Logo UAB
2020/2021

Dret

Codi: 102340 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501572 Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses FB 1 1
2501573 Economia FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Eliseo Sierra Noguero
Correu electr˛nic:
Eliseo.Sierra@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:

Prerequisits

No hi ha cap requisit previ.

Objectius

Introducció de l'alumne en les principals institucions de Dret mercantil.

CompetŔncies

  Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses
 • Adequar l'activitat professional i la gestiˇ empresarial a la normativa legal vigent.
 • Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribuciˇ del valor generat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
  Economia
 • Adequar l'activitat professional i la gestiˇ empresarial a la normativa legal vigent.
 • Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribuciˇ del valor generat.
 • Iniciativa i capacitat de treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 • Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar la gestiˇ a la normativa legal aplicable a l'empresa, el comerš i la ind˙stria.
 2. Aplicar el dret mercantil a la gestiˇ responsable de les empreses.
 3. Aplicar el dret mercantil per a una gestiˇ socialment responsable de les empreses.
 4. Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 6. Contextualitzar el dret mercantil en la societat present, futura i en altres sectors de la realitat (economia, sociologia, etc.), aixÝ com el seu abast nacional, comunitari i internacional.
 7. Iniciativa i capacitat de treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 8. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 9. Relacionar el dret amb les qŘestions derivades del trÓfic econ˛mic.
 10. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 11. Respecting diversity and plurality of ideas, people and situations.
 12. Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 13. Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

- Constitució econòmica. Llibertat d'empresa.
- Principis de dret privat aplicables a les relacions mercantils: personalitat jurídica, propietat, obligacions i
contractes
- Concepte i fonts del Dret mercantil.
- Estatut jurídic de l'empresari.
- Registre mercantil.
- Comptabilitat.
- Auxiliars de l'empresari.
- Dret de la competència.
- Dret de la propietat industrial.
- Societats mercantils.
- Dret concursal

Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

El/la professor/a posarà en marxa les activitats formatives que consideri adequades per tal de facilitar l'estudi i l'aprenentatge de l'alumne. El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de l'aprenentatge de l'estudiant es fonamenta en les següents activitats formatives:

1. Activitats dirigides: activitats on és el professor el que desenvolupa la part activa de la classe. Inclou classes magistrals on l'estudiant assoleix les bases conceptuals de la matèria i el seu marc jurídic normatiu i jurisprudencial. També les classes pràctiques, on els estudiants, de forma individual o en grups reduïts, analitzen i resolen juntament amb el professor casos pràctics. També la realització d'activitats en les que els estudiants desenvoluparan individualment o en grups reduïts, amb el suport del professor, orientades a la preparació de les pràctiques avaluables, com ara discussió i resolució de casos, comentaris, debats, simulacions de judicis, entre d'altres.

2. Activitats autònomes: activitats que els estudiants desenvoluparan autonomament. Inclou entre d'altres la cerca i lectura de bibliografia, normativa i jurisprudència, l'estudi, preparació de casos pràctics.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teˇriques 33 1,32 1, 6, 9
Exercicis a classe (prÓctiques, casos, comentaris, debats,....) 13,5 0,54 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 4, 8, 12
Tipus: Aut˛nomes      
Treball i estudi fora de l'aula 93 3,72 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12

Avaluaciˇ

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Avaluació

Per aprovar l'assignatura, s'ha de participar en les tres activitats avaluatives i haver obtingut una nota mínima de 3,5 a l'examen final. Quan no s'ha assolit aquesta nota mínima a l'examen, la nota obtinguda no es té en compte en el càlcul de la nota del curs i de fet rep un zero per aquesta activitat avaluativa.

Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació.

En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs.

Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.”

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12
Lliurament de treballs i prÓctiques 30% 1 0,04 5, 7, 8, 12, 13
Participaciˇ activa durant les sessions lectives 20% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

LATORRE, Angel: Introducción al Derecho, Ariel, Barcelona, 2012,

MUÑOZ PÉREZ, A. F., and other authors: Handbook of Spanish Business Law, Tecnos, 2018.

SANCHEZ CALERO, Fernando: Principios de Derecho mercantil, McGraw-Hill, Madrid, 2015.

SIERRA NOGUERO, Eliseo.: Curso de Derecho mercantil, setena edició, Servei de Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona, 2020.