Logo UAB
2020/2021

Treball de Fi de Grau

Codi: 102686 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500898 Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Morell Perez
Correu electrònic:
Antoni.Morell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

 Per a poder matricular l'assignatura de TFG, l'alumne haurà de complir els següents requisits:

 • Tenir aprovats tots els crèdits d'assignatures de formació bàsica (Càlcul, Àlgebra, Estadística, Física, Fonaments d'Informàtica, Fonaments de Senyals i Sistemes, Teoria de Circuits, Organització i Gestió d'Empreses i Fonaments d'Enginyeria), que suposen un total de 63 crèdits.
 • Tenir aprovats com a mínim, el 80% dels crèdits d'assignatures obligatòries, que suposen un total de 98 crèdits.

En total, l'alumne haurà d'haver superat 63+98=161 crèdits, que corresponen a més de dos terços del total del pla d'estudis.

 

Objectius

L'objectiu de l'assignatura de Treball Fi de Grau (TFG) és que l'alumne realitzi un treball individual que li permeti aplicar i integrar els coneixements i competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau. El resultat haurà de ser un treball original que serà avaluat en defensa pública davant d'un Tribunal format per tres professors de l'Escola.

Competències

 • Comunicació
 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal
 • Redactar, desenvolupar i firmar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicacions que, segons l'especialitat, tinguin per objecte la concepció, el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Resoldre problemes amb iniciativa i creativitat. Prendre decisions. Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar els recursos i les limitacions personals i de l'entorn per fer una planificació realista de la feina. Establir clarament les hipòtesis de treball i argumentar-ne la validesa en funció dels resultats obtinguts prèviament per l'estudiant o per terceres persones.
 2. Citar les fonts d'informació utilitzades d'acord amb els estàndards reconeguts internacionalment.
 3. Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 4. Defensar les solucions proposades mitjançant arguments lògics i coherents.
 5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 6. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 7. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics.
 8. Dur a terme un exercici original individual, que consisteixi en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria de telecomunicació, de naturalesa professional, i en el qual se sintetitzin i integrin les competències adquirides als ensenyaments. Presentar-lo i defensar-lo davant d'un tribunal universitari.
 9. Escollir les eines de programari i maquinari més adequades i utilitzar-les correctament.
 10. Explicar l'estratègia de recerca de la informació utilitzada i demostrar que s'han consultat les fonts més importants del camp d'estudi.
 11. Explicar raonadament les diferents alternatives que s'han considerat a l'hora d'establir la manera d'enfrontar-se al problema plantejat inicialment.
 12. Valorar els coneixements i les habilitats propis sobre el tema del projecte i identificar les deficiències.

Continguts

Tot alumne que cursi l'assignatura de TFG haurà de realitzar obligatòriament una Memòria escrita al finalitzar el treball, d'acord amb les següents recomanacions: 

Estructura de la memòria

1. Portada estandaritzada

Segons format establert (disponible a l'espai de TFG del Campus Virtual) i que inclou: anagrama de la UAB, títol del TFG, titulació, nom de l'autor, nom del Director (i co-Director(s) si s'escau), nom del Tutor  i data.

2. Cos de la memòria

Es recomana que contingui els següents apartats: objectius, breu revisió de l'estat de l'art, metodologia, desenvolupament, resultats, conclusions i bibliografia.

3. Contraportada

S'hi inclourà un resum del TFG (menys de 200 paraules) en català, anglès i castellà.

Es recomana que l'estudiant sintetitzi el contingut de la memòria i es centri principalment en descriure la seva contribució al projecte dut a terme.

 

Lliurament de la memòria

L'estudiant haurà d'entregar una còpia de la memòria segons les instruccions que rebrà a través del taulell de notícies de l'espai de TFG del Campus Virtual.

 

Format alternatiu d'article tècnic

Per al cos de la memòria, l'estudiant pot optar per fer servir el formatd'article tècnic segons la plantilla de l'IEEE (disponible a l'espai de TFG del Campus Virtual) i que ha d'incloure els mateixos camps que els descrits anteriorment per al cos de la memòria (i.e. objectius, breu revisió de l'estat de l'art, metodologia, desenvolupament, resultats, conclusions i bibliografia). En aquest cas l'extensió mínima de l'article ha de ser de 10 pàgines en format doble columna, espai simple, font 10 per a TFG normals i de 20 pàgines per a TFG ampliats (i.e. TFG + Projecte Avançat d'Enginyeria).

La resta d'elements de la memòria (portada i contraportada) hauran de ser els mateixos que els indicats al punt anterior "Estructura de la memòria".

 

 

 

Metodologia

 

Oferta de propostes de TFG

Els alumnes poden consultar l'oferta de TFG disponibles a través de l'aula de TFG del Campus Virtual.

 

Direcció i tutorització acadèmica del TFG

Cada alumne que cursi l'assignatura de TFG tindrà assignat un professor que actuarà com a Tutor i que vetllarà per a que el TFG compleixi els seus objectius acadèmics. El Tutor del TFG haurà de ser un professor de l'Escola amb docència assignada a l'assignatura de TFG. Cada TFG tindrà també un Director, que serà qui dirigirà l'alumne durant la realizació del treball. En el cas de TFG proposats per professors de l'Escola amb docència assignada a l'assignatura de TFG, el professor actuarà com a Tutor i Director del treball. En canvi, pel cas de TFG realitzats a un ens extern a la UAB, el responsable de l'alumne a aquest ens extern serà qui actuarà com a Director del treball.

Les obligacions del Tutor són:

 • Vetllar, com a màxim responsable acadèmic, per la qualitat del TFG i pel compliment dels requisits acadèmics i docents d'un TFG en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació.
 • Conèixer i aplicar la guia docent de l'assignatura de TFG.
 • Formar part del Tribunal avaluador del TFG de l'alumne matriculat al qual tutoritza.

Les obligacions del Director i co-Directors són:

 • Proposar un treball que compleixi els requisits acadèmics i docents per a un TFG en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació.
 • Ajudar l'alumne a delimitar el TFG i establir objectius realistes, tot fixant un calendari i un ritme de treball adequat.
 • Assessorar i guiar l'alumne durant el periode lectiu en què aquest s'hagi matriculat de l'assignatura de TFG. Aquest seguiment es durà a terme de manera periòdica mitjançant sessions de tutories, amb l'objectiu de garantir que s'aconsegueixen les fites establertes.

En cas que el TFG estigui supervisat per més d'un professor amb docència assigada a l'assignatura de TFG, només un d'ells actuarà com a Director i Tutor mentre que a la resta se'ls considerarà co-Directors.

Els professors de la UAB que no tinguin docència assignada a l'assignatura de TFG només podran actuar com a Directors (o co-Directors si n'hi ha més d'un) sempre i quan un altre professor amb docència assignada a l'assignatura de TFG es faci responsable i actuï com a Tutor.

El TFG es podrà realitzar en un ens extern a la UAB. En aquest cas, caldrà signar un conveni entre l'empresa o institució externa i la UAB, d'acord amb la normativa vigent de l'Escola i la UAB. Un TFG extern haurà de tenir obligatòriament un professor amb docència assignada a l'assignatura de TFG que es faci responsable i que actuï com a Tutor. Lapersona de l'empresa o institució externa responsable de l'alumne actuarà com a Director.

 

Organització de les propostes de TFG

 • L'organització acadèmica i docent de l'assignatura de TFG recau sobre el responsable de l'assignatura, que per defecte, serà el Coordinador de la titulació.
 • Als departaments amb docència assignada de TFG els hi correspondrà designar els professors encarregats de fer propostes de TFG.
 • Cada professor que tingui assignada docència a l'assignatura de TFG farà una(es) proposta(es) mitjançant el procediment establert pel responsable de l'assignatura.
 • En cas que un alumne vulgui proposar un TFG, haurà de buscar prèviament un Director que serà qui finalment faci la proposta de TFG. En cas que aquest Director sigui un professor de l'Escola amb docència assignada a l'assignatura de TFG, el professor actuarà com a Director i Tutor de l'alumne.

 

Desenvolupament del treball de TFG

La part principal del TFG la forma el treball autònom que ha de realitzar l'estudiant, i per tant, es tracta d'una activitat eminentment no presencial. Les obligacions del estudiant són

 • Realitzar, de forma individual, el treball que li assigni el Director del TFG.
 • Realitzar una Memòria escrita, d'acord amb els punts descrits a l'apartat de Continguts de la guia docent del TFG.

La durada de tot TFG serà d'un semestre, amb una càrrega docent equivalent a una assignatura de 12 crèdits ECTS i d'acord amb la planificació indicada a l'apartat d'Activitats Formatives de la guia docent del TFG.

Com a excepció, els alumnes matriculats de l'assignatura de "Projecte Avançat d'Enginyeria" podran cursar aquesta assignatura com ampliació del TFG. D'aquesta forma, la dedicació total al TFG podrà ésser de 12+12=24 crèdits, que es podran distribuir al llarg de dos semestres. En qualsevol cas, serà el Director del TFG qui decideixi si el treball proposat pot ampliar-se a 24 crèdits o no, i aquesta decisió s'haurà d'indicar explícitament en el moment de publicar les ofertes de TFG.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutories de seguiment 50 2 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament del TFG 180 7,2 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
Preparació de la presentació oral 19 0,76 2, 3, 4, 10, 11
Redacció de la Memòria 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11

Avaluació

Procediment d'avaluació

 • L'avaluació del TFG s'haurà de dur a terme dintre del mateix semestre al qual l'alumne s'ha matriculat de l'assignatura de TFG, bé a la convocatòria de febrer, en la convocatòria de juliol o bé en la convocatòria de setembre.
 • Per a dur a terme aquesta avaluació, es nomenarà un Tribunal format per tres membres: el Tutor del TFG o en qui aquest delegui i dos professors de departaments de l'Escola que tinguin adscrita docència a l'assignatura de TFG.
 • El responsable de l'assignatura de TFG (que per defecte, serà el Coordinador de la titulació) serà l'encarregat de dur a terme la composició del Tribunal i de planificar la data de presentació. Ambdues informacions es faran públiques, com a mínim, amb una setmana d'antelació de la data de presentació.
 • La presentació del TFG es durà a terme per part de l'alume en una sessió pública i davant del Tribunal constituit a tal efecte. El temps previst d'exposició de cada TFG és de 15 minuts, seguit d'un debat amb els membres del Tribunal.
 • L'alumne serà avaluat pel tribunal dels següents aspectes:
  • Memòria del TFG (20% de la nota). Es valorarà la qualitat del materialpreparat, considerant tant aspectes d'estructura com de redacció.
  • Presentació i defensa del TFG (20%). Es valorarà la qualitat del material preparat, l'habilitat d'exposició i l'eficàcia a les respostes formulades pel Tribunal.
  • Valoració del Tutor del TFG (20%). El Tutor emetrà la seva valoració considerant aspectes metodològics i de resultats obtinguts. En el cas de TFG realitzats en el marc d'un conveni de pràctiques a un ens extern a la UAB, s'inclourà la valoració del Director de l'alumne a aquest ens extern.
  • Valoració global del Tribunal (40%). On es tindran en compte tant aspectes metodològics com de resultats obtinguts.
 • Amb caràcter excepcional, els TFG podran desenvolupar-se en petits grups de dos o tres estudiants. En tot cas, l'avaluació del TFG es farà sempre a nivell individual. 

Publicació de la memòria de TFG al repositori digital de la UAB

El tribunal que avalua el TFG de l'alumne ha de donar el vist-i-plau a la publicació o no de la memòria al respositori digital de la UAB (ddd.uab.cat), en base a la qualitat del treball i l'absència d'impediments legals que en puguin dificultar la publicació(e.g. dades confidencials, drets de propietat intelectual, etc.). En cas que el tribunal autoritzi la publicació al repositori DDD, ho haurà d'indicar al full de rúbrica juntament amb la resta de l'avaluació del treball. Una vegada el tribunal faci entrega de la rúbrica a la Gestió Acadèmica de l'Escola, el responsable de l'assignatura de TFG es posarà en contacte amb els estudiants que hagin rebut el vist-i-plau per tal d'informar-los sobre el procediment a seguir per a publicar la seva memòria.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació pública del TFG davant del Tribunal constituït a tal efecte 100% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

En cada cas, el Director del TFG proposarà la bibliografia oportuna en funció del treball a dur a terme.