Logo UAB
2020/2021

Processos Psicològics: Motivació i Emoció

Codi: 102576 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Sanz Ruíz
Correu electrònic:
Antonio.Sanz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Tota la documentació de l'assignatura és en català, tret dels 2 exàmens i els PowerPoints vinculats als mateixos, que seran en castellà, i alguns articles complementaris per a l'elaboració dels informes, que seran en anglès.

Equip docent

Antoni Font Guiteras
Joaquín T. Limonero García
Maria Álvarez Moleiro
Mayte Serrat López
Corel Mateo Canedo
Albert Feliu Soler

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit establert específicament per a aquesta assignatura, però és altament recomanable estar cursant simultàniament la resta d’assignatures programades al segon semestre del primer curs del Grau en Psicologia: Fonaments de Psicobiologia II, Mètodes, Dissenys i Tècniques d’Investigació, La Dimensió Social de la Persona.

Objectius

Aquesta assignatura forma part de la matèria de formació bàsica “Psicologia” que està ubicada al primer curs del Grau. Alhora, forma part d’un conjunt d’assignatures orientades a l’adquisició de competències relatives als processos psicològics bàsics que constitueixen la base del comportament humà:

 

- Processos Psicològics: atenció i percepció (primer curs, primer semestre)

- Processos Psicològics: aprenentatge i condicionament (segon curs, primer semestre)

- Processos Psicològics: memòria (segon curs, segon semestre)

- Processos Psicològics: pensament i llenguatge (tercer curs, segon semestre)

 

Aquesta assignatura es planteja com a objectiu general que l’estudiant sigui capaç d’identificar i delimitar els processos motivacionals i afectius, adquirint eines d’anàlisi conceptual que l'ajudaran a interpretar el comportament humà des de l'evidència científica. Es posarà un especial èmfasi en la utilitat dels conceptes, fenòmens, models i teories treballades a l'assignatura com a eines d'anàlisi transversals per qualsevol del àmbits d'intervenció dels i les professionals de la psicologia.

Competències

 • Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Distingir els dissenys de recerca, els procediments i les tècniques per valorar hipòtesis, contrastar-les i interpretar-ne els resultats.
 • Distingir i relacionar els diferents enfocaments i tradicions teòrics que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, i conèixer la influència que han tingut en la producció del coneixement i en la pràctica professional.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats.
 • Identificar, descriure i relacionar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 2. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 3. Aplicar els coneixements sobre processos motivacionals i emocionals i relacionar-los amb els models teòrics.
 4. Distingir els mecanismes del procesament emocional.
 5. Elaborar i redactar informes a partir dels resultats obtinguts en experiments sobre els processos de motivació i emoció.
 6. Identificar els diversos enfocaments teòrics de l'estudi científic dels processos de motivació i emoció.
 7. Identificar els mètodes d'avaluació dels processos motivacionals i emocionals.
 8. Identificar les principals variables motivacionals i emocionals implicades en el comportament humà.
 9. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Continguts

Bloc A: Psicologia de la Motivació

Tema 1: Bases conceptuals per a l’anàlisi dels processos motivacionals. Definició de motivació, avaluació, perspectiva històrica

Tema 2: Conceptes Motivacionals I: instint, impuls, activació, incentius

Tema 3: Sistemes motivacionals: primaris (homeostàtics i no homeostàtics) i socials

Tema 4: Conceptes motivacionals II: expectatives, atribucions, metes, teories cognitives de la motivació

Tema 5: Motivació intrínseca: Definició, avaluació, teories, procediments d’intervenció

 

Bloc B: Psicologia de l’Emoció y els processos afectius

Tema 6: Bases conceptuals per a l’anàlisi dels processos afectius: definició, components, tipus de fenòmens afectius, classificació dels processos afectius

Tema 7: Expressió i funció de les emocions: emocions bàsiques i regles d’expressió, funció social-comunicativa, funció adaptativa.

Tema 8: Teories de les emocions: de James i Lange a LeDoux i Damasio

Tema 9: Comportament, aprenentatge i emoció: por condicionada, indefensió apresa, activació emocional vicària, aprenentatge emocional vicari

Tema 10: Cognició i Emoció: Processament afectiu, modulació afectiva dels processos cognitius (atenció, percepció, memòria, raonament, llenguatge).

Tema 11: Darreres aportacions: intel·ligència emocional, empatia, psicologia positiva, resiliència.

Metodologia

La metodologia docent de l’assignatura està orientada a fomentar l’autonomia i l’actitud crítica. Es pretén que l’estudiant formuli reflexions rellevants sobre els processos motivacionals i afectius, i que plantegi estratègies adreçades a donar resposta a dites reflexions (realitzant petites activitats empíriques -experiments de laboratori- de manera dirigida). Cal que l’estudiant sigui proactiu/va en la cerca d’informació envers l’estat actual de la recerca en psicologia de la motivació i els processos afectius, i que comparteixi aquesta informació, contribuïnt a la creació d'un espai d’aprenentatge col·laboratiu. Aquells continguts que, per la seva naturalesa, ho permeten, son abordats des de la perspectiva de gènere. Així mateix, al llarg del curs es promourà la participació igualitària a l'assignatura.

La docència dirigida d’aquesta assignatura està estructurada en un cicle de conferències amb suport de tecnologies multimèdia, que es fan en grups grans, i en seminaris i pràctiques de laboratori, que es fan en grups petits. En les pràctiques de laboratori l’estudiant realitza un seguit d’experiments, en el quals obté dades que ha d'interpretar en relació als conceptes i teories que s’han tractat en les conferències i els seminaris. Per la seva part, els seminaris estaran orientats bàsicament a les següents activitats formatives:

 • Anàlisi, aclariment i discussió dels conceptes i teories presentats pels ponents de les conferències.
 • Preparació pels exàmens de l'assignatura.
 • Anàlisi de casos.

 Algunes de les activitats dirigides i autònomes incorporaran activitats de ludificació.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport de TICs 36 1,44 8
Pràctiques de laboratori 8 0,32 3, 8, 9
Seminaris 8 0,32 1, 2, 8
Tipus: Supervisades      
Consultes sobre la realització de les evidències d'aprenentatge col'lectives i solució de dubtes 7,5 0,3 3, 8
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació en revistes, llibres i Internet 15 0,6 2, 8
Elaboració d'evidències d'aprenentatge col'lectives 20 0,8 2, 3
Estudi 31,5 1,26 8
Lectura de textos 20 0,8 1, 2, 8
Pràctiques virtuals 2 0,08 4, 6, 8, 9

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura conté evidències d’aprenentatge individuals, i es fa d'acord amb les pautes d'avaluació de la Facultat de Psicologia.

Exàmens:

 • Es realitzaran dos exàmens, una per cadascun dels blocs temàtics A (motivació) i B (emoció), amb un valor del 30% de la qualificació, respectivament. Aquestes proves estaran orientades a posar de manifest la capacitat de l’estudiant en aplicar els conceptes i les teories treballades en l’anàlisi del comportament humà pel què fa als processos psicològics objecte d’estudi de l’assignatura.

Informes de pràctiques i casos:

 • Informes de pràctiques i casos de motivació: Consisteixen en la interpetació de resultats i la discussió de les dues pràctiques de motivació, així com l'anàlisi dels casos de motivació. Tindran en conjunt un valor d'un 20% de la qualificació.

 • Informes de pràctiques i casoos d'emoció: Consisteixen en la interpetació de resultats i la discussió de les dues pràctiques d'emoció, així com l'anàlisi dels casos d'emoció. Tindran en conjunt un valor d'un 20% de la qualificació.

Definició d’estudiant avaluable: Es considera avaluat/ada quan l'estudiant ha lliurat 2 o més de les 4 evidències d'aprenentatge.

Definició d'assignatura superada: Un estudiant ha superat l’assignatura quan ha obtingut una qualificació global de 5 punts i una nota mitjana de les evidències individuals (exàmens) de 4. En cas deno assolir aquests requisits la nota màxima que es pot obtenir en l'avaluaciócontinuada serà de 4.9 punts.

Recuperació: S'estableix una recuperació final a la qual l'estudiant pot accedir si no ha assolit  els criteris de superació de l'assignatura i ha i estat avaluat en 3 o més de les 4 evidències d'aprenentatge. Es pot recuperar un dels dos exàmens (EV1 io EV3). Als efectes del càlcul de la qualificació final definitiva, es tindrà en consideració la qualificació més alta obtinguda per l'estudiant, entre l'evidència i la seva respectiva prova de recuperació.

Prova de síntesi: No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable 

Codi Evidència Denominació Pes Format Autoria Via Setmana
EV1 Examen de motivació 30% Escrit Individual Presencial Primer període avaluatiu
EV2 Informe de pràctiques i casos de motivació 20% Escrit Individual Virtual 9
EV3 Examen d'emoció 30% Escrit Individual Presencial Segon període avaluatiu
EV4 Informe de pràctiques i casos d'emoció 20% Escrit Individual Virtual 19

CÒPIA O PLAGI: Segons l’Art 116, punt 10 Normativa UAB, en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi,...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats en les evidències d'aprenentatge, la qualificació final serà 0. En el cas de les evidències escrites (EV2 i EV4), es farà ús del programa Urkund, implementat a l'aula virtual, per a verificar el possible plagi.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evidència EV1: Examen de motivació 30% 1 0,04 3, 5, 7
Evidència EV2: Informes de pràctiques i casos de motivació 20% 0 0 1, 2, 8, 9
Evidència EV3: Examen d'emoció 30% 1 0,04 6, 8
Evidència EV4: Informes de pràctiques i casos d'emoció 20% 0 0 1, 2, 4, 9

Bibliografia

Manuals acadèmics i altres fonts documentals (en negreta els dos manuals de bibliografia fonamentel):

 • Anna Forés i Jordi Grané (2008). La resiliencia. Crecer desde la adversidad. Barcelona: Plataforma Editorial.
 • Antoine Bechara, Antonio Damasio, Hanna Damasio i Steven Anderson SW (1994). Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex. Cognition, 50: 7-15.
 • Antonio Damasio. (2005). En Busca de Spinoza. Neurobiología de la Emoción y los Sentimientos. Barcelona: Crítica.
 • Autors diversos (2006). Psicología positiva, optimismo, creatividad, humor, adaptabilidad al estrés. Papeles del Psicólogo: revista del Colegio Oficial de Psicólogos, 27 (1)
 • Barbara L. Fredrickson (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218–226. doi:10.1037/0003-066X.56.3.218
 • Bernard Weiner (1986). Human Motivation.  Nueva York: Holt Reinehart & Winston.
 • Daniel Goleman (1996). La inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.
 • Donald McClelland (1989). Estudio de la Motivación Humana. Madrid: Narcea.
 • Elisabeth Duffy (1957). The psychological significance of the concept of "arousal" or "activation." Psychological Review, 64(5), 265-275. http://dx.doi.org/10.1037/h0048837
 • Ellen Skinner (1996). A guide to constructs of control. Journal of Personality and Social Psychology 71(3):549-70. doi: 10.1037/0022-3514.71.3.549
 • Enrique Gª Fernández-Abascal (1997). Psicología General: Motivación y Emoción. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Enrique Gª Fernández-Abascal (2009)(Ed.). Emociones positivas. Madrid:Pirámide.
 • Herbert L. Petri i John M. Govern (2006). Motivación: Teoría, Investigación y Aplicaciones. Madrid: Thomson-Paraninfo.
 • Javier Moltó (1995). Psicologia de las Emociones. Entre la Biologia y la Cultura. València. Albatros.
 • Joaquín T. Limonero (2003)(Ed.). Motivació i Emoció. Barcelona: EdiUOC.
 • JohnMarshall Reeve, J. (2010). Motivación y Emoción, 5ª edición. Madrid: McGraw-Hill.
 • José Miguel Mestre i Pablo Fernández-Berrocal (2007) (Eds.). Manual de Inteligencia Emocional. Madrid: Pirámide
 • Joseph Le Doux (1999). El Cerebro Emocional. Barcelona: Ariel.
 • Luis Aguado (2005). Motivación, Afecto y Conducta. Madrid: Alianza.
 • Luis Mayor i Francsco Tortosa  (1990). Ambitos de Aplicación de la Psicología Motivacional. Bilbao: Desclée de Brower.
 • Margaret Bradley i Peter Lang ((1994). Measuring emotion: The Self-Assessment Manikin and the semantic differential. Journal of Behavioral Therapy & Experimental Psychiatry 25(1) 49-59.
 • Margaret Bradley, Maurizio Codiposti, Dean Sabatellini i Peter Lang (2001). Emotion and motivation (II): Sex differences in pisture processing. Emotion, 1(3), 300-319
 • Margaret Bradley i Peter Lang (2007). The International Affective Picture System (IAPS) in the study of emotion and attention. En J.A. Coan and J.J.B. Allen (Eds,) Handbook of Emotion Elicitation and Assessment (pp29-46). Oxford University Press
 • Paul R. Pintrich i Dale Schunk (2002). Motivación en Contextos Educativos. Madrid: Prentice-Hall.