Logo UAB
2020/2021

Dret del Comerç Internacional

Codi: 102261 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Rafael Arenas García
Correu electrònic:
Rafael.Arenas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No n'hi ha

Llengua: anglès

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne es familiaritzi amb la problemàtica específicament jurídica dels negocis internacionals, conegui la normativa bàsica en la matèria, sigui capaç d'interpretar-la i aplicar-la als supòsits més comuns en el comerç internacional. S'intentarà que aquest apropament al comerç internacional sigui des d'una perspectiva crítica i integrada, considerant les implicacions que el tràfic internacional té en diversos àmbits.

Competències

 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Demostrar que es comprèn el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
 • Incorporar els mecanismes necessaris per conèixer, valorar i aplicar les reformes legislatives així com per seguir els canvis que es produeixen en una determinada matèria.
 • Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
 • Reconèixer i resoldre problemes.
 • Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 • Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar una visió interdisciplinària i integrada dels problemes jurídics en l'entorn internacional.
 2. Buscar, interpretar i aplicar les normes jurídiques pròpies del dret internacional públic, del dret internacional privat i del dret de la Unió Europea.
 3. Construir un raonament o discurs jurídic en l'àmbit del dret internacional públic, del dret internacional privat i del dret de la Unió Europea.
 4. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 5. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 6. Identificar i conèixer els continguts bàsics de cada una de les especialitats indicades.
 7. Identificar i valorar els canvis i l'evolució de la jurisprudència en un context de pluralitat d'ordenaments.
 8. Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials, i contextualització del fenomen jurídic a l'entorn internacional.
 9. Memoritzar i utilitzar la terminologia pròpia del dret internacional públic, del dret internacional privat i del dret de la Unió Europea.
 10. Reconèixer i resoldre problemes.
 11. Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
 12. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 13. Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
 14. Valorar els canvis i les reformes legislatives en un context de pluralitat d'ordenaments.
 15. Valorar els conflictes d'interessos subjacents en les qüestions legals que es plantegen en un entorn internacional.

Continguts

PROGRAMA

 

TEMA 1

Objecte, contingut i fonts del Dret del comerç internacional. El comerç internacional: antecedents, evolució i situació actual. Comerç internacional, dret dels negocis internacionals, dret internacional econòmic, dret mercantil i dret internacional privat. Les fonts de regulació del Dret del comerç internacional: Dret convencional, dret institucional, dret autònom, la lex mercatoria.

 

TEMA 2

Bens inmaterials, dret de la competència i responsabilitat extracontractual. Propietat industrial i intelectual. Competència deslleial. Dret de defensa de la competència. La responsabilitat extracontractual en matèries específiques, responsabilitat per productes defectuosos i danys al medi ambient.

 

TEMA 3

Societats. Constitució de societats. Establiment de societats fora de l'Estat de la seva constitució. Mobilitat i transformació internacional de societats. Competència judicial internacional en matèria societària.

 

TEMA 4

Contractació comercial internacional. Fonts de regulació del contracte. Formació i contingut del contracte. Solució de controversies davant dels tribunals estatals. Règim jurídic del contracte internacional.

 

TEMA 5

Compravenda internacioal de mercaderies. Regulació de la compravenda internacional de mercaderies: el Convenio de Viena de 1980. Formació del contracte. Obligacions del comprador. Obligaciones del venedor. Règim de l'incumpliment.

 

TEMA 6

Transport internacional de mercaderies. Els diferents supòsits de transport. Transport marítim. Transport aeri. Transport per carretera. Transport per ferrocarril. Tranpsort multimodal.

 

TEMA 7

Mitjans de pagament, garanties i financiació. Mijans de pagament: Medios de pago: xec, transferència bancària, ordre de pagament, crédit documentari. Garanties en la contractació: fiança, garanties autònomes o a primera demanda, cartes de patrocini, garanties reals. Contractes de financiació. Contractes d'assegurança.

 

TEMA 8

Contractes de col·laboració. Distribució comercial. Transferència de tecnologiaipropietat industrial. Comerç electrónic i serveis de la societat de la informació. 

 

TEMA 9

Procedimients concursals. Presupostos del concurs. Obertura del concurs. Desenvolupament del concurs. Eficàcia extraterritorial del concurs i coordinació entre procediments.

 

TEMA 10

L'arbitratge al comerç internacional. Configuració de l'activitat arbitral. Conveni arbitral. Procediment arbitral. Intervenció judicial al procedimient arbitral. La llei aplicada pels àrbitres. Control jurisdiccional del laude arbitral. Exequátur del laude arbitral. L'arbitratge d'inversions.

 

Metodologia

NOTA PRÈVIA


La metodologa docent i l'avaluació poden experiementar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

 

 

METODOLOGIA DOCENT

 

El procés d'aprenentatge dels/les alumnes s'organitza a partir de tres tipus d'activitas formatives:

 

1. ACTIVITATS DIRIGIDES
Aquestes activitats són les que es desenvolupen a l'aula, en els horaris previstos per a l'assignatura i sota la direcció del professor. Inclouen exposicions per part del professor, formulació de preguntes per part dels estudiants, formulació de preguntes per part del professor i altres activitas orientades a que els alumnes assoleixin els elements bàsics de la matèria

Les classes es basen en l'exposició per part del professor dels temes que configuren el temari. La lectura prèvia a la classe  dels materials que es facilitin mitjançant el Campus Virtual es recomenable. Durant el desenvolupament de les classes s'analitzarà la normativa pertinent.

La classe inclou la interrelació amb l'alumne. A la classe es formularen preguntes i es plantejaran casos per a la seva resolució i debat per tal d'ajudar a la comprensió. L'actitud a la classe per part de l'alumne ha de ser activa i participativa.

El Dret del comerç internacional no és un conjunt desordenat de normes sinó un sistema. Això implica que tot es relaciona amb tot, de tal manera que no és possible seguir una part de les classes, deixar-les i desprès retornar. Probablement si es fa això a la tornada a les classes l'alumne no entendrà res del que s'està parlant. L'assistència a classe no es controlarà; però la docència està programada de tal forma que només amb una assistència continuada es podrà assolir una comprensió suficient de la matèria.

 

2. ACTIVITATS SUPERVISADES

Es desenvolupan a classe i inclouen activitats que han de realitzar els alumnes individualmente o en grup. Inclouen l'anàlisi específic de normativa o jurisprudència, la resolució de casos (emissió de dictàmens) i la redacció d'escrits forenses o jurídics en general sobre la matèria. Els materials es facilitaran mitjançant el Campus Virtual i la seva lectura prèvia és imprescindible.

No solament es desenvoluparan les competències específiques de la matèria (comprensió dels problemes i normativa pròpies del dret internacional privat) sinò també les d'expressió oral i escrita, lectura i anàlisi de texts jurídics, organització del treball i treball en equip.

 

3. ACTIVITAS AUTÒNOMES

Les activitats autònomes són totes aquelles en les quals els/les alumnes s'organitzen el seu temps i esforç de forma autònoma, individualment o en grup. Aquesta activitat es concreta en la lectura i estudi dels manuals i resta de materials, la cerca dels materials necessaris per a la preparació de les classes i de les proves i el treball en equip necessari per a una i altra activitat.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 22,5 0,9 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15
Treball a l'aula 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi 70 2,8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
Lectura de manuals i documents 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15

Avaluació

AVALUACIÓ ORDINÀRIA

 

a) Durant el curs es realitzaren dues proves pràctiques a les dates que s'anunciaren al començament de curs al Campus Virtual. Cadascuna d'aquestes proves serà un 12,5% de la nota final (1,25 punts sobre 10).

b) Es realitzarà un examen final teòric amb dues preguntes. La qualificació d'aquest examen serà un 50% de la nota final (5 puntos sobre 10).

c) Hi haurà un examen pràctic durant el curs. La seva data s'anunciarà al començament del curs mitjançante el Campus Virtual. Aquesta prova pràctic serà un 25% de la nota final (2,5 punts sobre 10).

d) La nota final serà la que resulti de considerar l'obtinguda a les proves indicades als apartats a), b) i c). No és necessària cap qualificació al apartat a) per concorrer a les proves previstes als apartats b) i c).

 

PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS

 

PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS

 

 

 

a) La publicación de les calificaciones finals inclourà la informació sobre la data de revisió de la mateixa. Aquesta revisió inclourà totes les proves avaluables que es van realitzar durant el curs.

 

b) Durant el desenvolupament del curs els alumnes podran demanar entrevista amb el professor per tal de ser informats de les raons de la calificació i de la valoració feta pel professor. En cap cas aquestes entrevistes durant el curs impedeixen realitzar la revisió ordinària que es preveu a l'apartat a).

 

 

 

REAVALUACIÓ

 

 

 

Els alumnes que no hagin superat l'assignatura a la avaluació ordinària podran accedir a la reavaluació. La reavaluació inclourà una prova teòrica, amb les mateixes característiques que la prova teòrica de l'avaluació ordinària (apartat "a)" anterior) i una prova pràctica (apartat "b)" anterior). Les qualificacions obtingudes en aquesta prova teòrica i en aquesta prova pràctica de reavaluació comptaran un 75% de la nota final. El 25% restant serà el corresponent a les dues pràctiques realitzades durant el curs (apartat "c") de l'avaluació ordinària, que no seran objecte de reavaluació.

 

Si el alumne ho desitja, pot realitzar només la reavalució de la part pràctica o de la part teòrica, de tal manera que es conserva per a la calificació final la nota de l'avaluació ordinaria de la part que no es objecte de reavalució.

CONDUCTES FRAUDULENTES

Qualsevol conducta fraudulenta en una activitat d'avaluació serà comunicada a les autoritats acadèmiques. Si es detecta una conducta fraudulenta a una prova d'avaluació, aquesta prova d'avaluació serà qualificada amb un 0

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final teòric 50% (5 punts sobre 10) 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
Examen pràctic 25% (2,5 punts sobre 10) 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Resolució de supòsits pràctiques 25% (2,5 punts sobre 10) 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

No hi ha un manual en anglés que tracti totes les matèries objecte del programa. Durant el curs es facilitaran materials pel estudi mitjançant el moodle.

És útil llegir aquests materials complementaris:

-J.C.T. Chuah, Law of International Trade, Sweet & Mawwell/Thomson Reuters, 6ª ed. 2019

- R.A. August/D. Mayer/M. Bixby, International Business Law, Pearsons Education, 6 ed. 2013

I en castellà:

- José Carlos Fernández Rozas/Rafael Arenas García/Pedro Alberto de Miguel Asensio, Derecho de los Negocios Internacionales, Madrid, Iustel, 6ª ed. 2020.

 També és útil llegir els següents materials:

- Regulation (EUI) 1215/2012

- Regulation (EU) 593/2008

- Regulation (EU) 864/2007

- UN Convention of 1980 on Contractas for the International Sale of Goods