Logo UAB
2020/2021

Projecte Avançat d'Enginyeria

Codi: 102718 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500895 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Javier Martin Martinez
Correu electrònic:
Javier.Martin.Martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per matricular l'assignatura de Projecte Avançat d'Enginyeria (PAE), cal que l'alumne compleixi (amb caràcter general) els següents requisits:

 • Tenir aprovats tots els crèdits d'assignatures de formació bàsica (Càlcul, Àlgebra, Estadística, Física, Fonaments d'Informàtica, Fonaments de Senyals i Sistemes, Teoria de Circuits, Organització i Gestió d'Empreses i Fonaments d'Enginyeria), que suposen un total de 63 crèdits ECTS.
 • Tenir aprovats com a mínim, el 70% dels crèdits d'assignatures obligatòries dels tres primers cursos, que suposen un total de 73 crèdits ECTS.

En total, l'alumne haurà d'haver superat 63+73=136 crèdits ECTS.

 

Matrícula

L'assignatura del PAE és una assignatura especial no inclosa a l'aplicatiu d'automatrícula, i com a tal, la seva matrícula ha de fer-se manualment una vegada començat el semestre, dintre del període de modificació de matrícula establert al calendari administratiu de l'Escola (setembre/octubre per al 1er semestre, i febrer/març per al 2on semestre). Abans de fer la matrícula cal que l'estudiant sol·liciti autorització omplint el formulari disponible a l'aula de TFG del CV. Només quan l'autorització hagi estat concedida, l'estudiant podrà dirigir-se a la Gestió Acadèmica de l'Escola per a formalitzar la matrícula.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és desenvolupar un projecte avançat d'enginyeria on l'alumne pugui aplicar i integrar els coneixements i competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació. El projecte s'haurà de dur a terme en col·laboració amb algun professor/investigador adscrit a un grup de recerca, institut o centre d'investigació que formi part de l'esfera UAB.

Competències

 • Actitud personal
 • Aprendre nous mètodes i tecnologies a partir dels coneixements bàsics i dels tecnològics, i tenir versatilitat per adaptar-se a noves situacions
 • Comunicació
 • Hàbits de pensament
 • Hàbits de treball personal
 • Redactar, desenvolupar i firmar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicacions que tinguin per objecte la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes electrònics
 • Resoldre problemes amb iniciativa i creativitat. Prendre decisions. Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la metodologia idònia per al desenvolupament del problema, combinant desenvolupament teòrics i simulacions segons convingui.
 2. Avaluar els resultats del projecte comparant-los amb resultats similars procedents de fonts externes i identificant les contribucions noves del projecte al coneixement actual sobre el tema.
 3. Avaluar les discrepàncies entre els objectius i la plantificació del projecte, identificar les causes de les discrepàncies i adoptar les mesures correctores necessàries
 4. Cercar, plantejar i exposar diferents alternatives posant de relleu la seva importància i risc en relació a l'execució del projecte.
 5. Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 6. Desenvolupar el pensament científic.
 7. Desenvolupar el pensament sistèmic.
 8. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 9. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 10. Desenvolupar la curiositat i la creativitat.
 11. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics.
 12. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 13. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de forma organitzada.
 14. Gestionar la informació incorporant de manera crítica les innovacions del propi camp professional, i analitzar les tendències de futur.
 15. Identificar els objectius concrets del projecte
 16. Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació.
 17. Planificar un projecte utilitzant un diagrama de GANT
 18. Prevenir i solucionar problemes.
 19. Sintetitzar la informació obtinguda i els coneixements propis en una visió global i estructurada de l'estat de l'art del tema del projecte.
 20. Treballar cooperativament.
 21. Treballar de manera autònoma.

Continguts

Dependran en cada cas, del projecte concret que es dugui a terme.

Metodologia

Direcció i tutorització acadèmica del PAE

Tot alumne que cursi l'assignatura de PAE tindrà assignat un Tutor que vetllarà per a que el projecte compleixi els seus objectius acadèmics, i un Director que serà qui dirigirà l'alumne durant la realització del projecte. El Tutor de l'alumne serà el responsable de l'assignatura de PAE (que per defecte, serà el Coordinador de la titulació), mentre que el Director serà la persona encarregada de dirigir el treball de l'alumne al grup de recerca, institut o centre d'investigació corresponent.

Les obligacions del Tutor són:

 • Vetllar, com a màxim responsable acadèmic, per la qualitat del treball i pel compliment dels requisits acadèmics i docents d'un projecte avançat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació.
 • Aplicar la guia docent de l'assignatura de PAE.
 • Participar en l'avaluació de l'alumne tutoritzat.

Les obligacions del Director i co-Directors són:

 • Proposar un treball que compleixi els requisits acadèmics i docents per a un projecte avançat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació.
 • Ajudar l'alumne a delimitar el treball a dur a term i establir objectius realistes, tot fixant un calendari i un ritme de treball adequat.
 • Assessorar i guiar l'alumne durant el periode lectiu en què aquest s'hagi matriculat de l'assignatura de PAE. Aquest seguiment es durà a terme de manera periòdica mitjançant sessions de tutories, amb l'objectiu de garantir que s'aconsegueixen les fites establertes.

En cas que el PAE estigui dirigit per més d'un professor/investigador, només un d'ells actuarà com a Director mentre que a la resta se'ls considerarà co-Directors.

 

Compatibilitats

L'assignatura de PAE podrà ser matriculada per l'alumne amb l'objectiu d'ampliar la dedicació al TFG. En aquest cas:

 • El director del TFG haurà de donar el vist-i-plau, en funció de si considera que el TFG proposat té entitat suficient per a dur-se a terme de forma ampliada.
 • El TFG a desenvolupar haurà de tenir un pla de treball específic que contempli una dedicació total equivalent per a l'alumne de 24 crèdits ECTS. A nivell de l'expedient acadèmic de l'alumne, aquests 24 crèdits ECTS es faran constar d'acord amb el pla d'estudis, com a 12 crèdits ECTS de TFG més 12 crèdits ECTS de PAE.
 • En cas que el Director sigui un professor de l'Escola amb docència assignadaa l'assignatura de TFG, el Director actuarà també de Tutor de l'alumne.

 

Incompatibilitats

L'assignatura de PAE és incompatible amb l'assignatura de Pràctiques Externes, i per tant, l'alumne només podrà matricular una d'aquestes dues assignatures.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutories de seguiment 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament del Projecte Avançat 240 9,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Redacció de l'Informe 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluació

 • L'avaluació del PAE seguirà els mateixos criteris que l'avaluació del TFG.
 • El Tribunal de TFG valorarà de manera global el treball realitzat per l'alumne tenint en compte una dedicació de referència de 24 crèdits ECTS.
 • El Tribunal emetrà una única qualificació que es farà constar per igual a les actes de l'assignatura de PAE i de TFG.
 • Si el Director del PAE és un professor de l'Escola amb docència assignada a l'assignatura de TFG, el Director actuarà també com a Tutor del PAE.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Memoria del Treball 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Presentació i defensa del Treball 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Valoració del tutor 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Valoració global de la comissió avaluadora 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

En cada cas, el Director del projecte de l'alumne proposarà la bibliografia oportuna en funció del treball a dur a terme.