Logo UAB
2020/2021

Fenòmens de Transport

Codi: 102398 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500897 Enginyeria Química OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Gloria González Anadón
Correu electrònic:
Gloria.Gonzalez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

David Gabriel Buguña

Prerequisits

Haver cursat i superat les materies de la titulació de les àrees de matemàtiques, física, química, així com balanços macroscòpics i aplicacions informàtiques.

Objectius

Establir el model matemàtic que descriu un sistema a partir de les equacions de canvi de quantitat de moviment, matèria i energia.

Resoldre el model del sistema per via analítica o numèrica, i analitzar i interpretar la solució.

Competències

 • "Comprendre i aplicar els principis bàsics en què es fonamenta l'enginyeria química, i més concretament: balanços de matèria, energia i quantitat de moviment; termodinàmica, equilibri entre fases i equilibri químic; cinètica dels processos físics de transferència de matèria, d'energia i de quantitat de moviment, i cinètica de la reacció química"
 • Aplicar coneixements rellevants de les ciències bàsiques, com són les matemàtiques, la química, la física i la biologia, i també principis d'economia, bioquímica, estadística i ciència de materials, per comprendre, descriure i resoldre problemes típics de l'enginyeria química.
 • Comunicació
 • Hàbits de pensament
 • Hàbits de treball personal

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els coneixements rellevants de les matemàtiques, la física i la química en l'elaboració i la resolució dels models de transport.
 2. Aplicar els principis bàsics de l'enginyeria química en l'elaboració i la resolució dels models de transport.
 3. Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 4. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics
 5. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 6. Posar en pràctica les lleis fonamentals de la termodinàmica en problemes d'enginyeria de processos químics.
 7. Prevenir i solucionar problemes.

Continguts

1.- Introducció als fenòmens de transport: mecanismes de transport de propietat

2.- Expressions matemàtiques en les equacions de canvi

3.- Balanç de matèria: equació de continuïtat

4.- Equacions de canvi de quantitat de moviment lineal.

5.- Equacions de canvi de l’energia: total, mecànica i calorífica 

6.- Balanç de matèria per a un component.

7.- Transport de propietat a les interfícies: coeficients de transport

8.- Turbulència

 

Metodologia

L’assignatura es desenvolupa amb classes de teoria, de problemes i seminaris.

Classes teòriques: Classes  d’aula
Classes de problemes: Resolució de problemes corresponents a la matèria. Discussió amb els alumnes sobre les estratègies de solució i la seva execució.
Seminaris: Seminaris sobre utilització de  programari per a la resolució de problemes amb eq dif.deriv parcials.
Durant el curs es proposen treballs que utilitzen mètodes analítics o numèrics per a la resolució del problema plantejat. En el campus virtual es publiquen els enunciats i calendaris d’entrega dels treballs.  

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de problemes 15 0,6 1, 2, 5, 6, 7
Classes de teoria 30 1,2 1, 2, 4
seminaris 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
examen global 4 0,16
realització de treballs 40 1,6
Tipus: Autònomes      
Estudi, resolució de problemes 56 2,24 1, 2, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Distribució de la nota: 30 % treballs i 70 % exàmens(proves parcials escrites).

Avaluació continuada: nota mínima de cada part per superar l’avaluació continuada 3/10
1ª prova parcial (PP1) : 25 % nota.
2ª prova parcial (PP2): 45 % nota.
Treballs entregats (TR): 30% nota.

Prova final de recuperació

Hi haurà una prova final  de recuperació per a aquells estudiants que no hagin superat l'avaluació continuada. La prova final inclourà una avaluació de tota l'assignatura, i no es podran recuperar només les proves parcials no superades.Donat que la valoració de cap dels treballs supera el 15%, aquests  no tenen recuperació, l'examen de final només és recuperació de les proves parcials. (màx 70%)

Les proves parcials i final contindran una part teòrica i una part de problemes. Cal obtenir un 3/10 a la part teòrica de cada prova per fer mitja.

La data de revisió d’exàmens es farà pública en el moment de publicar les qualificacions a través de la plataforma virtual docent.

Els alumnes repetidors podran escollir l'avaluació continuada o la realització només de la prova final. En aquest últim cas la prova suposarà el 100% de la qualificació.

La qualificació de Matrícula d'Honor, a banda de la nota numèrica que pot donar-hi accés, tindrà en compte la proactivitat respecte l'assignatura, la integració personal dels principis de l'assignatura, la capacitat de relacionar-la amb d'altres assignatures i la fluïdesa, fiabilitat i expressió dels raonaments.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar qualsevol activitat d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero, i si és necessari superar-la per aprovar, tota l'assignatura quedarà suspesa.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
examens escrits 70 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
treballs 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Christie J. Geankoplis, "Transport Processes and Separation Process Principles", 4th ed. Prentice-Hall, 2003

R.B. Bird, W.E. Steward, E.N. Lighfoot, "Transport Phenomena", revised 2nd ed. Wiley, 2007

Joel Plawsky, "Transport Phenomena Fundamentals", 3rd ed., CRC Press, 2014

Ismail Tosun, "Modeling in Transport Phenomena. A conceptual Approach", 2nd ed., Elsevier, 2007