Logo UAB
2020/2021

Tractament Fisioterapèutic en Neurologia

Codi: 102998 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carina Salgueiro Francisco Salgueiro
Correu electrònic:
Carina.Francisco@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent extern a la UAB

Juan Simón Cardona

Prerequisits

Tenir coneixements d'anatomia i fisiologia del sistema nerviós necessaris per interpretar les malalties i com poder-les abordar terapèuticament.

Es recomana tenir aprovades les assignatures de fisioteràpia en neurologia I i II.

Objectius

Aquesta assignatura pretén assentar les bases del Tractament Fisioterapèutic en Neurologia avançada, així com aprofundir en les tècniques complementàries aplicades en neurorehabilitació.

Conèixer i aplicar adequadament les diferents tècniques de fisioteràpia neurològica avançada en pacients reals és imprescindible per preparar a l'estudiant de manera adient per fer front al posterior desenvolupament de la seva carrera professional en l’àmbit de les patologies neurològiques.

 

 

Competències

 • Demostrar que té coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Demostrar que té prou coneixement dels mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutics, encaminats a la terapèutica clínica.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 • Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia d'acord amb els criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Integrar, a través de l'experiència clínica, els valors ètics i professionals, els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies de la fisioteràpia per resoldre casos clínics concrets en l'àmbit hospitalari, extrahospitalari, i de l'atenció primària i comunitària.
 • Raonar amb sentit crític.
 • Resoldre problemes.
 • Treballar en equip.
 • Valorar l'estat funcional del pacient considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els coneixements i competències adquirits per resoldre casos clínics complexos en l'àmbit de la neurologia.
 2. Aplicar els mètodes i tècniques avançades de fisioteràpia referides a les patologies neurològiques.
 3. Definir els objectius generals i específics per a l'aplicació del tractament avançat de fisioteràpia en les patologies neurològiques.
 4. Descriure i aplicar els procediments avançats de valoració de fisioteràpia amb l'objectiu de determinar el grau d'afectació del sistema nerviós i la seva possible repercussió funcional.
 5. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats d'actuació en el tractament avançat de fisioteràpia en les patologies neurològiques.
 6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 7. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 8. Enumerar els diferents tipus de material i aparells utilitzats en el tractament avançat de fisioteràpia en les patologies neurològiques.
 9. Enumerar els tractaments medicoquirúrgics, fonamentalment en els aspectes fisioterapèutics i ortopèdics que s'apliquen en les malalties neurològiques.
 10. Establir una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia a partir de casos clínics complexos en l'àmbit de les patologies neurològiques.
 11. Explicar detalladament la fisiopatologia de les malalties neurològiques i identificar les manifestacions que apareixen al llarg del procés.
 12. Raonar amb sentit crític.
 13. Resoldre problemes.
 14. Treballar en equip.

Continguts

CONTINGUT TEÒRIC-PRÀCTIC:

Tots els continguts seran impartits per Carina Salgueiro i el professor adjunt Simón Cardona.

 • Estabilitat (core stability) i mobilitat en pacients neurològics.

 • Bases científiques del control i l'aprenentatge motor.

 • Intervenció precoç i pacient crític neurològic.

 • Revisió de les tècniques manuals més útils en neurorehabilitació

 • Tractament del control postural i equilibri.

 • Vibració de cos sencer (WBV) en pacients neurològics.

 • Correcció dels patrons de marxa.

 • Cinta de marxa i robòtica

 • Tractament i abordatge funcional de l'extremitat superior.

 • Tractament dels trastorns sensitius i dolor neuropàtic.

 • Realitat virtual i teràpia amb mirall (mirror therapy).

 • Constraint-induced moviment therapy (CIMT)

Metodologia

La docència es basa en classes teòriques i pràctiques.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 30 1,2 1, 2, 12, 13, 14
TEORIA (TE) 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
PRESENTACIÓ DE TREBALLS 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Tipus: Autònomes      
ESTUDI PERSONAL 78 3,12 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12
elaboració de treballs i informes així com recerca d'informació a compartir a les classes presencials 26 1,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Avaluació

Descripció del sistema d'avaluació

Treball escrit
Lliurament de i presentació de treball escrit realitzat en grup
Nota del treball [NT] (10% de la nota final)

Examen I - Pràctic
Avaluació objectiva estructurada: es valorarà l'habilitat manual en l'aplicació de les diferents tècniques, així com l'adequació de la tècnica / maniobra escollida a la situació plantejada.
Nota de l'examen pràctic [NEP] 50% de la nota final

Examen II - Teòric
Avaluació escrita mitjançant proves objectives de selecció d'ítems d'elecció múltiple (20 preguntes amb 4 possibles respostes, només una serà correcta.), preguntes de resposta oberta (2 preguntes de desenvolupament) i preguntes obertes de resposta curta (3 preguntes)
Nota de l'examen final teòric [NET] 40% de la nota final

S'han de realitzar totes les proves avaluables per poder aprovar l'assignatura. ([NET] · 0,40) + ([NP] · 0,50) + ([NT] · 0,10) = NOTA FINAL
S'aprovarà l'assignatura amb nota final igual o superior a 5.

Quan l'estudiant no pugui aportar prou evidències d'avaluació, és a dir, pel fet de no presentar i exposar el treball i / o no presentar-se al examen final de l'assignatura, en l'acta es consignarà aquesta assignatura com no avaluable.
Els alumnes de programes d'intercanvi seran avaluats seguint els mateixos criteris que els alumnes de la UAB.

L'examen de recuperació d'aquesta assignatura serà constituït per una partteòrica (8 preguntes tipus test, 2 preguntes obertes de resposta curta, 1 pregunta oberta de resposta de desenvolupament i 1 pregunta oberta relacionada amb una de les temàtiques proposades en les classes d'autoaprenentatge) amb el pes de 50% de la valoració total i una part pràctica (2 exercicis de simulació de l'abordatge terapèutic) amb el pes de 50% de la classificació final.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de tipus pràctic mitjançant avaluació objectiva estructurada. 50% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13
Avaluació escrita mitjançant proves objectives de selecció d'ítems d'elecció múltiple i proves objectives de resposta escrita. 40% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13
Entrega d'informes/treballs escrits. 10% 1 0,04 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

 • Maeshima S, Okamoto S, Okazaki H, Mizuno S, Asano N, Maeda H, et al. Potential factors, including activities of daily living, influencing home discharge for patients with putaminal haemorrhage. BMC Neurol [Internet]. 2016;16(16):4–9.
 • Nijboer TCW, Winters C, Kollen BJ, Kwakkel G. Impact of clinical severity of stroke on the severity and recovery of visuospatial neglect. PLoS One. 2018;13(7):1–11.
 • Siegel J, Pizzi MA, Brent Peel J, Alejos D, Mbabuike N, Brown BL, et al. Update on Neurocritical Care of Stroke. Curr Cardiol Rep. 2017;19(67):1–11.
 • Furie KL, Jayaraman M V. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke. Stroke. 2018;49:509–10.
 • Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: 2019 update to the 2018 guidelines for the early management of acute ischemic stroke a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke A. Vol. 50, Stroke. 2019. 344–418
 • Fearon P, Langhorne P, Blomstrand C, Cabral N, Cavallini A, Dey P, et al. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2017;(9):1–81.
 • Imura T, Nagasawa Y, Fukuyama H, Imada N, Oki S, Araki O. Effect of early and intensive rehabilitation in acute stroke patients: retrospective pre-/post-comparison in Japanese hospital. Disabil Rehabil [Internet]. 2018;40(12):1452–5.
 • Dąbrowski J, Czajka A, Zielińska-Turek J, Jaroszyński J, Furtak-Niczyporuk M, Mela A, et al. Brain Functional Reserve in the Context of Neuroplasticity after Stroke. Neural Plast. 2019;1–10.
 • Sasmita AO, Kuruvilla J, Ling APK. Harnessing neuroplasticity: modern approaches and clinical future. Int J Neurosci. 2018;128(11):1061–77.
 • Carey L, Walsh A, Adikari A, Goodin P, Alahakoon D, De Silva D, et al. Finding the Intersection of Neuroplasticity, Stroke Recovery, and Learning: Scope and Contributions to Stroke Rehabilitation. Neural Plast. 2019;1–15.
 • Pin-Barre C, Laurin J. Physical Exercise as a Diagnostic, Rehabilitation, and Preventive Tool: Influence on Neuroplasticity and Motor Recovery after Stroke. Neural Plast. 2015;1–12.
 • Carvalho R, Azevedo E, Marques P, Dias N, Cerqueira JJ. Physiotherapy based on problem-solving in upper limb function and neuroplasticity in chronic stroke patients: A case series. J Eval Clin Pract. 2018;24:552–60.
 • Livingston-Thomas J, Nelson P, Karthikeyan S, Antonescu S, Jeffers MS, Marzolini S, et al. Exercise and Environmental Enrichment as Enablers of Task-Specific Neuroplasticity and Stroke Recovery. Neurotherapeutics. 2016;13:395–402.
 • Crozier J, Roig M, Eng JJ, MacKay-Lyons M, Fung J, Ploughman M, et al. High-intensity interval training after stroke: An opportunity to promote functional recovery, cardiovascular health, and neuroplasticity. Neurorehabil Neural Repair. 2018;32(6–7):543–56.
 • Cano de la Cuerda. Nuevas Tecnologías en Neurorehabilitación. plicacione diagnósticas y terapéuticas. Madrid: Panamericana, 2018.
 • Purves D. Neurociencia . 5ª ed. Madrid : Editorial Médica Panamericana; 2016
 • Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor Control: Translating Research into Clinical Practice.5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016
 • Krakauer J, Carmichael S. Broken Movement: the neurobiology of motor recoveryafter stroke. 2017