Logo UAB
2020/2021

Institucionalització del Sistema Internacional

Codi: 102258 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Patricia Toro Lozano
Correu electrònic:
Patricia.Toro@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

 No hi ha prerequisits tot i que és convenient haver cursat prèviament l'assignatura de dret internacional públic. El domini de l'anglès, parlat i escrit, és un requisit indispensable.

L'assignatura s'imparteix íntegrament en anglès.

Objectius

 

- Entendre el funcionament de les organitzacions que despleguen la seva activitat en el sistema internacional

- Conèixer amb certa cura les Nacions Unides i ser capaços de valorar el seu impacte en l'actualitat internacional

- Conèixer els diferents àmbits materials on les organitzacions internacionals despleguen la seva activitat

Competències

 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Demostrar que es comprèn el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
 • Incorporar els mecanismes necessaris per conèixer, valorar i aplicar les reformes legislatives així com per seguir els canvis que es produeixen en una determinada matèria.
 • Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
 • Reconèixer i resoldre problemes.
 • Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 • Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar una visió interdisciplinària i integrada dels problemes jurídics en l'entorn internacional.
 2. Buscar, interpretar i aplicar les normes jurídiques pròpies del dret internacional públic, del dret internacional privat i del dret de la Unió Europea.
 3. Construir un raonament o discurs jurídic en l'àmbit del dret internacional públic, del dret internacional privat i del dret de la Unió Europea.
 4. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 5. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 6. Identificar i conèixer els continguts bàsics de cada una de les especialitats indicades.
 7. Identificar i valorar els canvis i l'evolució de la jurisprudència en un context de pluralitat d'ordenaments.
 8. Memoritzar i utilitzar la terminologia pròpia del dret internacional públic, del dret internacional privat i del dret de la Unió Europea.
 9. Reconèixer i resoldre problemes.
 10. Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
 11. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 12. Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
 13. Valorar els canvis i les reformes legislatives en un context de pluralitat d'ordenaments.
 14. Valorar els conflictes d'interessos subjacents en les qüestions legals que es plantegen en un entorn internacional.

Continguts

 

          I. ASPECTES GENERALS DE LA INSTITUCIONALITZACIÓ DEL SISTEMA INTERNACIONAL 

          Lliçó 1. Origen, teoria general i funcions de les organitzacions internacionals

           Introducció. Evolució històrica. Concepte i classes d'organitzacions internacionals. Teories sobre les organitzacions internacionals. Distinció d'altres actors internacionals. Formes de participació. Paper i funcions de les organitzacions internacionals en la societat internacional actual.

           Lliçó 2. Estructura, financiació i presa de decisions de les organitzacions internacionals

           El tractat constitutiu i les competències de les organitzacions internacionals. Estructura orgànica. Principals manifestacions de la seva subjectivitat (treaty making power, ius legationis, responsabilitat, etc.). Els agents internacionals i el seu status. Els sistemes de financiació. Procés de presa de decisions.

           Lliçó 3. Els actes de les organitzacions internacionals

 La funció normativa interna. La funció normativa externa. Interpretació i solució de controvèrsies. Poders de supervisió. Sancions.

          II. LES NACIONS UNIDES

          Lliçó 4. Gènesi i funcions de les Nacions Unides

          Antecedents. Natura jurídica de la Carta i la seva reforma. Propòsits i principis de l'organització. El seu paper actual a la societat internacional.

          Lliçó 5. Estructura, membres i financiació

          Estructura orgànica. La condició de membre i altres formes de participació. Suspensió i pèrdua del status de membre. El sistema de financiació de l'organització.

          Lliçó 6. Els òrgans principals de les Nacions Unides

          El Consell de Seguretat: especial referència al seu paper en el manteniment de la pau i la seguretat internacional. L'Assemblea General. L'ECOSOC i les seves relacions amb l'Assemblea General, les Comissions Econòmiques Regionals i les organitzacions del sistema de les Nacions Unides. La Secretaria. El TIJ. El Consell d'Administració Fiduciaria.

          III. LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL INSTITUCIONALITZADA EN AMBITS ESPECIFICS

          Lliçó 7. La cooperació econòmica internacional

Antecedents. Propòsits i principis de la cooperació enl’àmbit econòmic  internacional. Institucions i òrgans implicats en aquest àmbit de cooperació. El seu paper actual a la societat internacional.

          Lliçó 8. La cooperació al desenvolupament i al medi ambient

Antecedents. Propòsits i principis de la cooperació al desenvolupament i al medi ambient. Institucions i òrgans implicats en aquest àmbit de cooperació. El seu paper actual a la societat internacional.

          Lliçó 9. La cooperació en matèria socio-cultural

 Antecedents. Propòsits i principis de la cooperació socio-cultural. Institucions i òrgans implicats en aquest àmbit de cooperació. El seu paper actual a la societat internacional.

          Lliçó 10. La cooperació en seguretat internacional

Antecedents. Propòsits i principis de la salvaguarda de la seguretat internacional. Institucions i òrgans implicats en aquest àmbit de cooperació. El seu paper actual a la societat internacional.

 

Metodologia

Es tracta d'un mètode d'avaluació continuada

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 22,5 0,9 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13
Treball en aula (discussió i resolució de pràctiques, comentaris, debats, simulacions de judicis...) 22,5 0,9 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Tipus: Autònomes      
Treball i estudi fora de l'aula 100 4 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Avaluació

Sistema d'avaluació continuada:

Pràctiques obligatòries:

-       Simulació:                              20% nota final

-       Debat a Classe:                      20 % nota final

-       Presentació oral:                    20% nota final

Participació: 40% nota final. Exemple de activitats que es realitzaran a classe:

-       Debats sobre lectures

-       Treball de recerca en grup

-       Presentacions orals

-       Comentaris de textos

-       Comentari documentals

-       Etc.

Aquells estudiants que de mitjana no obtinguin com a mínim un 5 -aprovat- hauran de fer un examen dels continguts del programa que podrà donar lloc com a màxim a un 5 de nota final.

Per tenir dret a l’examen final s’han d’haver realitzat les practiques obligatòries.

Si es suspèn aquest examen NO hi haurà re avaluació.

El cronograma amb la data de realització de les activitats avaluables figurarà en el campus virtual abans del començament de les classes. En termes generals, les pràctiques obligatòries tindran lloc al acabar cada mòdul.

Un alumne que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'assignatura. Un alumne que presenti una pràctica en el que hi hagi plagi obtindrà un 0 i rebrà una advertència. En cas de reiteració de la conducta, l'alumne suspendrà l'assignatura.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Debat (obligatòria) 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Participació a classe 40% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Presentació oral (obligatória) 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14
Simulación (obligatòria) 20% 1 0,04 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BASICA

 (Qualsevol dels dos manuals pot ser d'utilitat)

    

DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, MANUEL: Las Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2010.

         

PASTOR RIDRUEJO, JOSE ANTONIO: Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones internacionales, Tecnos, Madrid, 2012.

 

Aqusta bibliografia és orientativa.       

 

Adreces d'internet:

 

- Página web de Naciones Unidas http://www.un.org/

- Página web del Registro de Tratados Internacionales de Naciones Unidas

http://treaties.un.org/Home.aspx?lang=en

- Página web de la Unión Europea http://europa.eu/

- Página web sobre Representación española ante OOII del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Organismosinternacionales/Paginas/representacionesante_oi.aspx