Logo UAB
2020/2021

Comerç Exterior

Codi: 102324 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Rosella Nicolini
Correu electrònic:
Rosella.Nicolini@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Rosella Nicolini

Prerequisits

El coneixements que resulten d’haver cursat les assignatures “Introducció a l’economia” i “Comptabilitat”, es a dir, una comprensió dels conceptes bàsics de l’economia i un coneixement dels grans trets de l’evolució de l’economia mundial  i les relacions internacionals.

Objectius

 Els objectius generals de l’assignatura son:

 • Obtenir una visió general del processos d’internacionalització de les empreses
 • Comprendre la importància que te el Comerç Exterior en l’economia global

 

Els objectius formatius de l’assignatura son:

 • entendre els elements claus en el procés d’internacionalització de les empreses;
 • conèixer les estratègies comercials internacionals de l’empresa;
 • saber formular un pla de negocis internacional;
 • entendre les normes internacionals acceptades per totes les parts involucrades en el transport internacional de mercaderies;
 • entendre les formes de pagament en el comerç exterior;
 • conèixer alguns característiques del nous mercats exteriors.

Competències

 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre el paper que desenvolupen en les societats actuals.
 • Gestionar el marc analític i el coneixement empíric que ofereix l'economia en les relacions internacionals i en les àrees dels àmbits econòmics més rellevants.
 • Identificar els agents econòmics que configuren una economia, entendre com s'han interrelacionat fins a la data, com s'interrelacionen actualment i predir comportaments futurs en funció de noves circumstàncies i de la seva influència en una empresa concreta.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el paper de les institucions internacionals a l'economia.
 2. Aplicar l'anàlisi econòmica als processos d'integració, en general, i al d'integració europea, en particular.
 3. Avaluar el funcionament i la conjuntura actual de l'economia espanyola.
 4. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 5. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 6. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 7. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 8. Descriure els agents econòmics principals que configuren l'economia espanyola i catalana.
 9. Enumerar les característiques principals del mercat de treball a Espanya.
 10. Examinar la influència i el paper de les institucions públiques espanyoles a l'economia.
 11. Identificar el paper del sector públic en l'economia espanyola.
 12. Interpretar el procés de globalització econòmica i les seves conseqüències per a l'economia espanyola.
 13. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 14. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 15. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 16. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 17. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

1.- Marc tèoric i regulació del comerç exterior

-         Comerç internacional i política comercial. Les barreres al comerç.

-         Les regles de joc del comerç internacional: la OMC

-         Els procesos d’integració: acords preferèncials, àreas de lliurecomerç i unions duaneres.

-         Noves tendències i futur del comerç exterior

 

2.- Regulació del comerç a la Unió Europea i Espanya

-         Organització comercial de la UE

-         Les polítiques de foment a l’exportació

 

3.- Gestió operativa del comerç exterior

-         Principals elements de la contractació internacional. Els INCOTERMS.

-         Transport i asssegurances

-         Riscos i cobertura

-         Formes de pagament

 

4. L’expansió internacional de l’empresa: estrategias, etapas i casos

Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

 

 • Classes teóriques
 • Classes pràctiques
 • Tutories i seguiment de les pràctiques i lectures
 • Estudi i lectura del material
 • Recopilació i tractament de la informació pels exercicis de pràctiques

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases magistrals 30 1,2 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12
Classes pràctiques 15 0,6 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment 20,5 0,82 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi del material 60 2,4 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12
Recopilació i tractament de la informació pels exercicis 20 0,8 7, 14, 15, 16

Avaluació

L'avaluació de l'aprenentatge (nota final) es realitzarà per mitjà de:

 • un treball individual amb un 20% de la nota final
 • un treball en grup i la seva presentació amb un 15% de la nota final
 • un examen escrit entermedi amb un 20% de la nota final
 • un examen escrit final amb un 45% de la nota final

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables.

Els dos exàmens (entermedi i final) exigeixen assolir una nota mínima de 3,5. Quan aquest llindar no s’assoleix (es a dir, quan la nota està per sota 3,5) la nota a fi i efecte de calcular la nota final serà de zero. Les notes de les altres activitats completen la nota final sense necessitat de nota mínima

L’assignatura s’aprova amb una nota final mínima de 5. En el cas d'una nota final inferior  a 3,5 l'estudiant haurà de tornar a fer l'assignatura en el següent curs.

Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota del curs (i no la nota de la prova de recuperació).

 Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La datad’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)


L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit final 45% de la nota final 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17
Examen escrit intermig 20% de la nota final 1,5 0,06 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12
Treball en grup 15% de la nota final 1 0,04 5, 7, 14, 15, 16
Treball individual 20% de la nota final 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Basic textbooks

 K.B. Chikwava (2012): Sustaining contractual business: An Exploration of the New Revised International Commercial Terms. Incoterms2010, Xlibris

R. Nicolini (2019): Tools in applied economics (https://ddd.uab.cat/record/203608)

 B. Seyoum (2009): Export-Import Theory, Practices, and Procedures, Routledge (2nd Edition) - available online -

INCOTERMS 2020: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/

 

 Additional textbooks:

 Th. Pugel (2012): “International Economics”, Mc Graw Hill.

 D. Salvatore (2011): “ International Economics. Trade and Finance”, 10ª Ed., Wiley.

 Other documents

 -              Papers on external trade: ICEX (http://www.icex.es).

-              Papers on external trade: Cambra de Comerç de Barcelona

-              (http://www.cambrabcn.org/web/cambra/inicio).

-              Acc1ó-CIDEM-COPCA (http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/internacionalitzacio/).

-              TARIC data (www.taric.es) and other statistical sources (OCDE, Banco Mundial, Eurostat…).

-              “Doing business” (http://www.doingbusiness.org/).

-              “Doing business in Catalonia” (http://www.acc10.cat/catalonia/en/doingbusiness/index.jsp).