Logo UAB
2020/2021

Economia de l'Empresa I

Codi: 102343 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses FB 1 1
2501573 Economia FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Stefan Felix van Hemmen
Correu electrònic:
Stefan.vanHemmen@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Stefan Felix van Hemmen
Jose Luis Masson Guerra
Josep Font Cot
Juan Lloret Villota
Joan Antoni Roncal Borrego

Prerequisits

Es tracta d'una assignatura de formació bàsica de primer curs. Per tant no hi ha cap prerequisit de coneixements previs. Evidentment s'han de complir els requisits administratius per poder-se matricular.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir els conceptes bàsics de la gestió empresarial i comprendre com aquests interactuen en la creació de valor de les empreses i la seva posterior distribució.

 

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Delegar la presa de decisions en els col·laboradors i proveir-los dels incentius necessaris perquè les decisions esmentades es prenguin en benefici de l'interès col·lectiu.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Identificar les contribucions positives que les empreses realitzen a la societat desenvolupant una gestió socialment responsable i impulsant el desenvolupament d'instruments objectius que permetin mesurar i valorar les contribucions esmentades.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • """Identificar les contribucions positives que les empreses realitzen a la societat; desenvolupar una gestió socialment responsable, i impulsar el desenvolupament d'instruments objectius que permetin mesurar i valorar les contribucions esmentades."""
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Delegar la presa de decisions en els col·laboradors i proveir-los dels incentius necessaris perquè les decisions esmentades es prenguin en benefici de l'interès col·lectiu.
 • Identificar els competidors de les empreses, veure com interaccionen entre ells i elaborar d'estratègies òptimes en cada cas per estimular la competitivitat.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les tècniques de negociació.
 2. Calcular els fluxes econòmics i financers de l'empresa
 3. Calcular fluxos econòmics i financers de l'empresa.
 4. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 5. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 6. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 7. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 8. Dissenyar organitzacions des de la perspectiva de la maximització del valor.
 9. Identificar els models d'empresa, tant des de la perspectiva de la propietat com de l'organització interna.
 10. Identificar els principals mecanismes d'incentius utilitzats a les empreses.
 11. Identificar les condicions que afavoreixen la delegació de decisions.
 12. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 13. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 14. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 15. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 16. Resoldre problemes en la presa de decisions en els diferents nivells funcionals de l'empresa.
 17. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 18. Respecting diversity and plurality of ideas, people and situations.
 19. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 20. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 21. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

L'assignatura es composa de dos blocs diferenciats:

BLOC I. L'EMPRESA

Dedicat a descriure les principals característiques del que s'entén com una empresa. Els principals temes abordats al llarg d'aquest bloc seran:

 • Definicions
 • Taxonomies i introducció a l'anàlisi de l'empresa des de diferents perspectives:

              Perspectiva econòmica
              Perspectiva jurídica
              Perspectiva comptable
              Perspectiva financera
            

BLOC II. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

Dedicat a presentar les principals decisions i dilemes de la gestió de les empreses. Els principals temes abordats de forma introductoria al llarg d'aquest bloc seran:

 • Enumeració i identificació de les principals decisions empresarials
 • Introducció a la presa de decisions:

            Estratègia empresarial
            Selecció de l'estratègia empresarial: Objectius de les empreses
            Implementació de l'estratègia
            Delegació de decisions

 • Decisions i competitivitat empresarial.

             Avantatge competitiva
             Determinants de l'avantatge competitiva
             Les capacitats o habilitats directives
             L' organització interna de l'empresa

Metodologia

Al llarg del curs es desenvoluparan els diferents apartats del programa.

Al mateix al campus virtual hi haurà una sèrie de material de estudi i activitats que l'alumne ha de treballar prèviament a les classes i que serviran per motivar i millorar la comprensió del tema.

Al llarg de cada tema es proposaran una sèrie d'exercicis o activitats per reforçar els continguts esmentats.

Hi haurà unes hores cada setmana (tutories) per atendre de forma individualitzada als estudiants i solucionar els dubtes que puguin tenir.

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teoria 33 1,32 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19
Resolució i discusió d'exercicis 10 0,4 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Tutories i Activitats programades 10 0,4 2, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Autònomes      
Estudi de l'assignatura, lectures, exercicis i preguntes proposades 90,5 3,62 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19

Avaluació

L'avaluació del curs consistirà en:

Examen parcial no eliminatori o exercici parcial de seguiment. S'avalua el contingut del Bloc I, resultant en una nota que representa el 25% de la nota final del curs.

Seguiment del curs. El correcte seguiment del curs exigeix l'assistència a classe i la realització dels exercicis, proves i activitats programades per cada un dels temes. Al llarg del curs s’avaluaran tots aquests aspectes i resultaran en una nota que representarà el 30% de la nota final del curs.

Examen final (veure calendari d'exàmens de la Facultat). S'avaluen tots els continguts de l'assignatura. La nota de l'examen final representa el 45% de la nota final del curs.

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.

Calendari d’activitats d’avaluació: Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre. La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. "La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB) . Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió deles qualificacions: Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació: “Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9. La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació: Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega problemes, casos d'empresa, debats lectures 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Examen final 45% 2 0,08 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 21
Examen parcial 25% 1,5 0,06 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 19

Bibliografia

Per cada tema està prevista l'elaboració d'uns apunts disponibles al servei de reprografia i al campus virtual.

També per cada tema, al final d'aquests apunts hi ha una col.lecció d'exercicis, una bibliografia específica i un glosari dels termes més importants a estudiar.

Altres llibres relacionats:

ALEGRE, L.; C.BERNÉ y C. GALVE (2000): "Fundamentos de economía de la empresa: perspectiva funcional". Ed. Ariel Economía.

GARCÍA MÁRQUEZ, F.P. et. al. (2013): "Dirección y gestión empresarial" McGraw-Hill

PÉREZ GOROSTEGUI, E. (2014): "Fundamentos de Economía de la Empresa" Editorial Universitaria Ramon Areces.

PÉREZ GOROSTEGUI, E. (2014): "Prácticas de Fundamentos de Economía de la Empresa" Editorial Universitaria Ramon Areces.

RANDALL S. KROSZNER AND LOUIS PUTTERMAN (2009): "The Economic Nature of the Firm: A Reader", 3rd Edition. Cambridge.

TRIADO IVERN, X.M.; APARICIO CHUECA, P.; JARÍA CHACON, N. (2011): "Administración de la empresa. Teoría y práctica". Mc Graw Hill.