Logo UAB
2020/2021

Control Econòmic i de Gestió

Codi: 102369 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
John Slof
Correu electrònic:
EricJohn.Slof@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Lectures i materials en anglès, català i espanyol

Prerequisits

És recomanable haver cursat Comptabilitat Financera, Anàlisi d’Estats Financers, Comptabilitat de Costos i Comptabilitat de Gestió. Alumnes amb coneixements insuficients en aquestes matèries han de comptar amb la necessitat de fer lectures addicionals.

Objectius

El Control de Gestió és una de les funcions principals de la direcció general de l’empresa o de qualsevol organització econòmica. Es tracta d’una activitat-instrument per aconseguir que cada departament, divisió o àrea de gestió de l’empresa o organització tendeixi a funcionar amb la màxima eficiència possible per al conjunt.

Així, els temes que s’aborden son: com afecta la delegació de funcions directives a l’ eficiència global de l’organització?; què s’ha de tenir en compte per escollir l’indicador o indicadors de gestió adequats per a fixar objectius quantitatius i avaluar posteriorment la gestió realitzada?; quines altres condiciones s’haurien de complir per tal que el sistema de control-avaluació de la gestió tingui una relació cost-benefici adequada?; i quines són les diferents alternatives pel que fa a fórmules d’incentius-segons-resultats per a motivar o recompensar als directius responsables de cada àrea de gestió de l’organització?

 

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
  Economia
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Generar i transmetre la informació necessària per a la presa de decisions al si de les empreses.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 3. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 4. Identificar les decisions que es poden prendre a través de la informació comptable.
 5. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 6. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 7. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 8. Reconèixer les variables qualitatives que poden influir en la presa de decisions a partir dels estats financers.
 9. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 10. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 11. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

1.1 Els objectius, l’activitat i la gestió de les organitzacions

1.2. La delegació com a instrument de gestió

1.3. L’organització interna en unitats de gestió

1.4. Control de persones, d’accions i de resultats

1.5. Autoritat i responsabilitat

1.6. Control econòmic i control de gestió

1.7. El “reporting” i els sistemes d’informació de gestió

 

2. LA RELACIÓ D’AGÈNCIA

2.1. Elements clau de la relació d’agència

2.2. El model estàndar  de la teoria de l’agència

2.3. Costos i beneficis d’agència

2.4. Elements moduladors de la situació d’agència i els costos d’agència nets

 

3. INDICADORS DE GESTIÓ I LA FORMULACIÓ DE FUNCIONS-OBJECTIU

3.1. Determinació de les variables subjectes al control

3.3. Avantatges i inconvenients d’utilitzar múltiples indicadors

3.4. Proposta d’un model per a la formulació d’una funció-objectiu

3.5 La importància de les variables no obertes i no significatives en la funció-objetiu

 

4. CENTRES DE RESPONSABILITAT

4.1. Classificació de centres de responsabilitat

4.2. La interrelació de centres de responsabilitat i els preus de transferència

 

 

5. INCENTIUS

5.1. Classes i funcions d’incentius

5.2. Determinants del import del incentiu econòmic

5.3. Models de funcions-incentiu, utilitzant previsions

 

6. ABAST I LIMITACIONS DEL CONTROL DE GESTIÓ

6.1. “Miopia directiva” induïda pels sistemes de control

6.2. Indicadors orientats almig/llarg termini

6.3. Altres “palanques” de control

6.4. El Quadre de Comandament Integral

 

Metodologia

 

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

 

L’enfocament de l’assignatura està basat en una anàlisi conceptual de l’empresa, però  orientat a aplicar els conceptes treballats, amb èmfasi en la descripció de casos i en la realització d’exercicis pràctics.

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials 46 1,84 9
Tipus: Supervisades      
Tutoríes 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Lectures i preparació de casos i exercicis 93 3,72 3, 5, 7, 9

Avaluació

En l’avaluació de coneixements i competències l’èmfasi estarà posat en el treball constant per part de l’alumne i el seu seguiment del curs. L’assignatura solament pot superar-se per la via d’una avaluació continuada al llarg del semestre, en les condicions que es detallen a continuació.

 

Durant el semestre s’encarregarà cada setmana treballs individuals o en grup. A més s’indicaran lectures a realitzar. Després del tema 2 i al final del semestre, es realitzaran proves de validació individual obligatòries.

 

Els treballs es portaran a terme tant dins com fora de l’horari de classe. Els treballs encarregats per a ser resolts durant les classes solament es recolliran durant la mateixa classe; en aquests casos no s’admeten lliuraments previs o posteriors a la classe ni lliuraments per part de terceres persones. Per tant, és necessari poder assistir habitualment a classe.

L’avaluació del conjunt dels treballs resultarà en una puntuació en una escala de 0 a 10.

 

La primera prova de validació global tindrà tres apartats i la segona en tindrà quatre. Cadascun dels set apartats serà avaluat com a contestat “adequadament” o “inadequadament”. La puntuació obtinguda en la validació es determinarà en funció del nombre d’apartats contestats adequadament, de la forma següent

 

Apartats contestats adequadament

Puntuació de la validació

7

+1

6

0

5

-1

4

-2

3

-3

2

-4

1

-5

0

-6

 

La nota global de la assignatura serà la suma de les puntuacions obtingudes per als treballs i les proves de validació, amb un màxim de 10 i un mínim de 0.

 

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

Un estudiant que no presenta cap tasca avaluable es considera "no avaluable", per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.

 

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
treballs individuals, treballs en grup, proves de validació 100 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Vergés, J. Control i incentius en la gestió empresarial. Edicions de la UAB, col·lecció ‘Materials’, nº 91. [Hi ha disponible una versió en castellà en http://selene.uab.es/JVerges/Control.htm]

 

Merchant KA, Van Der Stede WA. Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives. Prentice Hall

 

Anthony RN, Govindarajan V. Management Control Systems. McGraw Hill. (Hi ha disponible una versió en castellà: Sistemas de Control de Gestión. McGraw Hill)