Logo UAB
2020/2021

Dret del Treball

Codi: 102381 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501572 Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Julia Senra Petit
Correu electr˛nic:
Julia.Senra@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Equip docent

Helena YsÓs Molinero

Prerequisits

No hi ha requisits previs, tot i que és convenient haver superat l'assignatura de primer curs "Dret", donat que aporta uns coneixements bàsics de l'ordenament jurídic que poden ajudar a entendre les qüestions relacionades amb el Dret del Treball.

Objectius

Introduir l'estudiant en el coneixement de les principals institucions del Dret del Treball, com a eines per a la gestió empresarial i com a instruments per comprendre la seva incidència en l'economia. Delimitar l'àmbit d'aplicació de la normativa laboral i comprendre les fonts reguladores dels drets i deures laborals. Analitzar la diferent tipologia dels contractes de treball. Conèixer la regulació de la jornada, del salari, de la suspensió i, especialment, de l'extinció del contracte. Aproximar l'estudiant al coneixement de la funció de sindicats i patronals, de la representació i participació dels treballadors a l'empresa, així com de les relacions de negociació i conflicte col·lectius.

CompetŔncies

  Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses
 • Adequar l'activitat professional i la gestiˇ empresarial a la normativa legal vigent.
 • Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribuciˇ del valor generat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 • Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 • Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el procÚs de distribuciˇ de beneficis fruit de la legislaciˇ mercantil i tributÓria.
 2. Aplicar el dret als conflictes laborals o mercantils.
 3. Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 4. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 5. Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 6. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 7. Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 8. Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 9. Utilitzar la legislaciˇ mercantil, tributÓria i laboral actualment vigent a Espanya.

Continguts

TEMA 1
CONCEPTE, FUNCIONS I OBJECTE DEL DRET DEL TREBALL
1. Concepte
2. Funcions
3. Delimitació de l'objecte de regulació del Dret del Treball
3.1 Voluntarietat, alienitat, subordinació i retribució salarial
3.2 Exclusions
3.3 Inclusions: les relacions laborals especials
4. Supòsits afins. El treball autònom: concepte i tipologia
 
TEMA 2
FONTS REGULADORES DE LA RELACIÓ LABORAL I PRINCIPIS D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ
1. La Constitució espanyola
2. La normativa estatal
3. La negociació col·lectiva
4. Referència a la normativa internacional i europea
5. L'autonomia de la voluntat de les parts
6. Principis d'ordenació i aplicació.
 
TEMA 3
ACCÉS AL TREBALL I CONFIGURACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE DE TREBALL
1. Accés al treball. Intermediació en el mercat de treball: serveis públics i altres subjectes intervinents
2. Empresa de treball temporal
3. Contracte de treball: concepte, caràcters i funcions constitutiva i reguladora
4. Treballadors i empresaris com a subjectes del contracte de treball. Tipologia. Capacitat contractual
5. Forma i formalitats del contracte de treball
6. Validesa i eficàcia del contracte de treball
7. Períodede prova i altres pactes típics
 
TEMA 4
CONTRACTE DE TREBALL. CLASSES I MODALITATS
1. Contractació indefinida
1.1 Contracte de treball de durada indefinida ordinari
1.2 Contractes indefinits com a mesura de política d'ocupació
1.3 Contracte de treball fix-discontinu
2. Contractació temporal
2.1 Contractes de treball temporals estructurals
2.2 Contractes de treball formatius
2.3 Altres contractes temporals
3. Contractació a temps parcial i altres modalitats i tipus de contractes de treball.
 
TEMA 5
DESENVOLUPAMENT DE LA RELACIÓ LABORAL (I) TEMPS DE TREBALL I SALARI.
1. Jornada laboral ordinaria comuna i jornades especials
2. La jornada laboral ordinària. Elements quantitatius i distributius
3. Jornada laboral extraordinària
4. Horari i calendari
5. Interrupcions de la jornada: descansos i permisos
6. Concepte i classes de salari.
7. Percepcions extrasalarials.
8. Estructura salarial i fixació del salari
9. Pagament i protecció del salari
 
TEMA 6
DESENVOLUPAMENT DE LA RELACIÓ LABORAL (II). MODIFICACIONS I SUSPENSIÓ.
1. Classificació professional i mobilitat funcional
3. Mobilitat geogràfica
4. Modificacions substancials de les condicions de treball
5. Suspensió de la relació laboral. Concepte i principals supòsits

TEMA 7
EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL
1. Concepte, causes i efectes
2 Extinció per causes objectives
3. Acomiadament individual i col·lectiu per causes empresarials
4. Acomiadament disciplinari
 
TEMA 8
LA INCIDÈNCIA DEL DRET COL·LECTIU DEL TREBALL EN LA DINÀMICA EMPRESARIAL
1. Òrgans de representació unitària i sindical i dels treballadors a l'empresa
2.  Negociació i conveni col·lectiu com a instruments de regulació de les condicions de treball a l'empresa
3. Relacions de conflicte
3.1 Dret de vaga
3.2 Tancament patronal

Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

1. ACTIVITATS DIRIGIDES

Les activitats dirigides són totes aquelles que es desenvolupen a l'aula, en els horaris previstos per a l'assignatura i sota la direcció del professor. Poden ser de classes teòriques, classes pràctiques o conferències - col·loqui.

 

1.1. CLASSES TEÒRIQUES

Consisteixen en l'exposició per part del professor de diversos aspectes del temari, prenent com a base la normativa aplicable i, si s'escau, els materials que prèviament s'hauran facilitat a través de l'Espai Docent de l'assignatura dins del Campus Virtual.

 

1.2. CLASSES PRÀCTIQUES

Es dediquen a l'execució de 3 unitats pràctiques. Cada unitat inclou un treball previ fora de l'aula (d'un volum aproximat de 15 hores) i un treball presencial a l'aula (2 sessions de 2 hores). Tant un com l'altre suposarà la realització d'un seguit de tasques de format divers: identificació i estudi del marc normatiu d'una determinada institució, lectura i comprensió de jurisprudència, resolució de problemes jurídics que es plantegen habitualment a la pràctica, etc. La segona sessió presencial a l'aula inclourà una activitat individual d'avaluació. En alguns casos l'objectiu de les activitats pràctiques serà aprofundir sobre aspectes analitzats en el marc de les classes teòriques i en d'altres tractar qüestions noves, que no s'hauran abordat abans en aquell context.

 

2. ACTIVITATS SUPERVISADES

Les activitats supervisades són les que es duen a terme fora de l'aula, a partir de les indicacions donades pel professor, i queden sotmeses posteriorment a algun procés de supervisió o seguiment per part d'aquest. 

Com ja s'ha posat de manifest, el treball previ que impliquen les activitats pràctiques genera una seguit de tasques de format divers que s'ha d'executar fora de l'aula i posteriorment són objecte de supervisió i verificació a través del treball d'aula proposat en el marc de la mateix activitat.

 

3. ACTIVITATS AUTÒNOMES

Les activitats autònomes són totes aquelles en les quals els/les alumnes s'organitzen el seu temps i esforç de forma autònoma, ja sigui individualment o en grup, com la recerca i l'estudi de bibliografia, l'elaboració d'esquemes o resums, etc. En el marc d'aquesta assignatura la part essencial de les activitats autònomes es vincula a la preparació de l'examen final teòric.

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes prÓctiques 10 0,4 3, 4, 6, 7, 8
Classes te˛riques 33 1,32 2, 4, 9
Tipus: Supervisades      
Elaboraciˇ de resums i esquemes 15 0,6 4, 6, 7
Recerca i anÓlisi de documentaciˇ jurÝdica (bibliografia, normativa, jurispr¨dŔncia, etc.) 20 0,8 7, 8, 9
Resoluciˇ de casos prÓctics 10,5 0,42 2, 7, 8, 9
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi 55 2,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9

Avaluaciˇ

 

 

Calendari d’activitats d’avaluació

 

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

 

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

 

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

 

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el documentSol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

 

 

Procediment de revisió de les qualificacions

 

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

 

 

Procés de Recuperació

 

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

 

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

 

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

El sistema d'avaluació es conforma a partir de dos elements: l'avaluació continuada de les activitats pràctiques i l'examen final.

 

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

 

 

 

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable".

 

1. L'avaluació continuada de les activitats pràctiques

Es duran a terme tres proves d'avaluació els dies que es detallen a la planificació (la segona sessió de cadascuna de les tres activitats pràctiques), per verificar l'adquisició de les competències treballades durant tota l'activitat. Aquestes tres proves d'avaluació consistiran en respondre entre 10 i 15 preguntes tipus test i/o la resolució per escrit d'una o dues preguntes teòricopràctiques sobre la matèria estudiada a l'activitat. Cada prova es puntuarà de 0 a 10 punts.

 

La mitjana aritmètica de les tres qualificacions conformarà el 50% de la nota final de l’assignatura, SEMPRE QUE A L’EXAMEN FINAL TEÒRIC (punt 2) S’HAGI OBTINGUT UNA NOTA MÍNIMA DE 4 SOBRE 10 ( vegeu 3. Nota final de l'assignatura)

2. L'examen final

L'objectiu de l'examen final, que es puntuarà de 0 a 10 punts, serà verificar l'adquisició de les competències treballades a través de les classes teòriques i pràctiques. La puntuació obtinguda a l'examen final conformarà el 50% de la nota de l'assignatura.

Consistirà en respondre dos blocs de preguntes:

a) 25 preguntes tipus test. 0,2 punts cadascuna (les errades descompten 0'1 punts). Total 5 punts.

b) De 3 a 5 preguntes de desenvolupament amb resposta d'extensió mitja (entre 10 i 15 minuts cadascuna). Total 5 punts.

Puntuació total sobre 10 punts (5+5)

 

3. Nota final de l'assignatura

Nota final de l'assignatura: serà el resultat de sumar la qualificació obtinguda a través de les activitats pràctiques i la de l’examen teòric final, previament ajustades als percentatges anteriorment esmentats (50% i 50%, respectivament).

L’assignatura es considerarà aprovada si la nota resultant és igual o superior a 5, SEMPRE QUE LA QUALIFICACIÓ A L’EXAMEN FINAL TEÒRIC SIGUI IGUAL O SUPERIOR A 4 PUNTS SOBRE 10. Si la nota de l’examen final teòric és inferior a 4 sobre 10, no s’hi afegirà la puntuació obtinguda a les pràctiques i l’assignatura es considerarà suspesa amb la nota obtinguda a l’examen teòric.

 

RECUPERACIÓ

Hi tindran accés tots els alumnes que hagin suspès l'assignatura a l'avaluació ordinària, sempre que s'hagin presentat a l'examen final i hagin obtingut com a mínim una qualificació mitjana de l'assignatura de 3,5 sobre 10.  

 

També tindran accés a la recuperació aquells qui, malgrat no hagin obtingut la nota mínima a l’examen final teòric per sumar les activitats pràctiques, arribin a una nota final entre ambdues avaluacions (50% i 50%) equivalent a 3,5 o superior. En aquest cas, es sumarà la nota de pràctiques tot i no haver obtingut un 4 sobre 10 a l’examen teòric final, però només als efectes de tenir accés a la recuperació.

 

La recuperació consistirà en un examen de format similar a l'examen final descrit en el punt 2. La nota de la recuperació només tindrà dues possibles opcions: aprovat o suspens. Si l'estudiant obté una qualificació d'aprovat es considera que ha superat l'assignatura amb una nota numèrica igual a 5. Si l'alumne obté una qualificació de suspens, no supera l'assignatura i la nota final serà igual a la nota obtinguda abans de la recuperació.

CONVOCATÒRIES

Un alumne només pot obtenir un "No avaluable" a l'assignatura sempre i quan no hagi participat en cap examen d'avaluació.

 

 L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluaciˇ continuada de les activitats prÓctiques 50% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3

Bibliografia

És imprescindible que tota la bibliografia que adquireixi/utilitzi l'alumnat per preparar l'assignatura sigui d'una edició no anterior a setembre de 2020. Les edicions de manuals i repertoris de normativa anteriors a aquesta data NO són vàlides per a la preparació de la matèria. A l'inici del curs el professor responsable resoldrà qualsevol dubte al respecte.

1. Manual

Eina complementària de les activitats teòriques i pràctiques fetes al llarg del curs, per a la millor preparació de les activitats d'avaluació continuada i de l'examen final de l'assignatura.

MONTOYA MELGAR, A..: Derecho del Trabajo, Tecnos, Madrid, 2020.

2. Normativa

El professorat informarà i facilitarà (principalment via campus virtual) les normes que haurà d'utilitzar l'alumnat. 

3. Enllaços web

Els principals enllaços web que s'hauran d'utilitzar en el marc d'aquesta assignatura corresponen a les bases de dades "Aranzadi", "Tirant on line" i "La Ley", que són de consulta gratuïta per tot l'alumnat d'aquesta Universitat

Per a l'accés a les normes es recomana la utilització de la base de dades de legislació del Boletín Oficial del Estado (pública i gratuïta): http://www.boe.es/legislacion/legislacion.php