Logo UAB
2020/2021

Comptabilitat Pública

Codi: 102370 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Diego Prior Jiménez
Correu electrònic:
Diego.Prior@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

És aconsellable haver assolit els coneixements de les assignatures “Introducció a la comptabilitat” i "Comptabilitat Financera", de primer i de segon curs del grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE).

Objectius

Context:

Es tracta d’una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS per als graus d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i d’Economia impartides a la UAB, i s’ofereix al primer semestre de quart curs.

Aquesta assignatura analitza les particularitats de la comptabilitat, del cicle pressupostari i dels estats financers propis de les administracions públiques, complementant els coneixements bàsics assolits en l’assignatura d’”Introducció a la comptabilitat”.

Objectius: 

Aquesta assignatura té com a objectiu que l’estudiant conegui les particularitats de la comptabilitat pública, d’aplicació a l’administració pública. S’estudiarà el pressupost com a eina bàsica de gestió pública, analitzant en particular l’execució pressupostària en l’administració local. També es pretén que l’estudiant aprengui a interpretar els principals estats financers públics, i l’avaluació de la gestió dels recursos públics.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
  Economia
 • Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als seus proveïdors.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Generar i transmetre la informació necessària per a la presa de decisions al si de les empreses.
 • Identificar millores en el procés intern de gestió per estimular la productivitat de les empreses.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els principis comptables del pla general vigent.
 2. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 3. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 4. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 5. Demostrar un comportament ètic en l'elaboració dels estats financers.
 6. Elaborar els comptes anuals.
 7. Emetre un diagnòstic a partir de l'anàlisi econòmica i financera d'una empresa.
 8. Identificar les decisions que es poden prendre a través de la informació comptable.
 9. Identificar les transaccions econòmiques i els fluxos que hi intervenen d'acord amb les normes de valoració del pla general de comptabilitat.
 10. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 11. Interpretar els indicadors de rendibilitat d'una empresa i preparar-hi la presa de decisions.
 12. Interpretar els indicadors de solvència d'una empresa i entendre les decisions que s'hi poden prendre a partir d'aquesta anàlisi.
 13. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 14. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 15. Reconèixer les variables qualitatives que poden influir en la presa de decisions a partir dels estats financers.
 16. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 17. Sintetitzar la informació comptable i presentar-la a través dels comptes anuals.
 18. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 19. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
 20. Valorar la utilitat de la comptabilitat per als usuaris potencials

Continguts

Tema 1: El sector públic. Definició i marc legal.

1.- Definició del sector públic.

2.- Classificació i composició del sector públic: estatal, autonòmic i local.

3.- Distribució de competències en el sector públic.

4.- Especial referència a l’administració local.

 

Tema 2: El pressupost.

1.- Definició.

2.- Principis pressupostaris.

3.- Estructura del pressupost.

4.- L’elaboració i l’aprovació del pressupost.

 

Tema 3: La comptabilitat pública

1.- Comptabilitat financera: relació entre la comptabilitat privada i la comptabilitat pública.

2.- Finalitats de la comptabilitat pública.

3.- Estructura del PGCP 2010.

4.- Imatge fidel i principis comptables públics.

 

Tema 4: Comptabilitat del pressupost de despeses i del pressupost d’ingressos.

1.- Estructura i característiques del pressupost de despeses.

2.- Fases d’execució de la despesa i la seva comptabilització.

3.- Les modificacions del pressupost i la seva comptabilització.

4.- Estructura i característiques del pressupost d’ingressos.

5.- Fases d’execució de l’ingrés i la seva comptabilització.

6.- Principals operacions no pressupostàries.

 

Tema 5: Immobilitzat no financer i patrimoni net.

1.- Concepte i classificació de l’immobilitzat no financer.

2.- Immobilitzat material.

3.- Inversions immobiliàries.

4.- Definició depatrimoni net: patrimoni aportat i patrimoni generat.

 

Tema 6: Endeutament (passius financers).

1.- Endeutament.

- Deutes per préstecs a llarg termini.

- Deutes per préstecs a curt termini. Pòlisses de tresoreria (no pressupostari).

2.- Particularitats de l’endeutament a l’administració local.

3.- Volum d’endeutament i ràtio d’estalvi net.

4.- Comptabilització de les operacions relacionades amb l’endeutament.

 

Tema 7: Liquidació pressupostària.

1.- La liquidació pressupostària i el resultat pressupostari.

2.- Els romanents de crèdit.

3.- Projectes de despesa. Càlcul del finançament afectat.

4.- El romanent de tresoreria.

 

Tema 8: Els comptes anuals.

1.- El balanç.

2.- El compte del resultat econòmic-patrimonial.

3.- La memòria i el compte general.

4.- L’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu.

5.- Anàlisi dels comptes anuals.

6.- Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.

Metodologia

 • Activitat dirigida: classes teòriques (activitat expositiva per part del professor amb material de suport) i classes pràctiques (resolució d’exercicis i casos pràctics per reforçar i aplicar els coneixements teòrics, sota la direcció del professor).
 • Activitat supervisada (tutories): resolució de dubtes i seguiment dels treballs a realitzar i casos a preparar.
 • Activitat autònoma: comprèn la part d’estudi personal de l’alumne, amb l’estudi de la bibliografia bàsica, lectures complementàries, recerca d’informació, etc.
 • Proves d’avaluació i seguiment: avaluació escrita dels coneixements.

 La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials de pràctica 11,5 0,46 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18
Classes presencials de teoria 33 1,32 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 1, 7, 8, 9, 12, 15
Tipus: Autònomes      
Proves d'avaluació i seguiment 5 0,2 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16
Treball autònom 85,5 3,42 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19

Avaluació

L’avaluació de l’estudiant consistirà en les següents activitats:

1.- Assistència, participació, exercicis i seguiment (10% de la nota total).

2.- Primera prova parcial d’avaluació continuada dels temes 1 a 4 (20% de la nota total).

3.- Segona prova parcial d’avaluació continuada dels temes 5 a 8 (20% de la nota total).

4.- Prova final de tot el temari de l’assignatura (50% de la nota total).

Un alumne es considerarà “no avaluable” a l’assignatura sempre i quant no hagi realitzat cap de les proves d’avaluació (proves test i prova final). Si en realitza alguna d’elles, ja no es podrà considerar “no avaluable”.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Examen de Recuperació

“Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

 

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.”

Irregularitats en actes d’avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitatque pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència, participació, exercicis i seguiment 10% 0 0 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Prova final de coneixements de l'assignatura 50% 2 0,08 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20
Prova tipus test temes 1 a 4 20% 1,5 0,06 1, 4, 5, 9, 10, 14, 16
Prova tipus test temes 5 a 8 20% 1,5 0,06 1, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

- Pla General de Comptabilitat Pública. Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril.

- Principios contables públicos. Documentos 1 a 8. Comisión de principios y normas contables públicas. IGAE.

- Instrucció del model normal de comptabilitat local. Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

 

Bibliografia complementària:

- Aragón Sánchez, F., Rubio Samprón, J. e Ibarrondo Cid, G. (directores) (2014). Manual práctico sobre la nueva contabilidad local. Editorial Atelier. Barcelona.

- Carrasco Díaz, Daniel (coord.) (2011). Contabilidad pública. Ediciones Pirámide, Madrid.

- Pina Martínez, Vicente y Torres Prada, Lourdes (2014). Manual de contabilidad pública. Adaptado al plan de cuentas de la administración local. Centro de Estudios Financieros.

- Labeaga Azcona, José María y Gutiérrez Gilsanz, Ignacio (directores) (2011). Manual de contabilidad pública - Plan general de contabilidad pública 2010. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

 

Enllaços web:

-          Intervención General de la Administración del Estado (IGAE): www.igae.pap.minhafp.gob.es

-          Sindicatura de Comptes de Catalunya: www.sindicatura.org

-          Ministerio de Hacienda y Función Pública: www.minhafp.gob.es

-          Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat

-          Tribunal de Cuentas: www.tcu.es

-          Diputació de Barcelona: www.diba.cat