Logo UAB
2020/2021

Anglès Professional II

Codi: 102761 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502441 Enginyeria Informàtica OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mercè Mur Effing
Correu electrònic:
Merce.Mur@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Els alumnes que es matriculin a aquesta assignatura, preferiblement, haurien d'haver cursat l'assignatura d'Anglès Professional I i el seu nivell d'anglès hauria de ser com a mínim de Upper-Intermediate B2. L'assignatura s'imparteix en anglès.

Objectius

Al segon semestre l’èmfasi de l’assignatura serà en la producció oral. Al finalitzar el curs, l’alumne haurà de ser capaç de:

 1. Expressar, defensar i comunicar idees i conceptes en públic
 2. Fer presentacions en públic, senzilles i més complexes
 3. Sintetitzar la informació de material audiovisual
 4. Comprendre textos orals de tipus tècnic i general
 5. Adquirir vocabulari propi del camp tècnic
 6. Expressar idees per escrit
 7. Treballar per adquirir estructures lingüístiques de nivell avançat com poden ser col·locacions i expressions idiomàtiques
 8. Cercar informació per resoldre aspectes gramaticals i terminològics a partir dels recursos disponibles, sense oblidar mai la lectura i les competències escrites.

Competències

 • Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Utilitzar l'anglès com l'idioma de comunicació i de relació professional de referència.

Continguts

 1. Defensar idees en públic. Fer debats i col·loquis
 2. Preparació de presentacions orals per exposar temes en públic.
 3. Expressió de judicis, argumentació i avaluació de continguts.
 4. Lectura i comprensió de textos tècnics i generals.
 5. Resum i síntesi de la informació.
 6. Aquisició de vocabulari específic
 7. Correcció d'errors lingüístics

 

Metodologia

Activitats dirigides 30%: Exposició per part del professor dels conceptes i tècniques bàsiques de la matèria, amb indicacions de com completar el seu aprenentatge i profunditzar en la mateixa. S'ha previst realitzar dues sessions de dues hores per setmana. En aquestes sessions es duran a terme activitats comunicatives i de grup dirigides pel professor, que valorarà la participació activa de l'estudiant. Per aprovar aquesta assignatura, l'assistència a classe és obligatòria.

Activitats autònomes 30%: El tipus d'activitats que es portaran a terme seguint aquesta metodologia són fonamentalment exercicis que s'han de dur a terme de manera individual a través d’un curs d’anglès online que els alumnes hauran de seguir durant tot el semestre i que s’adequarà al nivell d’anglès de cadascú. Es pretén que aquests exercicis els realitzin els alumnes de forma autònoma. El professor controlarà que es realitzin setmanalment, i l'aclariment dels possibles dubtes es realitzarà de manera presencial a classe.

Activitats en equip supervisades 10%: algunes activitats s'han dissenyat de manera que permetin a l'alumne treballar de manera cooperativa amb altres membres del grup. Aquests tipus d'activitats es centren en la realització de tasques que requereixen la col·laboració dels membres del grup. El que es pretén, doncs, és incloure l'aprenentatge del treball en grup com a objectiu de l'assignatura.

Activitats d'avaluació 30%: Proves individuals i de grup que constaten l'adquisició per part de l'estudiant dels resultats d'aprenentatge esperats. Es valoraran també altres accions d'avaluació sobre les activitats dirigides, autònomes i supervisades.

Competències:

Tot i que la competència assignada a l'assigantura és T04.03 - Utilitzar l'anglès com l'idioma decomunicació i de relació professional de referència, també es treballen i avaluen:

 • Els hàbits de pensament: s’intenta que l’alumne desenvolupi un pensament i un raonament crític i es pugui comunicar de manera efectiva. Això es treballa mitjançant els debats a classe i s’avalua dintre de l’apartat ‘Participació a classe i aportacions als debats’ que té una valoració d’un 15% del total de la nota final.
 • Hàbits de treball personal: S’encoratja als alumnes a treballar de forma autònoma i es presenten estratègies d’aprenentatge autònom que s’avaluen dintre de l’apartat ‘Realització d’una presentació oral i un treball per escrit’ amb una valoració del 50% de la nota final.
 • Treball en equip: Es fa èmfasi en que es treballi de forma cooperativa, especialment a l’apartat ‘Exercici d’expressió oral en equip’ que té una valoració d’un 15% del total de la nota final.
 • Comunicació: Aquest apartat és potser el mes important d’aquesta assignatura, i l’objectiu és el d’ajudar als alumnes a poder comunicar els coneixements, resultats i habilitats de manera oral i / o escrita, tant en entorns professionals com davant de públics no experts; fer ús de les TIC en la comunicació i transmissió d’idees, i utilitzar l’anglèscom a idioma de comunicació i relació professional de referència. A classe, això es treballa amb l’anàlisi de material, com ara vídeos, pàgines web, articles, llibres,  notícies vàries, material audio, etc. i la elaboració de presentacions, tant individuals com en grup. L’avaluació  consta de diverses proves, tant orals com escrites, que tenen una valoració total d’un 65% de la nota final.
 • Ètica i professionalitat: Un dels objectius d’aquesta assignatura és el d’inspirar als alumnes per que respectin la diversitat i la pluralitat d’idees, persones i situacions; i, a mes a mes, per que la seva presència al món pugui contribuir al benestar social i al desenvolupament sostenible. A classe treballem aquests temes especialment a l’apartat ‘Participació a classe i aportacions als debats’ que té una valoració d’un 15% del total de la nota final.
 • Actitud personal: Es fa èmfasi a que l’alumne mantingui una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la seva carrera professional, el seu creixement personal i formació continuada. Especialment pels temes que tractem a classe, s’intenta ajudar a l’alumne a desenvolupar la seva curiositat, la seva creativitat i el seu esperit de superació.  Això ho treballen en els debats sobre diversos vídeos, pàgines web, articles, llibres i notícies vàries dintre de l’apartat ‘Participació a classe i aportacions als debats’ que té una valoració d’un 15% del total de la nota final.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats comunicatives i de grup dirigides pel professor per desenvolupar les competències pertinents. 40 1,6 1
Tipus: Supervisades      
Preparació per part de l'estudiant d'accions i treballs, sota la tutela del professor que l'ajudaran a desenvolupar el raonament i la capacitat de síntesi. 10 0,4 1
Tipus: Autònomes      
Exercicis que s'han de dur a terme, fora de l'entorn de l'aula, de manera individual o en petits grups. 75 3 1

Avaluació

Aquesta assignatura és d'avaluació continuada i l'assistència a classe és obligatòria. La nota final de l'assignatura es calcula segons el quadre d'activitats d'avaluació.

Les dates de realització de les activitats d'avaluació continuada i lliurament de treballs, les dates per la recuperació de les proves no superades, així com les dates de revisió de les qualificacions s'establiran a classe i es publicaran al campus virtual, però poden estar subjectes a canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències.

En aquesta assignatura d'Anglès Professional II es farà èmfasi en els exercicis d'expressió oral, on l'alumne haurà d'utilitzar coneixements rellevants científics i tecnològics per transmetre i clarificar idees i per parlar en públic. Haurà de fer vàries presentacions orals de diversos graus de dificultat. Hi haurà un examen final, i regularment també hi haurà d’entregar deures. També s'avaluarà la participació a les discussions a classe i aportacions als debats, fent èmfasi en la capacitat d'escoltar i fer preguntes per entendre i apreciar el punt de vista dels altres. La realització de proves de gramàtica serveix per informar a l'alumne de la progressió de les seves habilitats i competències al llarg del curs i l'ajudarà a ser capaç d'escriure o parlar de manera clara i organitzada.

Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà de tenir com a mínim un 5. La recuperació sols s'oferirà a aquells estudiants que obtinguin una nota mínima d'un 3,5. A la recuperació només es podrà obtenir un 5 com a nota màxima.

Si l'estudiant no assisteix a un 10% de les classes i no presenta cap dels treballs demanats durant el curs, la seva nota serà d'un No Avaluable (NA). Només en casos puntuals (raons de pes per no haver assistit i/o entregat els treballs) es podran recuperar les activitats i entregar fora de les dates especificades. 

Només podran obtenir una MH els estudiants que tinguin una nota igual o superior als 9 punts. Com que el nombre de MH no pot superar el 5% dels estudiants matriculats, es concediran als estudiants que tinguin les notes finals més altes.

Els estudiants matriculats per segona vegada hauran de fer totes les activitats.

Informació important:

 • La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
 • Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar una pràctica o qualsevol altra activitat d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero, i si és necessari superar-la per aprovar, tota l'assignatura quedarà suspesa. No seran recuperables les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment, i per tant l'assignatura serà suspesa directament sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs acadèmic.

Aquestes irregularitats inclouen, entre d'altres:

- la còpia total o parcial d'una pràctica, informe, o qualsevol altra activitat d'avaluació;

- deixar copiar;

- presentar un treball de grup no fet íntegrament pels membres del grup (aplicat a tots els membres, no solament als que no han treballat);

- presentar com a propis materials elaborats per un tercer, encara que siguin traduccions o adaptacions, i en general treballs amb elements no originals i exclusius de l'estudiant;

- tenir dispositius de comunicació (com telèfons mòbils, smart watches, bolígrafs amb càmera, etc.) accessibles durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens);

- parlar amb companys durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens);

- copiar o intentar copiar d'altres alumnes durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques (exàmens);

- usar o intentar usar escrits relacionats amb la matèria durant la realització de les proves d'avaluació teorico-pràctiques (exàmens), quan aquests no hagin estat explícitament permesos.

La nota numèrica de l'expedient serà el valor menor entre 3.0 i la mitjana ponderada de les notes en cas que l'estudiant hagi comès irregularitats en un acte d'avaluació (i per tant no serà possible l'aprovat per compensació). En edicions futures d'aquesta assignatura, a l'estudiant que hagi comès irregularitats en un acte d'avaluació no se li convalidarà cap de les activitats d'avaluació realitzades.

En resum: copiar, deixar copiar o plagiar (o l'intent de) en qualsevol de les activitats d'avaluació equival a un SUSPENS, no compensable i sense convalidacions de parts de l'assignatura en cursos posteriors.

Per a cada activitat d'avaluació, s'indicarà un lloc, data i hora de revisió en la que l'estudiant podrà revisar l'activitat amb el professor. En aquest context, es podran fer reclamacions sobre la nota de l'activitat, que seran avaluades pel professorat responsable de l'assignatura. Si l'estudiant no es presenta a aquesta revisió, no es revisarà posteriorment aquesta activitat.

Activitats d'avaluació

3 presentacions orals (un tema tècnic, un tema no-tècnic i una presentació en grup)            45% 15 0,6 1

4 exercicis de correcció d'errors basats en el llibre Guided Error Correction B2 & C1 - Book1  30% 4 0,16 1

Participació a les discussions a classe i aportacions als debats                                             10% 3 0,12 1

Un examen final                                                                                                              15% 3 0,12 1

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
3 presentacions orals (un tema tècnic, un tema no-tècnic i una presentació en grup) 45% 15 0,6 1
4 exercicis de correcció d'errors basats en els llibres Guided Error Correction B2 & C1 - Book1 30% 4 0,16 1
Participació a les discussions a classe, aportacions als debats i realització de deures 10% 3 0,12 1
Un examen final 15% 3 0,12 1

Bibliografia

Durant tot el curs s’utilitzaran els 2 llibres:

 • Kennedy-Scanlon, Michael, Pladevall, Elisabet, Cebrián, Juli (2012) - Guided Error Correction: Exercises for Spanish-speaking students of English. Level B2. Bellaterra: Servei de Publicacions. UAB.
 • Kennedy-Scanlon, Michael, Cebrián, Juli, Bradbury, John (2009) - Guided Error Correction: Exercises for Spanish-speaking students of English. Level C1-Book1. Bellaterra: Servei de Publicacions. UAB

Bibliografia recomanada

 • Harrison, Mark (2004) Use of English. Oxford: Oxford University Press.
 • Huckin, Thomas N. (1991) Technical writing and professional communication for nonnative speakers of English. New York McGraw-Hill.
 • Murphy, Raymond (2008) Essential Grammar in Use. Cambridge: CUP
 • Swan, Michael (2002), Practical English Usage. Oxford: OUP