Logo UAB
2020/2021

Bioètica

Codi: 102282 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Noelia Igareda González
Correu electrònic:
Noelia.Igareda@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Adrian Pascale Pascale

Prerequisits

Interès intel·lectual  i capacitat discursiva i crítica per analitzar els nous reptes que plantegen els avenços científics en els àmbits de les ciències de la vida i de la biomedicina.

Objectius

Analitzar el context històric i científic en el que neix la disciplina denominada “Bioètica”.

Mostrar quins són els problemes que han generat els nous avenços en l’àmbit de les ciències de la vida i de la biomedicina, especialment els derivats de l’ús de les Tècniques de Reproducció Assistida.

Examinar la regulació jurídica existent.

Descriure la pluralitat valorativa que sobre aquests temes hi ha en les societats democràtiques actuals.

Crear un espai de discussió apropiat per facilitar l’ adopció de posicions personals fonamentades i possibles consensos que permetin avaluar la normativa jurídica, les convencions socials existents i les pròpies conviccions morals.

Competències

 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 • Demostrar que es té una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
 • Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • Reconèixer i resoldre problemes.
 • Redactar textos jurídics (contractes, dictàmens, sentències, interlocutòries, providències, testaments, legislacions, etc.).
 • Ser capaç de generar coneixements, tenir iniciativa i creativitat, innovar i aportar noves idees.
 • Ser capaç de percebre l'impacte i les implicacions de les decisions que es prenen.
 • Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 • Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les discussions contemporànies sobre gènere i dret, bioètica, dret i tecnologia i sociologia del dret a la pràctica jurídica.
 2. Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 3. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 4. Descriure l'evolució de la jurisprudència amb relació als problemes contemporanis sobre gènere i dret, bioètica, dret i tecnologia i sociologia del dret.
 5. Distingir les diverses aportacions crítiques de la teoria del dret.
 6. Explorar les relacions entre dret i societat en els àmbits de gènere i dret, bioètica, dret i tecnologia i sociologia del dret.
 7. Identificar els problemes de l'aplicació del dret.
 8. Identificar els problemes sociojurídics en les teories sociojurídiques contemporànies.
 9. Identificar en la jurisprudència els diversos problemes que planteja l'assignatura.
 10. Interpretar les aportacions de gènere i dret, bioètica, dret i tecnologia i sociologia del dret.
 11. Reconèixer i resoldre problemes.
 12. Ser capaç de generar coneixements, tenir iniciativa i creativitat, innovar i aportar noves idees.
 13. Ser capaç de percebre l'impacte i les implicacions de les decisions que es prenen.
 14. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 15. Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
 16. Vincular el dret amb els problemes socials contemporanis.

Continguts

Continguts:

1.Bioètica: Orígens: la ciència i la tècnica durant el segle XX; Definicions de la bioètica; Resolució de conflictes bioètics.

2. Bioètica: Gènere; Pluralisme moral; Diversitat Cultural.

3. Bioètica i Dret: Normes jurídiques internacionals; Constitució; Legislació; Jurisprudència.

4.Tractaments sanitaris:  L’experimentació humana i l’experimentació animal; Els drets dels malalts; La confidencialitat de la història clínica i les noves tecnologies de la informació.

5. Reproducció Assistida I: Les Tècniques de Reproducció Assistida; L’estatut jurídic dels embrions; Donació de gàmets i anonimat.

6. Reproducció Assistida II: Maternitat Subrogada; Clonatge reproductiu; Llibertat individual, contracte i mercat.

7. Genètica Humana: Diagnòstic genètic preimplantacional; Teràpia gènica; Genètica i Eugenèsia.

8. Drets sexuals i reproductius: Educació sexual i mètodes anticonceptius; Avortament; Objecció de consciència dels professionals sanitaris.

9. El final de la vida: Negativa al tractament; Cures pal·liatives i sedació terminal; Eutanàsia.

10. Justícia i Salut:  Assignació de recursos sanitaris; Igualtat i salut; Obligacions vers les generacions futures.

Metodologia

La docència de l’assignatura serà mixta: les classes magistrals seran virtuals i els seminaris/pràctiques d’aula seran presencials.

La metodologia docent i l’avaluació poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

La docència de l’assignatura i la formació de l’alumnat es farà durant el curs en base a les activitats següents:

 1. Activitats dirigides:
  1. Classes magistrals: en elles l’alumnat assoleix les bases conceptuals de la matèria i la seva contextualització. En aquestes activitats s’exigeix menys interactivitat i estan concebudes fonamentalment com un mètode unidireccional de transmissió de coneixement del professorat a l’alumnat.
  2. Classes pràctiques: on l’alumnat analitza, juntament amb el professorat documents, legislació i altres materials per tal de comprendre críticament allò que s’explica a les classes teòriques.

2. Activitats supervisades: Activitats que desenvolupa l’alumnat amb la supervisió i suport del professorat.

3. Activitats autònomes: Elaboració de treballs que seran exposats i discutits a l’aula i cerca de bibliografia i material complementari al facilitat pel professorat. Lectura comprensiva de textos i anàlisi crític de materials audiovisuals.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 22,5 0,9 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16
Classes pràcctiques i treball en equip 22,5 0,9 2, 12, 13, 15
Tipus: Autònomes      
Lectures 40 1,6 1, 7, 10, 12, 13, 15
Preparació exàmen 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16

Avaluació

Avaluació:

La nota final s’obtindrà a partir dels elements següents:

 

1. Treball en equip i defensa oral de un cas pràctic a classe (25% de la nota)

2. Resolució cas práctic a classe individualment (25% de la nota)

2. Examen final (50% de la nota) : Aquest examen s’haurà de superar amb una nota superior a 5 per fer mitja amb la resta de qualificacions de l’avaluació continuada.

 

La re-evaluació es fará repetint l'exàmen final i/o tal i com s'estableixi cas per cass el dia de la revisió de l'exàmen

Un alumne que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'examen. Un alumne que presenti una pràctica en el que hi hagi plagi obtindrà un 0 i rebrà una advertència. En cas de reiteració de la conducta, l'alumne suspendrà l'assignatura.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Cas pràctic 25% 1 0,04 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16
Examen 50% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
treball en equip 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

BOLADERAS, Margarita (ed.) ( 2012): Bioética, Género y Diversidad cultural, Barcelona, Proteus.

CASADO, Maria; ROYES, Albert (coords.) (2012): Sobre bioética y género, Navarra, Thomson/Aranzadi.

DE LORA, Pablo/GASCÓN, Marina (2008): Bioética. Principios, Desafios, Debates, Madrid, Alianza Editorial.

DOLGIN, Janet L. (2005): Bioethics and the Law, New York, Aspen Publishers.

DICKENSON (2012): Bioethics: all that matters, London, Hodder Education.

DWORKIN, Ronald (1994): El dominio de la vida, Barcelona, Ariel.

HABERMAS, Jürgen (2002): El futuro de la naturaleza humana ¿Hacia una eugenesia liberal?, Barcelona, Paidós.

SANDEL, M (2011): Justicia ¿hacemos lo que debemos?, Madrid, Debate.

SANDEL, M (2013): Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado, Madrid, Debate.

SINGER, Peter (1995): Ética práctica, Madrid, Cambridge University Press.