Logo UAB
2020/2021

Política Econòmica

Codi: 102468 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Emilio Padilla Rosa
Correu electrònic:
Emilio.Padilla@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jordi Bacaria Colom
Rosa García Hernández

Prerequisits

Es recomana haver superat Microeconomia I i Macroeconomia I.

Objectius

 • Identificar els agents que participen i incideixen en l’elaboració de les diferents polítiques econòmiques
 • Reconèixer els principals desequilibris macroeconòmics, així com els objectius de política econòmica i la seva mesura
 • Analitzar els objectius de política econòmica tenint en compte la perspectiva de gènere
 • Conèixer els principals instruments de política econòmica i comprendre el seu funcionament
 • Comprendre els mecanismes de transmissió entre instruments i objectius de política econòmica
 • Identificar els possibles conflictes i complementarietats entre objectius de política econòmica
 • Facilitar l’accés a la informació rellevant sobre els objectius i els instruments de la política econòmica
 • Interpretar l’actuació de la política econòmica dels governs a partir de l’anàlisi dels pressupostos públics
 • Comprendre els condicionants i oportunitats que els processos d’internacionalització suposen a la política econòmica

Competències

  Economia
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que comprèn en profunditat els conceptes relatius als objectius i als instruments de política econòmica.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el procés d'elaboració de la política econòmica i les estratègies dels seus agents.
 2. Analitzar els problemes subjacents a la coordinació de polítiques econòmiques.
 3. Avaluar les decisions de política econòmica en els seus diferents àmbits.
 4. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Definir els conceptes relatius als objectius i als instruments de la política econòmica.
 7. Identificar les funcions del sector públic en la seva condició de regulador de l'economia, i els principis en què es fonamenta.
 8. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 9. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 10. Reconèixer les institucions i organismes a través dels quals es produeix la intervenció pública i la regulació de l'economia.
 11. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 12. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

Es presenten els elements bàsics necessaris per analitzar i comprendre la política econòmica. L’assignatura revisa les diferents intervencions dels poders públics en l’economia i analitza les seves repercussions. Es tracten els aspectes generals, els objectius i els instruments de política econòmica.

TEMARI 

1. Introducció a la política econòmica
2. Intervenció de l'Estat i regulació econòmica
3. Objectius, instruments i polítiques
4. L'elaboració de la política econòmica
5. L’ocupació
6. L’estabilitat de preus
7. El creixement econòmic
8. Qualitat de vida i medi ambient
9. La redistribució de la renda
10. La política monetària
11. La política fiscal
12. La política de rendes
13. La política exterior i la coordinació internacional de polítiques econòmiques
  

Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

A les sessions de teoria s’exposaran els continguts de l’assignatura en classes magistrals. Les classes teòriques destaquen els continguts més importants de cada tema. En les classes en que es facin servir presentacions amb diapositives, aquestes no suposaran en cap cas un substitut dels apunts de classe ni de la bibliografia obligatòria que s’ha de consultar.

Les classes pràctiques es desenvolupen a partir les instruccions precises que subministrarà el professorat. Els materials estaran disponibles en el Campus Virtual.

El Campus Virtual serà la eina de suport docent i de interacció entre estudiants i professors.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 13 0,52 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12
Classes teòriques 33 1,32 1, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment de treballs presencial i virtual 8,5 0,34 4, 5, 8, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi dels materials del curs 46 1,84 2, 3, 10
Recopilació d'informació i preparació de treballs 46 1,84 1, 7, 8, 9, 11

Avaluació

La nota es basarà en tres tipus d’activitats d’avaluació:

 • Primer examen parcial (35) i examen final (segon examen parcial) (35%):

Hi haurà dos exàmens, cadascú corresponent a una meitat del curs. Cada examen ponderarà un 35% de la nota final. El primer es farà passada la primera meitat del curs, en la data indicada pel professor a l’inici del curs i el segon a l’acabar el curs, en les dates establertes per la facultat en el seu calendari d’exàmens finals. Seran exàmens escrits i les seves característiques (resposta oberta o test, nombre de preguntes, etc.) seran explicades prèviament pel professor.

 • Treballs (20%):

El treball (o treballs) ponderarà un 20% de la qualificació final. El guió del treball a elaborar estarà disponible al Campus Virtual i serà explicat a classe pel professor. El professor indicarà a l’inici del curs la data de lliurament del treball. En l’avaluació es tindrà en compte el seguiment estricte de les pautes assenyalades al guió, la qualitat de les idees exposades, la presentació i redacció, el treball en equip i l’exposició oral.

 • Pràctiques i exercicis a l’aula (10%).

S’entregaran diverses pràctiques a classe seguint el guió explicat pel professor. Aquestes pràctiques ponderaran un 10% de la qualificació i es poden utilitzar per valorar l’assistència i la participació.

La qualificació final serà el resultat ponderat de les diferents avaluacions de les activitats del curs. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en elsegüent curs.

Un alumne només pot obtenir un "No Avaluable" si no ha participat en cap de les activitats d'avaluació de l'assignatura. Per tant, es considera que la realització d'algun component d'avaluació impedeix d'optar a un "No Avaluable".

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB).

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de laUniversitat.

Procés de Recuperació

Els estudiants que a l'avaluació del curs hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 3.5 i inferior a 5, poden presentar-se a la prova de recuperació. "Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representiun mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi (nota igual o superior a 5) aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota (i no la nota de la prova de recuperació).

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final (segon examen parcial) 35% 2 0,08 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Primer examen parcial 35% 1,5 0,06 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Pràctiques i exercicis a l'aula 10% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treballs 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

Cuadrado, J.R. (dir) (2019): Política Económica. Elaboración, Objetivos e Instrumentos, McGraw-Hill, Madrid (6ª edición).

 

Bibliografia complementària:

Baldwin, R., Weder di Mauro, B. (2020) Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes. CEPR Press, London.

BCE (2020) Informe anual 2019, BCE, Frankfurt am Main. Disponible en: https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2019~c199d3633e.es.html

Bénassy-Quéré, A., Coeuré, B., Jacquet, P. and Pisani-Ferry, J. (2010), Economic Policy. Theory and Practice. Oxford University Press, New York.

Euromemo Group (2020) EuroMemorandum 2020. A Green New Deal for Europe – Opportunities and Challenges. Disponible en: http://www2.euromemorandum.eu/uploads/euromemorandum_2020.pdf

Fernández Díaz, A., Parejo Gámir, J.A. y Rodríguez Saiz, L. (2011) Política Económica, Cuarta Edición, McGraw Hill (4ª edición rev.)

Fernández Díaz, A. (dir.) (1999) Fundamentos y Papel Actual de la Política Económica, Pirámide, Madrid.

 

Enllaços web:

Banco Central Europeo: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Banco de España: http://www.bde.es

Banco Mundial: http://www.bancomundial.org

Comisión Europea: Econ. y Finanzas: http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya): http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/

Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org/external/spanish/index.htm

Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/

Ministerio de Hacienday Administraciones Públicas:

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx

Ministerio de Economía y Competitividad: http://www.mineco.gob.es/

Servicio público de empleo estatal: http://www.sepe.es/