Logo UAB
2020/2021

Infància i Famílies en Contexts de Dificultats

Codi: 102582 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Belen Albizu Soriano
Correu electrònic:
MariaBelen.Albizu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Maria Belen Albizu Soriano
Remedios Rubio Garcia

Prerequisits

No s'estableixen prerequisits oficials i/o coneixements necessaris per a seguir correctament l’assignatura.

Es demana que els alumnes tinguin un minim de coneixements de la llengua  per seguir les clases.

 

Objectius

Les estructures familiars del mòn contemporani presenten una gran complexitat i diversitat (famílies monoparentals, homoparentals, reconstituïdes, transnacionals...), així com en els contexts de dificultats (exclusió social, trencament lligams comunitaris, atur, precarietat...). En aquesta assignatura s’abordaran les bases teòriques, des d’una perspectiva eco-sistèmica, que ens permeti analitzar i fer propostes d’intervenció, amb un èmfasis especial en les situacions de maltractaments intrafamiliars.

Els objectius formatius son els següents:

a) Analitzar els contexts socials de dificultat pel desenvolupament humà.

b) Introduir l’anàlisi de les dinàmiques familiars des d’una perspectiva eco-sistèmica.

c) Conèixer els processos comunicatius i les seves dificultats principals.

d) Aplicar els coneixements adquirits per l’anàlisi de les situacions de malatractaments intrafamiliars.

e) Donar a conèixer el rol del psicòleg en la intervenció psico-socio-educativa.

Competències

 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació.
 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Comunicar-se eficaçment, fent ús dels mitjans apropiats (orals, escrits o audiovisuals), tenint en compte la diversitat i tots aquells elements que puguin facilitar o dificultar la comunicació.
 • Distingir i relacionar els principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats.
 • Identificar i descriure els processos i les etapes del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • Interactuar, mitjançant un treball en equip efectiu, amb els altres professionals implicats.
 • Reconèixer el codi deontològic i actuar de manera ètica.
 • Reconèixer la dimensió social de l'ésser humà, considerant els factors històrics i socioculturals que intervenen en la configuració psicològica humana.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les interaccions al si dels grups familiars considerant la perspectiva generacional, de gènere i cultura.
 2. Analitzar les relacions entre el sistema familiar i altres sistemes relacionats.
 3. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 4. Aplicar els conceptes teòrics en l'anàlisi de casos.
 5. Avaluar el possible impacte que tenen les avaluacions sobre les persones avaluades.
 6. Fer propostes de millora dels processos comunicatius.
 7. Fer propostes per millorar el treball en equip.
 8. Identificar els elements de la comunicació funcional i disfuncional.
 9. Identificar els elements que condicionen la comunicació i l'organització de les tasques.
 10. Mostrar una disposició oberta i una actitud favorable a la cooperació.
 11. Prestar especial atenció a l'edat i la identificació cultural de les persones a qui es dirigeixen els informes.
 12. Proposar propostes de millora de les avaluacions esmentades.
 13. Reconèixer el codi deontològic i actuar de manera ètica.
 14. Reconèixer i analitzar els factors que configuren els processos i condicionen les etapes del desenvolupament individual i dels grups familiars.
 15. Reconèixer i analitzar els mecanismes psicològics i socials per afrontar les tasques vitals segons les etapes i els processos del desenvolupament.
 16. Relacionar els diferents factors sociohistoricoculturals que fan possible el desenvolupament en general, d'índole afectiva i de gènere.
 17. Relacionar les dades amb l'enfocament teòric adoptat que permeti articular les dades obtingudes amb la intervenció que s'ha de dur a terme.
 18. Treballar en equip.
 19. Utilitzar el llenguatge i l'expressió adequats per a facilitar la comprensió dels informes per part dels destinataris.
 20. Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.
 21. Valorar els resultats d'un procés d'avaluació.

Continguts

Bloc Temàtic I: Introducció

1. Necessitats de la infància.

1.1  Concepcions de la infància.

1.2  Necessitats de la infància.

1.3  Drets de la infància.

Bloc Temàtic II:

2. Marc ecològic.

2.1  Enfocament ecològic: factors de risc i protecció.

2.2  Vulnerabilitat i resiliència.

3. La família com a sistema.

3.1  Aspectes estructurals i funcionals.

3.2  Conjugalitat.

3.3  Parentalitat.

3.4  El vincle.

Bloc Temàtic III:

4. Jocs familiars.

4.1  Jocs disfuncionals en les famílies.

4.2  El maltracte com a relació.

5. Maltractaments.

5.1  Tipologies.

5.2  Característiques.

5.3  Possibles explicacions.

5.4  Conseqüències.

5.5  Els sistemes de protecció a la infància i la coordinació professional.

Metodologia

Aquesta assignatura té una estructura bàsica centrada en les activitats dirigides. Aquestes s'estructuren en tres modalitats:

 • Classes magistrals amb grup sencer on s'expossaràn els conceptes claus.
 • Seminaris a l'aula: on a partir de casos es treballarà l'entrevista des de la perspectiva sistèmcia.
 • Pràctiques clíniques (1/12). on els alumnes participaran en un cas clínic.
  • Dilluns: Servei de Psiquiatria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. (Pavelló 18). Cal inscripció al calendari de Moodle!

Les activitats supervisades consistiran en la supervisió dels treballs en grup i l'indivual. Implica un seguiment de tot el procès formatiu i es faran en petits grups.

Les activitats autònomes inclouen les lectures, l'estudi personal i aprofundiment en el contingut de l'assignatura, per a l'elaboració dels treballs d'avaluació.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals grup senser, bloc 1 al 4 24 0,96 1, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 16
Classes pràctiques de seminari en grup petit 8 0,32 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
Participació en una sessió clínica (1/12) 4 0,16 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Tipus: Supervisades      
tutories en petit grup 21 0,84 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21
Tipus: Autònomes      
Lectures, preparació i redacció dels treballs 93 3,72 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Avaluació

 • Evidència 1 (30%): Treball en grup on els alumnes hauran d’aplicar els conceptes teòrics dels blocs 1 i 2 a l’anàlisi d’un cas.
 • Evidència 2 (30%): Treball en grup on els alumnes hauran d’aplicar els conceptes teòrics dels blocs 3 i 4 a l’anàlisi d’un cas.
 • Evidència 3 (20%): Entrega individual: presentació de un treball de reflexió sobre el treball realitzat a l’aula o sobre el treball de camp (en funció de la modalitat escollida pel alumne).
 • Evidència 4 (10%): Treball individual sobre la sessió clínica
 • Evidència 5 (10%): Analisi de text 

Codi Evidència

Denominació

Pes

 Format     

Autoria / temporalització

EV1

Análisis cas (Temas 1 y 2)

30%

Escrito

Grupal/setmana 11

EV2

Análisis cas (Temas 3,4 y 5)

30%

Escrito

Grupal/setmana 21

EV3

Guió Entrevista Circular Sistémica

20%

Escrito

Grupal/final de curs

EV4

Informe sesió clínica

10%

Escrito

Grupal7final de curs

EV5

Análisis de text

10%

Escrito

Individual /setama 12-15

Reglas del sistema de evaluación

Estudiant avaluable: un estudiant que hagi lliurat evidècies d'aprenantatge amb un pes igual o superior a 4p ( 40%) no podrà constar en actes com a a no avaluable.

Es considera APROVAT l'estudiant presentat que obté una nota final ponderada =>5 i que hagi superat cadascuna de les evidències 1, 2, 3, i 4 amb almenys el 50% de la nota possible. En cas de no assolir aquests requisits, la nota màxima d'avaluació continuada serà de 4.9 punts.

Sistema de recuperació: pot optar l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total i hagi obtingut una nota inferior a 5 punts i majoro igual a 3,5 punts.
Les evidències quees poden recuperar son les evidències 1 i 2. La nota de la/es evidència/es recuperada/es substituirà la nota obtinguda prèviament i es recalcularà la nota ponderada total seguint els mateixos criteris que per a l'avaluació continuada.

El tractament de casos individuals serà atès per l’equip docent que imparteixi l’assignatura en horaris d’atenció a l’estudiant.

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

Per mes informació sobre els criteris d'evaluación de la Facultad de Psicología : https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evidència 1: treball en grup on els alumnes hauran d'aplicar els conceptes teòrics dels blocs 1 i 2 a l'anàlisi d'un cas. 30% 0 0 1, 2, 3, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Evidència 2: treball en grup on els alumnes hauran d'aplicar els conceptes teòrics dels blocs 3 i 4 a l'anàlisi d'un cas. 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21
Evidència 3: entrega individual: presentació de un treball de reflexió sobre el treball realitzat a l'aula o sobre el treball de camp (en funció de la modalitat escollida pel alumne). 20% 0 0 3, 4, 7, 10, 12, 13, 17, 20
Evidència 4: treball individual sobre la sessió clínica 10% 0 0 3, 5, 6, 12, 17
Evidència 5: anàlisi de text 10% 0 0 2, 3, 13

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Barudy, J. & Dantagnan, M. (2005). Los buenos tratos a la infancia. Gedisa.

Barudy, J. (1998): El dolor invisible de la infancia. Paidós.

Cirillo, S.; Di Blasio, P. (1991): Niños maltratados. Paidós.

Cirillo,S, (2012) : Malos Padres. Modelos de intervención para reciperar la capacidad de ser padre y madre.Gedisa

Cyrulnilk, B. (2001). Los patitos feos. Gedisa.

Linares, J. L. (2002). Del abuso y otros desmanes. Paidós

Crittenden P.APEGO Y PSICOPATOLOGIA .Sociedad de Terapia Cognitiva posracionalista Traduccion Antonio Castro Cádiz http://familyrelationsinstitute.org/include/espanol/docs/vinculo-y-psicopatologia.pdf

Falicov, C. J. (2007). El trabajo con inmigrantes transnacionales: Expandiendo los significados de Familia, comunidad y cultura. Family Process, 46: 147-151

Walsh, F. (2005). Resiliencia familiar: un marco de trabajo para la práctica clínica. Sistemas familiares, 21: 76:96.

Watzlawick, P.; Beavin, J.H.; Jackson,D. (1967): Teoría de la comunicación humana. Herder.

 

Bibliografia addicional

Arruabarrena, M. I.; de Paúl, J. (1994): Maltrato a los niños en la familia. Evaluación y tratamiento. Pirámide

Campanini, A.; Luppi, F. (1991): Servicio social y modelo sistémico. Paidós.

Casas, F. (1998): Infancia: perspectivas psicosociales. Paidós

Cirillo, S. (1994): El cambio en los contextos no terapeuticos.Paidós.

Coletti, M.; Linares, J.L. (1997): La intervención sistémica en los servicios sociales ante la familia multiproblematica. Paidós.

De Paúl, J; Arruabarrena, M. I. (1996): Manual de protección infantil. Masson

Malacrea, M. (2000): Trauma y reparación. El tratamiento del abuso sexual en la infancia.. Paidós.

Minuchin, S. (1974): Familias y terapia familiar. Gedisa.

Ravazzola, M.C. (1997): Historias infames: los maltratos en las relaciones. Paidós

White, M.; Epston, D. (1993): Medios narrativos para fines terapéuticos. Paidós.

 

Enllaços Web:

Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència. Departament de Benestar Social i Família.:

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.c7a2fef9da184241e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=01831788dd5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=01831788dd5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 

Entitats en defensa dels drets dels menors:

DRARI (col.lectiu de juristes en defensa dels drets de la infància) - http://drari-col-lectiu-jurista-drets-infant.blogspot.com/

Save of the Children - http://www.savethechildren.es/homeB.php

UNICEF - http://www.unicef.es/