Logo UAB
2020/2021

Fiscalitat

Codi: 102368 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Pedro Suarez Ramirez
Correu electrònic:
Pedro.Suarez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

De les matèries que es cursen al primer curs d'ADE o d'ADE + DRET, la que presenta major afinitat amb la Fiscalitat Empresarial és la Introducció a la Comptabilitat. La raó fonamental és que bona part del curs de Fiscalitat Empresarial es dedica a l'Impost sobre Societats, impost que es basa en el concepte de Resultat Fiscal. Aquest concepte presenta una relació molt directa amb el resultat comptable.

Objectius

Conèixer els conceptes bàsics i la pràctica de la fiscalitat empresarial.

1 - Interpretar en clau fiscal els principals conceptes amb els que es registra comptablement l'activitat de l'empresa.

2 - Calcular el Resultat Fiscal, tot vinculant aquest càlcul amb les opcions disponibles de política fiscal de l'empresa.

3 - Determinar la Quota Tributària, que s'obté de l'aplicació del tipus de gravàmen, de les minoracions que corresponguin, tanmateix tenint en compte l'existència de diversos règims especials.

4 - Assolir una comprensió bàsica de l'incompliment de les normes fiscals.

5 - Conèixer la dinàmica de l'Impost sobre el Valor Afegit, que és l'impost indirecte més important. S'estudiaran tant les transaccions interiors (entre subjectes que operen dins de la jurisdicció espanyola) com les exteriors (internacionals).

6 - Entrarem en contacte amb un dels projectes més complets de Fiscalitat Comparativa empresarial, el Doing Business (Fer Negocis) promogut pel Banc Mundial, així com amb els treballs de la OCDE. La informació generada per aquests projectes ens permetrà aplicar els conceptes anteriors i ubicar el cas d'Espanya en un àmbit internacional. Entre d'altres objectius, estudiarem les diverses opcions de política fiscal dels estats vers a les empreses que hi operen en els seus respectius territoris (pes de la imposició directa i indirecta...), així com els possibles efectes de la pressió fiscal sobre la localització de les inversions i l'incompliment de les normes. 

Competències

 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar la informació comptable com instrument d'avaluació i diagnòstic.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 3. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 4. Interpretar els indicadors financers d'una entitat i entendre les decisions que es poden prendre a partir de la seva anàlisi.
 5. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 6. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 7. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 8. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 9. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

Tema 1 - Introducció.

Tema 2 - Impost sobre Societats (I): Determinació del Resultat Fiscal.

Tema 3 - Impost sobre Societats (II): Determinació de la Quota Tributària.

Tema 4 - Impost sobre Societats (III): Especialitats.

Tema 5 - Fiscalitat comparada i altres temes.

Tema 6 - Impost sobre el Valor Afegit (I) Conceptes bàsics

Tema 7 - Impost sobre el Valor Afegit (II) Especialitats.

Metodologia

Sense oblidar la importància d'assolir una mínima seguretat en els conceptes teòrics, la metodologia s'orienta preferentment cap una aproximació pràctica de l'objecte d'estudi. A tal efecte, realitzarem les següents activitats:

A - Activitats dirigides:

A1 - Teoria: definició de conceptes en classes presencials.

A2 - Pràctica: treballarem la resolució d'exercicis en hores de classes presencials.

Nota: com a part de les sessions teòriques i pràctiques presencials, el professor introduirà la metodologia del projecte Doing Business del Banc Mundial i del grup d'estudis fiscals de la OCDE, que posteriorment ens permetrà comparar diverses legislacions fiscals a nivell internacional.

B - Activitats autònomes:

B1 - L'assoliment dels conceptes teòrics implicarà 40 hores de treball autònom.

B2 - El treball dels exercicis implicarà  40.5treball autònom.

C - Activitats supervisades:

C1 - Les hores de treball autònom dedicades a la teoria vindran reforçades per 5 hores de tutoria, requerint aproximadament 1 hora addicional en activitats d'avaluació.

C2 - Les hores de treball autònom dedicades a la pràctica vindran reforçades per 10 hores de tutoria, requerint aproximadament 3 hores addicionals en activitats d'avaluació.

C3 - S'espera que l'estudiant es dediqui a analitzar la fiscalitat del cas (una PIME) que anirem desenvolupant en les sessions presencials.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Presencials en preparació de l'examen final 33 1,32
Classes Presencials en preparació de l'exercici de seguiment 13 0,52
Tipus: Supervisades      
Tutories en preparació de la prova de seguiment 5 0,2
Tutories en preparació de la prova final 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Estudi dels i preparació per la prova final 40 1,6
Estudi i preparació per la prova de seguiment 45,5 1,82

Avaluació

La qualificació final s'obtindrà mitjançant el promig de la nota obtinguda a les següents activitats d'avaluació:

. Prova parcial no liberatòria de matèria o exercici de seguiment: 25% de la nota.

. Examen final: 35% de la nota.

. Avaluació continuada: 40% de la nota

Per superar l'avaluació continuada caldrà assistir regularment a les sessions presencials a l'aula, així com realitzar de manera suficientment satisfactòria i fer entrega a classe en les dates prèviament anunciades de les activitats proposades pel professor/a.

Per superar l'assignatura caldrà:

- Haver obtingut com a mínim un 3,5 a cada una de les activitats d'avaluació.

- Que el promig ponderat de les activitats d'avaluació iguali o superi la xifra de 5.

Per aquells alumnes que no hagin arribat a la nota de 3,5 a una de les parts, la màxima nota que podran obtenir pel curs serà un 3,9.

Per aquells estudiants que hagin obtingut una nota de 3,5 o superior a cada part i que en l'avaluació del curs hagin obtingut una nota promig que sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 hi haurà una re-avaluació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta re-avaluació. La data de la re-avaluació estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. La nota de la re-avaluació serà qualitativa i només tindrà dues possibles opcions: Apte o No-apte. Si l'estudiant obté una nota d'Apte es considera que hasuperat l'assignatura amb una nota numèrica màxima igual a 5. Si l'alumne obté una qualificació de No-apte, no supera l'assignatura i la nota final serà igual a la nota obtinguda abansde la re-avaluació.

Es considerarà com a 'No avaluable' a qui no completi una de les activitats d'avaluació.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials,exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora dela revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, ambindependència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Examen final 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Exercici de seguiment o prova parcial no eliminatòria 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Fonts principals:

1. Cas d'estudi disponible al Campus Virtual

2. Agència Tributària. Normativa fiscal. Disponible a www.aeat.es

Fonts complementàries addicionals:

3. Albi Ibáñez, E. y otros (2016) Sistema Fiscal Español. Ariel. 6 Ed.

4. Martín Queralt, J. i altres (2015) Manual de Derecho Tributario. Parte especial. Ed. Thomson Aranzadi. 12a Ed.

5. Poveda Blanco, F. i A. Sánchez Sánchez (2013) Sistema Fiscal. Esquemas y Supuestos prácticos. Ed. Thomson Aranzadi. 23 Ed.

6. Gutiérrez Duarte, M.V., Marcos Alsina, S. & I. Mateos de la Nava (2013) Fiscalidad empresarial. Ed. Pirámide, 1a Ed.