Logo UAB
2020/2021

Negociació Ambiental

Codi: 102813 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Júlia Miralles de Imperial Pujol
Correu electrònic:
Julia.MirallesDeImperial@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

És recomanable que l'estudiant hagi cursat i superat l'assignatura "Administració i Polítiques Ambientals". També es dona per suposat que l'estudiant llegeix habitualment diaris de premsa generalista i té interès en els conflictes i negociacions polítiques i, especialment, les que versin sobre temes ambientals que siguin d'actualitat. Finalment, el tipus d'activitats i avaluació d'aquesta assignatura fa imprescindible l'assistència a la majoria de les seves sessions. Altres formes de seguiment es consideraran excepcionals i hauran de ser acordades prèviament amb la professora.

Objectius

La negociació és un element clau en el procés d'elaboració d'una política pública i la gestió de conflictes ambientals. L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir als i les estudiants els recursos teòrics i pràctics per entendre i gestionar controvèrsies públiques, i introduir a l'estudiant a la teoria i les tècniques de negociació en el marc dels processos de política pública i de conflictes ambientals.

L'assignatura combinarà les dimensions teòrica i pràctica. Al llarg del curs s'analitzaran controvèrsies públiques i s'exploraran diferents modalitats de negociació mitjançant simulacions i casos pràctics, des de les més simples fins a les més complexes i combinant perspectives de diferents nivells de govern.

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més rellevants en medi ambient.
 • Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Aplicar els conceptes i enfocaments de la ciència política, especialment les explicacions de les desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics, a la posada en pràctica de les polítiques públiques i a la resolució de les situacions de conflicte.
 3. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 4. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 5. Demostrar si aquestes polítiques provoquen conflictes o responen a un consens.
 6. Descriure els actors polítics i valorar críticament el comportament polític en diferents contextos sociopolítics i històrics.
 7. Descriure els principals elements del procés polític: socialització, actituds i ideologies polítiques.
 8. Descriure i usar adequadament els principals conceptes en l'àmbit de l'estudi de les relacions entre la política i la societat: regulació del conflicte social, poder polític i legitimació, sistema polític.
 9. Distingir entre les anàlisis de la ciència política i els judicis de valor sobre la democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
 10. Fer un diagnòstic de les problemàtiques de conflictivitat i de cooperació als països, regions i àmbits del sistema internacional que calgui.
 11. Fer un diagnòstic de les problemàtiques de seguretat i de desenvolupament als països, regions i àmbits del sistema internacional que calgui.
 12. Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 13. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 14. Treballar amb autonomia.
 15. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

Bloc 1: La negociació en les intervencions públiques

•           Marc general.

•           La negociació distributiva o per posicions.

•           La negociació basada en principis. Model Harvard de Negociació.

Bloc 2: Tècniques de negociació

•           Planificació d'una negociació.

•           Formats, estratègies i instruments durant la negociació.

Bloc 3: Agents i poder

•           Qui participa i qui influeix en una negociació.

•           El poder en la taula de negociació.

Bloc 4: Negociació i participació

•           La negociació i la participació en una intervenció pública.

•           Potencialitats i límits de la participació.

Bloc 5: Negociació i mediació

•          Les terceres parts en un procés negociador.

•          La mediació com a instrument en la negociació.

Metodologia

L'assignatura Negociació Ambiental té 6 crèdits ECTS, és a dir, un total de 150 hores de dedicació per part de l'estudiant (25 hores per crèdit). Aquestes s'estructuren en els diversos tipus d'activitats formatives i metodologies docents descrites a continuació amb l’objectiu de combinar una aproximació teòrica ben fonamentada amb exercicis pràctics que permetin un acostament directe a la realitat de les negociacions vinculades a la implementació de polítiques públiques.

Els fonaments teòrics seran exposats a les classes, en format de classes magistrals obertes en tot moment a la participació de l'alumnat per a l'aclariment i el debat.

Els fonaments de la teoria s'assentaran en la lectura de textos i l'estudi autònom, a partir del material exposat a les classes i d’altres materials que s'indiquin a classe o a través del Campus Virtual.

El treball d'estudi es complementarà amb exercicis individuals vinculats a les lectures i casos dels seminaris, a partir dels quals es durà a terme un debat entre els i les estudiants dirigit per la docent. Durant el curs es realitzaran un total de 10 seminaris, 5 dels quals es lliuraran per escrit i 5 més que es treballaran únicament de forma oral a classe. Tots els seminaris seran avaluats tant pel que fa a les aportacions orals a classe com, en els casos que correspongui, a les entregues escrites. Es comunicarà a través del Campus Virtual amb antelació suficient en quines activitats concretes consistirà cada seminari i la preparació necessària per part dels i les estudiants. 

El treball pràctic consistirà en una recerca aplicada sobre una política pública local escollida pels i les estudiants d’entre les propostes realitzades per la docent.El treball es realitzarà en equips de 2 persones, amb les excepcions que es puguin considerar per motius laborals o d’altres degudament justificats.

Els dies en els quals es facin exposicions orals de treballs, també es realitzarà una ronda de preguntes de la professora i els i les estudiants. En acabat, s’obrirà un debat sobre el conjunt de qüestions tractades en l’exposició oral.

Durant el curs es realitzaran tutories individuals i grupals per a la realització dels treballs i sobre el seguiment del  curs en els horaris que es fixin prèviament a través del correu electrònic tant a petició dels i les estudiants com per indicació de la docent.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques: exposicions per part de la professora amb recolzament de TIC i debat en gran grup. 30 1,2 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Pràctiques a l'aula. 19,5 0,78 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Tipus: Supervisades      
Tutoria: tutories individuals i grupals de recolzament per a la realització dels treballs i de seguiment de la matèria. 25 1 3, 4, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Elaboració del treball de curs i dels treballs escrits de seminari. 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Estudi: Realització d'esquemes i resums sobre els continguts teòrics. 20 0,8 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14
Lectura de textos: exercici individual de lectura comprensiva de textos. 20 0,8 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Avaluació

 L'avaluació d'aquesta assignatura es composa de les següents activitats d’avaluació:

-  Examen final: 30% de la nota final.

-  Treballs escrits de seminari sobre lectures i casos: 25% de la nota final.

 • Es tindran en compte les 4 millors qualificacions obtingudes. 

-  Participació oral als seminaris: 15% de la nota final.

-  Treball de curs: 30% de la nota final.

 • 10% de la nota final la presentació oral i 20% l’entrega escrita.

Consideracions importants

 • És condició necessària però no suficient aprovar l’examen per aprovar l’assignatura.
 • Per aprovar l'assignatura és condició necessària aprovar tant el conjunt dels seminaris (els que inclouen entrega escrita i els que només impliquen avaluació de la participació oral a classe), com el treball de curs, com l'examen.
 • Les dates dels seminaris així com les d’entregues i presentacions orals dels treballs de curs s'especificaran en el marc de la programació de l'assignatura a través del Campus Virtual.
 • L'assistència a les sessions de seminari de cas i de lectura és obligatòria. Les absències justificades per motius mèdics o laborals no tindran efectes en termes d'avaluació. Es permeten dues absències no justificades als seminaris, de les quals màxim una pot ser a un seminari amb entrega escrita. 
 • Els treballs escrits de seminari s’entregaran prèviament a la classe corresponent a través del Campus Virtual. Només seran avaluats si l’estudiant assisteix a la corresponent sessió de seminari o bé presenta justificació mèdica o laboral de l’absència.
 • L'examen serà al final del quadrimestre el dia que fixi la Facultat, que es farà públic amb antelació suficient i que els i les estudiants hauran de corroborar a través de la web de la Facultat.
 • L'alumnat haurà de notificar la composició del grup i el tema escollit pel treball de curs a través del correu electrònic a la docent durant les dues primeres setmanes del semestre. En cas contrari, no se'ls permetrà lliurar-lo.
 • El fet de presentar-se a l'examen, o presentar el treball de curs o participar en almenys 4 seminaris eximeix l'estudiant de la qualificació de "No Presentat".
 • Els i les estudiants que no haguessin superat el conjunt dels seminaris o el treball de curs o ambdós, podran entregar un nou treball escrit individual determinat per la professora, per aconseguir la nota necessària per aprovar les activitats d’avaluació que haguessin estat suspeses. La docent especificarà als i les estudiants en aquesta situació les característiques i data d’entrega del treball corresponent. 
 • Els i les estudiants que no haguessin superat l'examen tindran l'oportunitat d'acollir-se a les activitats de compensació, és a dir, podran tornar a fer l’examen suspès el dia que determini la Facultat, havent acabat el període lectiu del segon quadrimestre. Per poder assistir a la recuperació, l'alumne ha hagut d'haver estat avaluat prèviament d'activitats d'avaluació continuada que equivalguin a 2/3 de la nota final.
 • Qualsevol alumne que per motius laborals o de salut degudament justificats o pel fet d’estar realitzant un programa d’intercanvi, no pugui assistir amb normalitat al curs, haurà de notificar-ho a la professora durant les dues primeres setmanes del semestre per tal d’acordar les activitats compensatòries corresponents. En cas que aquesta notificació es produeixi més tard sense una raó motivada, l’estudiant no podrà superar l'assignatura.
 • D’acord amb l’article 117.2 de la normativa acadèmica de la UAB, l’avaluació dels alumnes repetidors podrà consistir en una sola prova de síntesi. L’alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 30% de la nota final 4 0,16 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Participació oral als seminaris 15% de la nota final 5,5 0,22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15
Treball de curs 30% de la nota final 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
Treballs escrits de seminari sobre lectures i casos 25% de la nota final 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Bibliografia

L'assignatura no té una bibliografia de referència que s'hagi de llegir de manera obligatòria per poder seguir el curs. No obstant, per a la realització de ls seminaris s'hauran de llegir alguns textos que seran indicats per la professora durant el curs i posats a disposició a través del Campus Virtual, amb prou antelació perquè els i les estudiants els puguin treballar.

D'altra banda, per qui vulgui ampliar els seus coneixements sobre la teoria i tècniques de negociació i mediació, proposem la lectura de les següents publicacions:

Fisher, R. (1996). Más allá de Maquiavelo. Barcelona: Granica.

Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2011). Obtenga el Sí. El arte de negociar sin ceder,. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Lebel, P. (1990). El arte de la negociación, Barcelona: CEAC.

Mendieta, C. (2010). Tècniques de negociació i resolució de conflictes. Manual de Consulta. Barcelona: Diputació de Barcelona. Disponible a https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/51553.pdf

Moore, C. (1995). El Proceso de Mediación, Buenos Aires: Granica.