Logo UAB
2020/2021

Estàtica i Dinàmica de Sistemes

Codi: 102416 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500897 Enginyeria Química FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Manuel Carlos Delfino Reznicek
Correu electrònic:
Manuel.Delfino@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Christian Neissner

Prerequisits

Coneixements de matemàtiques a nivell pre-universitari, en particular àlgebra bàsica, sistemes d'equacions, funcions d'una variable, derivades i integrals de les funcions més comuns, vectors, operacions vectorials (suma, resta, producte escalar, producte vectorial).

Objectius

Aplicar coneixements rellevants de la física que permetin la comprensió, descripció i solució de problemes típics de l'enginyeria química.

Competències

 • Aplicar coneixements rellevants de les ciències bàsiques, com són les matemàtiques, la química, la física i la biologia, i també principis d'economia, bioquímica, estadística i ciència de materials, per comprendre, descriure i resoldre problemes típics de l'enginyeria química.
 • Hàbits de pensament
 • Hàbits de treball personal

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar conceptes relacionats amb cinemàtica, dinàmica i sistemes de partícules.
 2. Desenvolupar el pensament científic.
 3. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics
 4. Distingir entre magnituds escalars, vectorials i tensorials.
 5. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 6. Resoldre problemes elementals d'estàtica i dinàmica de fluids.

Continguts

 1. Sistemes de mesura
 2. Descripció matemàtica del moviment lineal i circular
 3. Forces i moments de força. Lleis de Newton
 4. Equilibri estàtic
 5. Treball i Energia
 6. Sistemes de partícules: Conservació d'energia, moment lineal i angular
 7. Mecànica de fluids

Metodologia

Avís: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

La metodologia docent consistirà d'activitats formatives en el format de classes magistrals i seminaris i sessions en grups més reduïts de resolució d'exercicis.

Les classes magistrals i seminaris desenvoluparan la base teòrica relacionant el món físic amb la descripció matemàtica que ens permet analitzar-lo. La base teòrica s'il·lustrarà amb exemples pràctics.

Les sessions per grups d'exercicis aprofundiran en l'aplicació de la base teòrica a l'anàlisi de problemes pràctics del món físic. Aquestes sessions seran guiades per un professor, però han de tenir un alt nivell de participació per part dels alumnes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6
Seminaris 5 0,2 1, 2, 3, 4, 6
Sessions de resolució d'exercicis 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi 48 1,92 1, 2, 3, 4, 5, 6
Resolució d'exercicis 39 1,56 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tutories amb professors 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

Avís: La metodologia docent i l'avaluació propostes poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Les competències de l'assignatura seran avaluades pel mètode d'Avaluació Continuada, que inclourà dues tipologies: Lliuraments d'Exercicis (individuals o col·lectives) i Proves d'Avaluació Continuada.

L'Avaluació Continuada es realitzarà en un total de 7 actuacions repartides al llarg de el període lectiu. Les actuacions segons la tipologia seran:

2 actuacions de Lliurament d'Exercicis (individuals o col·lectives) que tindran un pes de 14,5% a la nota final.

5 actuacions de Prova d'Avaluació Continuada, de les quals 2 tindran un pes de 14,5% i 3 un pes de 14,0% a la nota final.

Cada Prova d'Avaluació Continuada només contribuirà a la nota final si s'arriba al 35% de la puntuació màxima d'aquesta prova.

Les Lliuraments consistiran en realitzar abans d'una data límit una anàlisi d'un sistema físic i resumir aquesta anàlisi en un informe que es lliurarà per escrit o per mitjans telemàtics. Això permetrà als estudiants demostrar la seva comprensió dels continguts de les classes de teoria i de resolució d'exercicis i l'adquisició de competències.

Les Proves consistiran en resoldre exercicis i / o contestar preguntes per escrit o per mitjans telemàtics, amb un temps limitat. Això permetrà als estudiants demostrar la seva comprensió dels continguts de les classes de teoria i de resolució deejercicios i l'adquisició de competències.

El lloc, hora i data de les Proves d'Avaluació Continuada seran anunciats per mitjà de l'Aula Moodle amb al menys una setmana d'antelació. Així mateix, el lloc, hora i data per lliurar la Lliurament Individual seran anunciats per mitjà de l'Aula Moodle amb al menys una setmana d'antelació.

El lloc, hora i data de la revisió dels resultats de les Proves d'Avaluació Continuada seran anunciats per mitjà de l'Aula Moodle amb 48 hores d'antelació.

La condició per aprovar l'assignatura serà obtenir com a mínim el 50% de la puntuació màxima.

La condició de No Avaluable s'aplicarà als alumnes que no es presentin a alguna de les Proves d'Avaluació Continuada sense causa justificada.

La correcció de les Proves d'Avaluació Continuada i de les Lliuraments de tenir en compte la correcta aplicació dels continguts de l'assignatura per resoldre els exercicis proposats i també la forma en què es presentin les solucions i resultats. En particular s'exigirà que les solucions es presentin de manera ordenada, amb un nivell apropiat de detall, i que segueixin un flux lògic de resolució.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar una pràctica o qualsevol altra activitat d'avaluació implicarà suspendre amb un zero, i si cal superar-la per aprovar, tota l'assignatura quedarà suspesa. No seran recuperables les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment, i per tant l'assignatura serà suspesa directament sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs acadèmic.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament d'exercicis (individual o col·lectiva) 29 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6
Proves d'Avaluació Continuada 71 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Qualsevol text d'Introducció a la Física a nivell universitari és adequat per a l'assignatura. Es pren com a referència estàndard el Volum 1 de la següent referència bibliogràfica:

AUTOR: Tipler, Paul Allen
TITOL: Física : para la ciencia y la tecnología / Paul A. Tipler, Gene Mosca
EDICIO: 6ª ed.
PUBLICACIO: Barcelona [etc.] : Reverté, 2010
ISBN: 9788429144291 (v. 1) (Vol. 1. Mecánica, oscilaciones y ondas, termodinámica)

Hi ha molts textos de Matemàtiques pre-universitàries que són adequats per a repassar els prerequisits en matemàtiques de l'assignatura. Un d'ells és:

AUTOR: Colera, J., Oliveira MªJ., García, R.
TITOL: Matemàtiques 2, Modalitat Ciències i Tecnologia
EDICIO: 4ª ed.
PUBLICACIO: Barcanova Mayo 2007

La pràctica totalitat de les Competències Específiques de l'assignatura estan explicats de manera breu en Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Física) i de manera més completa encara que en anglès en HyperPhysics
(Http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html)

NOTA: La 5a edició del text de Tipler difereix principalment en aspectes estètics, i per tant es pot utilitzar perfectament per estudiar.