Logo UAB
2020/2021

Desenvolupament Econòmic

Codi: 102470 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lourdes Viladomiu Canela
Correu electrònic:
Lourdes.Viladomiu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Lourdes Viladomiu Canela

Prerequisits

El coneixements que resulten d’haver cursat les assignatures “Introducció a l’economia”, “Economia Internacional” i "Política Econòmica", es a dir, una comprensió dels conceptes bàsics de l’economia i un coneixement dels grans trets de l’evolució de l’economia mundial  i les relacions internacionals.

Objectius

 • una aproximació als processos de desenvolupament i subdesenvolupament.
 • entendre el conceptes i nivells de desenvolupament.
 • manejar les teories més rellevants sobre el desenvolupament econòmic,
 • comprendre els aspectes mes rellevants dels processos de desenvolupament.

Competències

  Economia
 • Analitzar els fets econòmics i les polítiques en relació amb el desenvolupament econòmic.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que comprèn en profunditat les teories més rellevants sobre el desenvolupament econòmic.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les relacions entre desenvolupament econòmic i medi ambient.
 2. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 3. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 4. Interpretar la complexitat de la sostenibilitat i interpretar els processos de canvi, des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 5. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 6. Manejar les teories més rellevants sobre el desenvolupament econòmic.
 7. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 8. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 9. Relacionar els mecanismes i les institucions de cooperació per al desenvolupament.
 10. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

TEMA 1. - Concepte de Desenvolupament i límits del Desenvolupament

TEMA 2. - La gènesi del subdesenvolupament: aproximació històrica

TEMA 3. - Teories del desenvolupament i del subdesenvolupament.

TEMA 4. - Població. Migracions, Formació

TEMA 5 - Pobresa, Alimentació, nutrició i salut

TEMA 6. - Institucions

TEMA 7. - Aproximació metodològica als programes de desenvolupament

TEMA 7. - La crisi actual i les seves implicacions en el desenvolupament

Metodologia

Classes magistrals

Classes pràctiques

Presentació d'un article o capítol d'un llibre.

Resposta a les preguntes breus sobre els articles que es presenten a classe.

Presentació oral i treball escrit d'un autor

la docència será presencial o semipresencial depenent del nombre d'estudiants matriculats per grup i de la capacitats de les aules al 50% d'aforament 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 30 1,2 1, 4, 6, 9
Classes pràctiques 15 0,6 1, 4, 6, 9
Tipus: Supervisades      
Presentació treballs 15 0,6
Tutories i seguiment 5,5 0,22 1, 4, 6, 9
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi del material 80 3,2 1, 4, 6, 9

Avaluació

Avaluació mixta.


• Examen primer parcial (35% de la nota final).

• Examen segón parcial (35% de la nota final).

• Presentació d'un article o capítol d'un llibre. Resposta a les preguntes breus sobre els articles que es presenten a classe. Presentació oral i treball escrit d'un autor (30% de la nota final).

L’assignatura s’aprova amb una nota final mínima de 5 sempre que a la mitja dels examens parcials sigui una nota de 3,5 o superior.

En el cas d'una nota final sigui inferior a 3,5 haurà de tornar a fer l'assignatura en el següent curs.

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitaries.

Per aquells estudiants que hagin obtingut una nota final que sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 hi haurà una re-avaluació. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.


Un alumne es considera com a "No avaluable" a la assignatura sempre i quan no hagi participat de cap de les activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza algun component d'avalua continuada ja no pot optar a un "no avaluable".

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Examen Segon Parcial 35% 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Presentacions i respostes a preguntes 30% de la nota final 1 0,04 1, 4, 6, 9

Bibliografia

Bustelo, P. 1999 Teoria contemporaneas del desarrollo economico. Síntesis

Cypher J. & Dietz J., 2004 The process of Economic Development. Routledge

Duflo, E Poor Economics, co-authored with Abhijit V. Banerjee

Easterly, William, The Elusive Quest for Growth, MIT Press, Cambridge, 2001

Harvey, David., 2003 El nuevo imperialismo, Akal

Martínez Gonzalez-Tablas Angel., Economía política de la globalización.2000 Ariel,

Meier,G. Rauch,J. 2005  Leading Issues in Economic Development. Oxfort University Press

NN.UU. PNUD, 2005 Informe sobre Desarrollo Humano  2005.

Perkins,D; Radelet,S., Lindauer,D.L. 2006  Economics of Development Norton Co,

Ray, Debraj  1998  Development economics. Princenton University Press

Sachs J , 2008 Economía para un planeta abarrotado, Editorial Debate

Sachs J , 2007 El fin de la pobreza, Editorial Debate Debolsillo

Simon D 2006 Fifty Key Thinkers on Development Routledge Key Guides 

Stiglitz J.E. 2002, El malestar en la globalización, Ed. Taurus