Logo UAB
2020/2021

Psicologia de la Comunicació Publicitària

Codi: 102561 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Berta Conill Purgimon
Correu electrònic:
Berta.Conill@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cap

Objectius

Familiaritzar l'estudiant amb el món de la comunicació publicitària.

Saber situar la publicitat en el context de les ciències socials i la psicologia.

Conèixer com es planifica una campanya publicitària i en quina fase pot intervenir el psicòleg.

Aplicar els coneixements psicològics a la creació d'un anunci o campanya publicitària.

Competències

 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Comunicar-se eficaçment, fent ús dels mitjans apropiats (orals, escrits o audiovisuals), tenint en compte la diversitat i tots aquells elements que puguin facilitar o dificultar la comunicació.
 • Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la diversitat humana.
 • Distingir i relacionar els diferents enfocaments i tradicions teòrics que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, i conèixer la influència que han tingut en la producció del coneixement i en la pràctica professional.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats.
 • Identificar i descriure els processos i les etapes del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • Identificar, descriure i relacionar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.
 • Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció dels diferents mètodes de recerca psicològica, la seva aplicació i la interpretació dels resultats que en deriven.
 • Reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències, tant en la normalitat com en l'anormalitat i la patologia.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els efectes socials derivats d'una comunicació en mitjans de difusió social.
 2. Analitzar i interpretar els resultats d'experiments sobre la comunicació.
 3. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 4. Aplicar el corresponent model explicatiu de la conducta, segons les característiques de la situació o el context.
 5. Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la diversitat humana.
 6. Demostrar que es diferencien els contextos socials a què es dirigeix la comunicació per a poder adaptar-s'hi.
 7. Descriure i relacionar les diferents fases del processament cognitiu i l'expressió comunicativa d'aquest procés.
 8. Discriminar i diferenciar els diversos nivells de comunicació (animal versus humana) i els factors implicats.
 9. Dissenyar estudis científics sobre les característiques de la comunicació i els seus efectes sobre els receptors.
 10. Elaborar informes a partir dels resultats obtinguts en estudis sobre la comunicació i la credibilitat i la fiabilitat de la comunicació.
 11. Identificar i descriure els canvis produïts en la memòria humana al llarg del cicle vital.
 12. Reconèixer els factors emocionals, lingüístics i no verbals que faciliten o dificulten una comunicació.
 13. Treballar en equip.
 14. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Continguts

BLOC A:  La Publicitat

      La publicitat com a comunicació de masses

      Definició i objectius de la publicitat

      Gènere i publicitat

 BLOC B: L’agència de publicitat

      Departaments de l’agència

BLOC C: La campanya publicitària

      Objectius de la campanya: comercial i/o informativa

      El briefing

      La proposta de comunicació

      La planificació de l’estratègia publicitària

BLOC D: El llenguatge publicitari

     Eslògan, marca i imatge de marca

     El llenguatge dels sentits en la comunicació Publicitària

BLOC E: Els mitjans des de la perspectiva de la publicitat

     Característiques dels anomenats mass media:

–        Nous formats de publicitat,

–        Cartells, valles publicitàries, premsa, ràdio, cine, televisió, internet...

Metodologia

Classes Magistrals: s'abordaran una sèrie de continguts teòrics per tal de poder realitzar, en grups de treball, una campanya publicitària que s'exposarà de forma oral a final de semestre i on es lliurarà un treball escrit.

Seminaris: es treballarà l’aplicació pràctica d’aquests continguts teòrics i articles científics. L’alumne treballarà en grup.

Classes Pràctiques supervisades: es proposarà un tema específic on algun aspecte de la psicologia hi té un paper fonamental en la comunicació publicitària.

 

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 24 0,96 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
Pràctiques i seminaris 12 0,48 3, 5, 9, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Presentacions orals 4 0,16 13
Tutories 5 0,2 14
elaboració del treball 30 1,2 4, 10, 13
Tipus: Autònomes      
Treball en equip 75 3 13

Avaluació

L'avaluació, que és continuada, es durà a terme mitjançant la realització de:

1.- Lliurament del treball grupal de la campanya publicitària orientat a posar de manifest els coneixements adquirits a partir de les classes magistrals. La nota suposarà un 45% de la qualificació global. (entrega aproximada del treball al mes de maig. Es farà seguiment de com aquest es va construint en les hores de tutoria.)

2.- Presentació oral. Cada grup de treball haurà de realitzar una presentació oral i lliurarà l'exposició en PowerPoint. La nota suposarà un 15% de la qualificació global. (les presentacions es faran entre finals de maig i principis de juny)

3.- Pràctiques. Cada grup haurà de realitzar, per una banda, un disseny d'un envoltori per a un producte, idea o servei, el treballarà, i l'exposarà a classe. La nota suposarà un 20% de la qualificació global. (les presentacions es faran entre finals de maig i principis de juny)

4.- Seminaris. Es proposarà un tema específic i cada estudiant treballarà en el desenvolupament del tema. Es presentarà un informe escrit. La nota suposarà un 10% de la qualificació global. (es farà de manera presencial a l’aula).

5.- Tutories i participació. Es faran tutories de seguiment de la campanya publicitària en grups de treball; la nota assignada a aquestes sessions de tutoria serà la mateixa per a tots els membres de l’equip de treball. En paral·lel es generaran debats i es valoraran totes les aportacions que l’alumne faci a l’assignatura. Tot això suposarà un 10% de la qualificació global.

La nota final de l'avaluació continuada s'obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació realitzades. Es considerarà que superen l'assignatura aquells estudiants que obtinguin una nota igual o superior a 5 punts.

En cas de suspendre, es podrà fer una prova de recuperació. Podran fer aquesta prova els alumnes que estiguin suspesos amb una nota igual o superior a 3 i que hagin realitzar com a mínim activitats d’avaluació amb un pes d'almenys 2/3. Aquesta prova constarà de cinc preguntes semi-obertes dels continguts donats a les classes magistrals. La nota d'aquesta prova de recuperació farà mitja amb les activitats presentades i formarà la qualificació final de l'assignatura.

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior al 40% no podrà constar com a 'No avaluable'.

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev1 Realització de la campanya publicitària (en base a les classes magistrals) 45 0 0 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Ev2 Exposició de la campanya (presentació oral) 15 0 0 13
Ev3 Disseny del Packaging (classes pràctiques) 20 0 0 3, 5, 9, 13
Ev4 Informe escrit (seminaris) 10 0 0 3, 5, 13
Ev5 Tutories i participació 10 0 0 1

Bibliografia

Bibliografia fundamental:

Añaños, Elena; Estaún, Santiago; Tena, Daniel; Mas, Maria Teresa i Valli, Anna (2009) Psicología y Comunicación Publicitaria. Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB.

García Uceda, Mariola (2001) Las claves de la publicidad. Madrid:ESIC Editorial

Bibliografia complementària opcional:

Cerezo, Manuel (2006). Taller de publicidad. Barcelona: Octaedro

Cuesta, Ubaldo (2004). Psicologia social cognitiva de la publicidad. Madrid: Fragua

Goldstein, E. Bruce (2011). Sensación y percepción. Traducción: Antonio Núñez Ramos, Lorena Peralta Rosales; revisión técnica: Magali López Lecona. México: Cengage Learning.

Guijarro, Toni y Muela, Clara (2003). La música en publicidad. Madrid: CIE Dossat