Logo UAB
2020/2021

Anglès Professional I

Codi: 102762 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502441 Enginyeria Informàtica OT 4 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mercè Mur Effing
Correu electrònic:
Merce.Mur@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

És indispensable tenir un nivell d'anglès mínim d'un Intermediate B1 per cursar aquesta assignatura, ja que totes les classes es donen en anglès.

Objectius

Al finalitzar l’assignatura, l’alumne haurà de ser capaç d'expressar i comunicar idees de forma oral i escrita, tant en temes tècnics com en temes d'interès general. Es farà èmfasi en la comprensió, síntesi d'informació, argumentació i expressió d'idees i opinions. Els/les alumnes hauran de treballar per la correcció de 'bad habits' i per l'adquisició d'estructures de nivell Upper-Intermediate com poden ser col·locacions i expressions idiomàtiques, estudiant un llibre enfocat a la correcció d’errors que hauran de seguir durant tot el semestre.

Competències

 • Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Utilitzar l'anglès com l'idioma de comunicació i de relació professional de referència.

Continguts

 1. Resum d'informació general i tècnica
 2. Estructures gramaticals i expressions lingüístiques a nivell 'Upper-intermediate'
 3. Resolució d'aspectes gramaticals i terminològics  
 4. Descripcions tècniques d'objectes i de processos
 5. Síntesi de la informació de textos i videos generals i tècnics
 6. Adquisició de vocabulari específic
 7. Correcció de errors de la llengua
 8. Expressió de judicis, argumentació i avaluació de continguts

Metodologia

Activitats dirigides 30%: Exposició per part del professor dels conceptes i tècniques bàsiques de la matèria, amb indicacions de com completar el seu aprenentatge i profunditzar en la mateixa. S'ha previst realitzar dues sessions de dues hores per setmana. En aquestes sessions es duran a terme activitats comunicatives i de grup dirigides pel professor, que valorarà la participació activa de l'estudiant. Per aprovar aquesta assignatura, l'assistència a classe és obligatòria.

Activitats autònomes 30%: El tipus d'activitats que es portaran a terme seguint aquesta metodologia són fonamentalment exercicis que s'han de dur a terme de manera individual. El professor controlarà que es realitzin regularment, i l'aclariment dels possibles dubtes es realitzarà de manera presencial a classe.

Activitats en equip supervisades 10%: algunes activitats s'han dissenyat de manera que permetin a l'alumne treballar de manera cooperativa amb altres membres del grup. Aquests tipus d'activitats es centren en la realització de tasques que requereixen la col·laboració dels membres del grup. El que es pretén, doncs, és incloure l'aprenentatge del treball en grup com a objectiu de l'assignatura.

Activitats d'avaluació 30%: Diferents proves que constaten l'adquisició per part de l'estudiant dels resultats d'aprenentatge esperats. Es valoraran també altres accions d'avaluació sobre les activitats dirigides, autònomes i supervisades.

Competències:

Tot i que la competència assignada a l'assigantura és T04.03 - Utilitzar l'anglès com l'idioma decomunicació i de relació professional de referència, també es treballen i avaluen:

 • Els hàbits de pensament: s’intenta que l’alumne desenvolupi un pensament i un raonament crític i es pugui comunicar de manera efectiva. Això es treballa mitjançant els debats a classe i s’avalua dintre de l’apartat ‘Participació a classe i aportacions als debats’ que té una valoració d’un 20% del total de la nota final.
 • Hàbits de treball personal: S’encoratja als alumnes a treballar de forma autònoma i es presenten estratègies d’aprenentatge autònom que s’avaluen dintre de l’apartat ‘Realització de deures /treballs’ amb una valoració del 10% de la nota final.
 • Treball en equip: Es fa èmfasi en que es treballi de forma cooperativa, especialment a l’apartat ‘Participació a classe i aportacions als debats’ que té una valoració d’un 20% del total de la nota final.
 • Comunicació: Aquest apartat és potser el mes important d’aquesta assignatura, i l’objectiu és el d’ajudar als alumnes a poder comunicar els coneixements, resultats i habilitats de manera oral i / o escrita, tant en entorns professionals com davant de públics no experts; fer ús de les TIC en la comunicació i transmissió d’idees, i utilitzar l’anglès com a idioma de comunicació i relació professional de referència. A classe, això es treballa amb l’anàlisi de material, com ara vídeos, pàgines web, articles, llibres,  notícies vàries, material audio, etc. L’avaluació  consta de diverses proves, tests i exàmens tant orals com escritsque tenen una valoració total d’un 70% de la nota final.
 • Ètica i professionalitat: Un dels objectius d’aquesta assignatura és el d’inspirar als alumnes per que respectin la diversitat i la pluralitat d’idees, persones i situacions; i, a mes a mes, per que la seva presència al món pugui contribuir al benestar social i al desenvolupament sostenible. A classe treballem aquests temes especialment a l’apartat ‘Participació a classe i aportacions als debats’ que té una valoració d’un 20% del total de la nota final.
 • Actitud personal: Es fa èmfasi a que l’alumne mantingui una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la seva carrera professional, el seu creixement personal i formació continuada. Especialment pels temes que tractem a classe, s’intenta ajudar a l’alumne a desenvolupar la seva curiositat, la seva creativitat i el seu esperit de superació.  Això ho treballen en els debats sobre diversos vídeos, pàgines web, articles, llibres i notícies vàries dintre de l’apartat ‘Participació a classe i aportacions als debats’ que té una valoració d’un 20% del total de la nota final.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats comunicatives i de grup dirigides pel professor per desenvolupar les competències comunicatives orals i escrites (producció i comprensió) - llegir i entendre informació en diferents formats, escoltar i fer preguntes, etc. 40 1,6 1
Tipus: Supervisades      
Preparació per part de l'estudiant d'accions i treballs, sota la tutela del professor que l'ajudaran a desenvolupar el raonament i la capacitat de síntesi per reproduir de manera concisa, avaluar fets i transmetre informació. 10 0,4 1
Tipus: Autònomes      
Exercicis que s'han de dur a terme, fora de l'entorn de l'aula, de manera individual o en petits grups, i que són més mecànics, com són els exercicis de gramàtica, de vocabulari, o ser capaços de trobar fonts adequades a Internet i a la biblioteca 75 3 1

Avaluació

Aquesta assignatura és d'avaluació continuada. Els/les alumnes hauran de fer un examen al final del semestre; 4 exercicis de correcció d’errors basats en el llibre Guided Error Correction B2; un treball escrit i deures regulars. La participació a les discussions a classe i les aportacions als debats (tant presencial com virtualment) també seran avaluades.

La nota final de l'assignatura es calcula segons el quadre de l'apartat d'activitats d'avaluació.

Les dates de realització de les activitats d'avaluació continuada i lliurament de treballs, les dates per la recuperació de les proves no superades, així com les dates de revisió de les qualificacions s'establiran a classe i es publicaran al campus virtual, però poden estar subjectes a canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències.

Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà de tenir com a mínim un 5. La recuperació sols s'oferirà a aquells estudiants que obtinguin un mínim d’un 3,5 o superior, a qualsevol dels dos exàmens. A la recuperació només es podrà obtenir un 5 com a nota màxima.

Si l'estudiant no assisteix a un 10% de les classes i no presenta cap dels treballs demanats durant el curs, la seva nota serà d'un No Avaluable (NA). Només en casos puntuals (raons de pes per no haver assistit i/o entregat els treballs) es podran recuperar les activitats i entregar fora de les dates especificades.

Només podran obtenir una MH els estudiants que tinguin una nota igual o superior als 9 punts. Com que el nombre de MH no pot superar el 5% dels estudiants matriculats, es concediran als estudiants que tinguin les notes finals més altes.

Els estudiants matriculats per segona vegada hauran de fer totes les activitats.

Informació important:

 • La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
 • Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar una pràctica o qualsevol altra activitat d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero, i si és necessari superar-la per aprovar, tota l'assignatura quedarà suspesa. No seran recuperables les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment, i per tant l'assignatura serà suspesa directament sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs acadèmic.

Aquestes irregularitats inclouen, entre d'altres:

 • la còpia total o parcial d'una pràctica, informe, o qualsevol altra activitat d'avaluació;
 • deixar copiar;
 • presentar un treball de grup no fet íntegrament pels membres del grup (aplicat a tots els membres, no solament als que no han treballat);
 • presentar com a propis materials elaborats per un tercer, encara que siguin traduccions o adaptacions, i en general treballs amb elements no originals i exclusius de l'estudiant;
 • tenir dispositius de comunicació (com telèfons mòbils, smart watches, bolígrafs amb càmera, etc.) accessibles durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens);
 • parlar amb companys durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens);
 • copiar o intentar copiar d'altres alumnes durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques (exàmens);
 • usar o intentar usar escrits relacionats amb la matèria durant la realització de les proves d'avaluació teorico-pràctiques (exàmens), quan aquests no hagin estat explícitament permesos.

La nota numèrica de l'expedient serà el valor menor entre 3.0 i la mitjana ponderada de les notes en cas que l'estudiant hagi comès irregularitats en un acte d'avaluació (i per tant no serà possible l'aprovat per compensació). En edicions futures d'aquesta assignatura, a l'estudiant que hagi comès irregularitats en un acte d'avaluació no se li convalidarà cap de les activitats d'avaluació realitzades.

En resum: copiar, deixar copiar o plagiar (o l'intent de) en qualsevol de les activitats d'avaluació equival a un SUSPENS, no compensable i sense convalidacions de parts de l’assignatura en cursos posteriors.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
4 exercicis de correcció d'errors basats en el llibre Guided Error Correction Level B2 30% 8 0,32 1
Participació i aportació als debats i forums 10% 5 0,2 1
Realitzaciò d'un examen al final del semestre 25% 8 0,32 1
Realització de deures i treballs 35% 4 0,16 1

Bibliografia

Durant tot el curs, s’utilitzarà el llibre: Kennedy-Scanlon, Michael, Pladevall, Elisabet, Cebrián, Juli (2012) - Guided Error Correction: Exercises for Spanish-speaking students of English. Level B2. Bellaterra: Servei de Publicacions UAB.

 

Bibliografia complementaria

 • Murphy, Raymond (2008) English Grammar in Use. Cambridge: CUP
 • Swan, Michael (2002), Practical English Usage. Oxford: OUP