació es poden realitzar en català, castellà o anglès.
 • Per a cada període de defenses orals, l’horari de les presentacions de cada estudiant serà elaborat per la coordinació de TFG i publicat a l’espai del Campus Virtual amb un mínim d’una semana d’antelació.
 • S’avaluarà el contingut del treball, la metodologia, la presentació, les respostes a les preguntes de la comissió i, en general, el grau de maduresa assolit en Nanociència i Nanotecnologia per l’estudiant.
 • La nota d’avaluació del tutor del TFG haurà de constar en la nota de seguiment i equivaldrà al 40% de la nota final de l’assignatura.
 • En base a la valoració de les memòries escrites i exposicions orals, les comissions d’avaluació jutjaran les competències transversals adquirides, el contingut, plantejament, desenvolupament i grau de dificultat del treball realitzat i la qualitat de la presentació i defensa dutes a terme. Com a resultat d’això, cada comissió elaborarà un informe valoratiu seguint les pautes d’una rúbrica preparada per la coordinació del TFG. En aquest informe haurà de constar una nota de memòria del treball i una nota de defensa oral, que equivaldran cadascuna d’elles al 30% de la nota final de l’assignatura. Per tal que la nota del tutor faci mitjana amb les notes de la memòria i de la defensa oral, la mitjana d'aquestes ha ser igual o superior a 5.
 • En base a les notes atorgades pels tutors i comissions d’avaluació, la coordinació delTFG calcularà la nota final de l’assignatura i la farà pública a l’espai del Campus Virtual. A més, seleccionarà un nombre de treballs entre els els més ben qualificats per tal d’atorgar les matrícules d’honor. En cas de dubte, es faran entrevistes individuals amb els candidats a aquesta qualificació.
 • Aquells estudiants que no compleixin el requisits mínims de seguiment i treball, no superaran l’assignatura i rebran la qualificació de “No presentat”.
 • Els estudiants que sí dugin a terme el seguiment i aportin evidències, però no dipositin la memòria escrita en el calendari establert, no facin la defensa oral, o el seu resultat sigui deficient seran qualificats com a “Suspens”.
 • A més, els casos de plagi del treball també implicaran el suspens automàtic del TFG. En qualsevol d’aquests casos, això comportarà una nova matrícula i completar i/o reiniciar el circuit d’elaboració del TFG.

Es considerarà com a plagi (http://www.plagiarism.org/):

- presentar el treball aliè com propi;

- adoptar paraules o idees d'altres autors sense el degut reconeixement (és a dir, sense citar);

- no emprar les cometes en una cita literal;

- donar informació incorrecta sobre la veritable font d'una cita;

- la paràfrasi d'una font sense esmentar la font (és a dir, sense citar);

- la paràfrasi abusiva, finsi tot si s'esmenta la font.

 

Realització i seguiment del TFG

Cada tutor de TFG fixarà una data per a una reunió inicial conjunta amb els seus estudiants tutoritzats on es definirà el calendari de seguiment, el qual especificarà un conjunt mínim de trobades individualitzades cobrint els temes següents:

1. Elaboració del calendari de seguiment

2. Elaboració d’un informe amb l’estat de l’art del tema considerat

3. Elaboració dels objectius del TFG i planificació temporal del treball

4. Discussió dels resultats obtinguts i elaboració de l’índex de la memòria de TFG a redactar

5. Discussió de l’esborrany de memòria de TFG

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació i defensa de la memòria 60% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23
Seguiment del treball de recerca 40% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

No hi ha bibliografia