Logo UAB
2020/2021

Macroeconomia III

Codi: 102382 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Valeri Sorolla Amat
Correu electrònic:
Valeri.Sorolla@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Jordi Caballé Vilella
Javier Fernandez Blanco

Prerequisits

Introducció a l'Economia.

Matemàtiques I.

Matemàtiques II.

Estadística I.

Macroeconomia I.

Macroeconomia II.

Objectius

Aquest curs presenta els models standard per analitzar el creixement econòmic dels paisos i la determinació de la renda a llarg termini. S'analitza com la política fiscal i monetària afecten les variables econòmiques a llarg termini i es fa una breu introducció a les fluctuacions econòmiques.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que es comprenen els fonaments bàsics i intermedis de la macroeconomia.
 • Demostrar que es coneixen les interrelacions entre les diferents economies, el paper de les institucions econòmiques nacionals i internacionals, la seva evolució i les conseqüències que en poden derivar per a una empresa.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
  Economia
 • Demostrar que es coneixen les interrelacions entre les diferents economies, el paper de les institucions econòmiques internacionals, la seva evolució i les conseqüències que es poden derivar per a una empresa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar l'impacte del canvi tecnològic, demogràfic i de l'acumulació de capital en els nivells de benestar.
 2. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 3. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 4. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 5. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 6. Descriure els determinants del creixement econòmic i les diferències internacionals en renda per capita.
 7. Entendre la naturalesa dinàmica de les decisions econòmiques, així com els fonaments microeconòmics de la macroeconomia moderna.
 8. Explicar els efectes de les polítiques fiscal i monetària en l'economia a partir de models d'equilibri general dinàmic.
 9. Explicar la naturalesa dinàmica de les decisions econòmiques, així com els fonaments microeconòmics de la macroeconomia moderna.
 10. Formalitzar les decisions intertemporals d'estalvi, de consum i d'inversió.
 11. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 12. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 13. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Continguts

PART I: MODELS MACROECONÒMICS DINÀMICS

1. Introducció als models macroeconòmics dinàmics d'equilibri general

2. Models d'horitzó infinit

2.1 El model de creixement de Solow
2.2 El programa del planificador
2.3 Eficiència de l'equilibri competitiu
2.4 Progrès tecnològic exògen
2.5 El model amb l'elecció treball/lleure

3. Models de generacions solapades

3.1 El programa del planificador
3.2 L'equilibri competitiu
3.3 Eficiència de l'equilibri competitiu
3.4 El model amb producció

PART II: POLÍTICA MACROECONÒMICA

4. Política fiscal

4.1 La restricció pressupostària del govern
4.2 El Teorema de l'Equivalència Ricardiana
4.3 Impostos proporcionals
4.4 Sistemes de finançament de les pensions

5. Política monetària

5.1 Diner en el model de generacions solapades
5.2 Diner en la funció d'utilitat
5.3 Diner amb una restricció de liquiditat

 

PART III: FLUCTUACIONS ECONÒMIQUES

6. Fluctuacions econòmiques

6.1 El model de cicle econòmic real sense capital
6.2 El model de cicle econòmic real amb capital
6.3 Extensions del model de cicle econòmic real

Metodologia

El tipus de docència planificada per a l'assignatura és la docència presencial.

En aquesta matèria combinem les classes magistrals amb suport TIC juntament amb sessions més aplicades dedicades a la resolució de llistes de problemes i exercicis.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Practiques 11,5 0,46 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13
Classes Teoria 33 1,32 1, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 2 0,08 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi, lectures i preparació d'exercicis 98,5 3,94 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

 

Criteris d'avaluació:

L'avaluació del curs es farà de forma continuada i inclourà quatres activitats evaluatives de dues tipologies diferents: un examen final que representarà un 50% de la nota final, dos exàmens parcials que comptaran cadascun un 20% de la nota final i l'entrega d'una sèrie de tasques que comptarà un 10% de la nota final.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.”Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 Examens parcials 40% de la nota final 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Entrega exercicis 10% de la nota final 0 0 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13
Examen final 50% de la nota final 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Acemoglu, D. (2009); "Introduction to Modern Economic Growth", Princeton University Press

Blanchard, O. and Fischer, S. (1989); "Lectures on Macroeconomics", The Mit Press.

Caballé, J. i Panadès, J. (1998); "Notas de Política Monetaria", manuscrit no publicat.

Conesa, J.C. i Garriga, C.; "Teoría económica del capital y de la renta", manuscrit no publicat.

Galí, J. (2016); "Real Business Cycle Models", material de classe, http://www.crei.cat/wp-content/uploads/2016/07/rbc_models_april2018.pdf

Krueger, D. (2012); "Macroeconomic Theory", unpublished manuscript, http://www.ssc.wisc.edu/~aseshadr/econ714/MacroTheory.pdf

Romer, D. (2002); "Macroeconomía Avanzada. Segunda Edición", McGraw Hill.