Logo UAB
2020/2021

Comptabilitat de Costos

Codi: 102374 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 2 1
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
John Slof
Correu electrònic:
EricJohn.Slof@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Immaculada Vilardell Riera
John Slof
Gerard Resina Sanchez
Judit Creixans Tenas

Equip docent extern a la UAB

Antoni Amorós

Prerequisits

És recomanable haver cursat l'assignatura Introducció a la comptabilitat.

Objectius

 • Proporcionar els coneixements necessaris que permetin a l'alumne identificar i entendre el context econòmic-financer de la comptabilitat de costos, familiaritzant-lo amb la seva terminologia i aplicacions. 
 • Aconseguir que l'alumne descobreixi i sàpiga utilitzar la relació existent entre l'estructura de costos, nivell d'activitat i el benefici d'una empresa.
 • Formar l'alumne en els diferents sistemes d'acumulació i assignació de costos utilitzats per valorar el cost d'un producte o servei i confeccionar el corresponent compte de resultats analític, identificant els costos del producte i els costos del període.
 • Iniciar l'alumne en la problemàtica dels costos indirectes de manera que sigui capaç de comprendre les diferències conceptuals i operatives existents entre els sistemes de costos individualitzats i els globalitzats.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
  Economia
 • Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als seus proveïdors.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Generar i transmetre la informació necessària per a la presa de decisions al si de les empreses.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Identificar les decisions que es poden prendre a través de la informació comptable.
 3. Interpretar els indicadors de rendibilitat d'una empresa i preparar-hi la presa de decisions.
 4. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 5. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 6. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 7. Valorar la utilitat de la comptabilitat per als usuaris potencials

Continguts

Tema 1. INTRODUCCIÓ

1.1.        Diferències entre Comptabilitat Financera i Comptabilitat de Gestió

1.2.        Per què les organitzacions tenen costos, i per què els han de conèixer?

1.3.        El concepte comptable i econòmic del cost

1.4.        Els tipus de recursos utilitzats per les organitzacions

1.5.        Activitats clau i organització interna d’empreses de serveis, comercials i industrials

 

Tema 2. EL REPARTIMENT DE COSTOS ENTRE DIFERENTS OBJECTES DE COST

2.1.        L’elecció de l’objecte de cost i dels costos assignables

2.2.        Costos directes i indirectes

2.3.        Mètodes de repartiment de costos indirectes

2.4.        El cost “complet”

 

Tema 3. EL PRODUCTE DE L’EMPRESA COM OBJECTE DE COST

3.1.        El full costing i els costos de producte vs. els costos de període

3.2.        Cost total i cost unitari

3.3.        Preu, ingressos, marge brut, resultat operatiu i benefici

3.4.        Tipus d’inventaris i la seva valoració

3.5.        Situacions de subactivitat i la Imputació Racional

3.6.        Reflex en els sistemes d'informació comptable

 

Tema 4. REPARTIMENTS EN EL CAS D’ESTRUCTURES ORGANIZATIVES MÉS COMPLEXES

4.1.        Seccions principals i auxiliars

4.2.        L'estadística de costos

4.3.        La liquidació de l'estadística de costos

4.4.        Reflex en els sistemes d'informació comptable

 

Tema 5. LA VALORACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS: COSTOS PER PROCÉS

5.1.        Costos individualitzats vs. costos mitjans

5.2.        Sistemes de costos per procés

5.3.        Producció en curs i les unitats equivalents

5.4.        Reflex en els sistemes d'informació comptable

 

Tema 6. LA VALORACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS: COSTOS PER COMANDA/LOTS

6.1.        Sistemes de costos per comanda/lots

6.2.        Alternatives per l’agrupació de costos indirectes i el seu repartiment

6.3.        El procés d'acumulació de costos; costos reals i costos previstos

6.4.        Sistemes mixtos de costos per lots i costos per procés

6.5.        Reflex en els sistemes d'informació comptable

 

Tema 7. LA RELACIÓ ENTRE ELS COSTOS, L'ACTIVITAT I EL RESULTAT

7.1.        Inductors dels costos i la relació de causalitat amb l'output

7.2.        Costos fixos i variables

7.3.        El paper del factor temps en el comportament dels costos

7.4.        Preu i marge decontribució unitari

7.5.        El punt d'equilibri i el marge de seguretat

7.6.        L'estructura de costos i el palanquejament operatiu

7.7.        Anàlisi en situacions de multiproducte

 

Tema 8. SISTEMES DE COSTOS VARIABLES

8.1.        El direct costing

8.2.        Marge de contribució vs. marge brut

8.3.        Conseqüències per a la valoració d’inventaris i la determinació del resultat

8.4.        Reflex en els sistemes d’informació comptable

 

 

Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

 

La metodologia emprada en aquesta assignatura contempla, d'una banda, la utilització d'exposicions teòriques per
part del professor i de l'altra, la preparació prèvia, per part dels alumnes, de lectures, exercicis i casos
que seran objecte de discussió conjunta a classe. La preparació, discussió i lliurament d'exercicis i casos
forma part del procés d'avaluació de l'alumne.

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials 46 1,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 2,5 0,1 2, 3, 4, 7
Tipus: Autònomes      
Lectures relacionades, Preparació de casos i exercicis, Estudi i elaboració d'esqueme 98 3,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

En l'avaluació de coneixements i competències l'èmfasi estarà posat a la feina constant per part de l'alumne i el seu seguiment del curs. L'assignatura només es pot superar per la via d'una avaluació contínua al llarg del semestre, en les condicions que es detallen a continuació.

Durant el semestre es realitzaran dues proves parcials i es recolliran treballs, generalment en les classes pràtiques.

Els exercicis encarregats per a ser resolts en una classe pràctica només es recolliran durant aquesta mateixa classe de pràctiques; en aquests casos no s'admeten lliuraments previs o posteriors a la classe ni lliuraments per part de terceres persones.

Per a aquells alumnes que no hagin aprovat o que no hagin participat en, com a màxim, un dels dos exàmens parcials, hi haurà una recuperació de la prova pendent. En aquest cas només es podrà recuperar l'examen parcial corresponent, i es conservaran les notes de l’altre examen i dels exercisis que s'hagin obtingut en el seu moment.

La nota global de l'assignatura s'obtindrà de fer la mitjana ponderada dels dos exàmens parcials (cadascuna amb un pes de 40%) i la nota dels treballs (20%). Com a condició necessària per a poder fer la mitjana s'ha de:

 • haver aconseguit com a mínim una nota de 4 sobre 10 en cadascun dels exàmens parcials;
 • haver lliurat al menys el 75% dels treballs encarregats.

En el cas de no complir amb aquestes condicions, la nota global es calcularà com el valor menor entre 3,4 i la mitjana ponderada dels dos exàmens parcials i la nota de pràctiques.

 

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota global inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates previstes pels dos exàmens parcials són el 4 de novembre de 2019 i el 24 de gener de 2020. Els exàmens de recuperació es programen pel 31 de gener.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han depresentar lapetició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació.(Normativa Acadèmica UAB)

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial 1 40% 1,75 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Examen parcial 2 40% 1,75 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pràctiques 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Asociación española de contabilidad y administración de empresas. La contabilidad de gestión. Serie de principios de contabilidad de gestión. AECA.

Atkinson AA, Banker RD, Kaplan RS, Young SM. Management Accounting. Prentice-Hall.

Bhimani A, Horngren CT, Datar SM and Rajan M. Management and Cost Accounting. Pearson.

Drury C. Management and Cost Accounting. Thomson Learning.

Donoso Anes R, Donoso Anes A. Sistemas de costes e información económica. Pirámide.

Mallo Rodríguez C, Jiménez Montañés MA. Contabilidad de costes. Pirámide.

Nicolàs P. Costes para la dirección de empresas. Servei de publicacions UAB.

Rosanas JM. Contabilidad de costes para la toma de decisiones. Desclée de Brouwer Editorial.