Logo UAB
2020/2021

Comptabilitat Bàsica

Codi: 102196 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Margarida López Antón
Correu electrònic:
Margarita.Lopez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Francesc Josep Uroz Felices
Margarida López Antón

Prerequisits

No calen prerequisits per cursar aquesta assignatura.

Objectius

Aquesta assignatura figura contextualitzada juntament amb Sistemes de Gestió dels Costos dins de la matèria Comptabilitat, i s'imparteix durant el segon quadrimestre del primer curs del Grau d’Empresa i Tecnologia. És prèvia i preparatòria per a cursar l’assignatura Sistemes de Gestió dels Costos.

Els objectius principals de l'assignatura són:

 • Comprendre els fonaments de la comptabilitat i el seu marc conceptual: normativa, principis i criteris de valoració.
 • Conèixer i saber desenvolupar el procés o cicle comptable d’una empresa: operacions de l’empresa amb el món exterior.
 • Determinar el resultat de l’exercici i presentar els comptes anuals d’acord amb el Pla General de  Comptabilitat vigent.
 • Entendre la situació econòmica i financera de l’empresa (saber llegir i intepretar els comptes anuals bàsics).

Competències

 • Analitzar, diagnosticar, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa i gestió empresarial.
 • Demostrar que coneixen els principis ètics de l'exercici professional, especialment en relació amb el tractament de la informació.
 • Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament intern de les empreses i organitzacions.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 • Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.

Resultats d'aprenentatge

 1. Definir i poder discutir la privacitat de la informació financiero-contable.
 2. Descriure el procés comptable per elaborar els comptes anuals.
 3. Descriure la informació dels comptes anuals.
 4. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 5. Distingir els principis comptables aplicables en el pla general de comptabilitat vigent.
 6. Elaborar estats financers i informes per a finalitats comptables, fiscals, financeres i organitzatives.
 7. Explicitar l'objectiu d'utilitat de la comptabilitat en funció dels usuaris potencials.
 8. Identificar les transaccions econòmiques i valorar els fluxos que hi intervenen d'acord amb les normes de valoració del pla general de comptabilitat.
 9. Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 10. Sintetitzar la informació comptable i presentar-la a través dels comptes anuals.
 11. Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.

Continguts

1.  El paper de les societats jurídiques en l’activitat econòmica general.

 • L’elecció de les activitat per part dels individus.
 • L’entorn social: els drets.
 • Anàlisi de les transaccions.
 • Etapes de l’activitat productiva. El benefici econòmic.
 • Magnituds d’una activitat productiva: magnituds flux i magnituds fons.
 • El concepte d’empresa.
 • Una síntesi des de la perspectiva macroeconòmica.

2. La comptabilitat com a sistema d’informació. La regulació comptable i el marc conceptual del Pla General de Comptabilitat.

 • La informació comptable.
 • Concepte de comptabilitat de les unitats econòmiques i àmbit d’aplicació.
 • Els usuaris de la comptabilitat de l’empresa.
 • Els costos de la informació comptable.
 • La regulació comptable i els organismes reguladors.
 • El Pla General de Comptabilitat
 • El marc conceptual.

3. El mètode comptable.

 • El mètode comptable.
 • Anàlisi de dades.
 • Registre comptable de les transaccions.
 • Informació de síntesi. Patrimoni. Balanç
 • El procés o cicle comptable.

4. El registre de les transaccions.

 • Les transaccions de les empreses.
 • La valoració de les magnituds.
 • Comptabilització de les transaccions.
 • Balanç de comprovació, sumes i saldos
 • Introudcció a la contabilizació del resultat

5. El resultat comptable.

 • El concepte de resultat.
 • La formació del resultat.
 • Valoració i variació de les existències.
 • Periodificació d’ingressos i despeses.
 • Amortització (valoració dels consums de l’immobilitzat).
 • Provisions (deterioraments).
 • Compensació de despeses.
 • El procés de regularització comptable.

6. Els comptes anuals.

 • La elaboració dels comptes anuals.
 • Normes de presentació.
 • El balanç de situació.
 • El compte de pèrdues i guanys (PiG).
 • L’estat de canvis del patrimoni net (ECPN).
 • L’estat de fluxos d’efectiu (EFE).
 • La memòria.
 • Models abreujats de comptes anuals.
 • Verificació dels comptes anuals.

7. L'impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • El concepte de l'IVA.  
 • Tractament comptable de l'IVA.

8.Anàlisi econòmica financera dels estats comptables. 

 • Tècniques bàsiques d’anàlisi.
 • Anàlisi de solvència (a curt termini).
 • Anàlisi d’endeutament (o de solvència a llarg termini)
 • Anàlisi de rendibilitats.

Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació dels 4 tipus d’activitat següents:

 1. Activitat dirigida: classes teòriques i pràctiques i de resolució (anàlisi) de casos.
 2. Activitat supervisada: consisteix en l’assistència a tutories i la realització d’exercicis amb seguiment pautat.
 3. Activitat autònoma individual: comprendrà la part d’estudi personal de l’alumne (estudi de la bibliografia bàsica, lectures complementàries, recerca d’informació, etc.). També s’inclou la realització d’exercicis addicionals i casos.
 4. Activitat autònoma en grup: recerca de dades i elaboració d’un informe d’anàlisi econòmica financera d’una empresa real. Presentació i debat.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi, presentació i debat de casos i treball en grup 13 0,52 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10
Classes teòriques 33 1,32 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories dels casos pràctics i del treball de curs 15 0,6 6, 8, 9, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi i recerca 37 1,48 4, 9
Preparació i elaboració del treball en equip 15 0,6 9, 11
Resolució d'exercicis i casos 33,5 1,34 4, 9

Avaluació

L'avaluació continuada de l'estudiant es fonamentarà en els quatre punts o activitats següents:

 1. Resolució i presentació individual de casos i/o exercicis pràctics sobre el contingut de l'assignatura, dins de termini. (10% de la nota total).
 2. Prova parcial (30% de la nota total), en principi relativa als temes 1, 2, 3 i 4 
 3. Prova final (50% de la nota total), centrada en els temes 5, 6 i 7 
 4. Treball en equip (4 o 5  persones): informe analític segons contingut del tema 8,  (10% de la nota total).

Per aprovar l'assignatura, cal superar els diferents tipus d'avaluació. És a dir, s'ha d'obtenir un mínim de 5 en el conjunt d'activitats d'avaluació. Podrà compensar-se la qualificació de les activitats a partir d'una nota de 3.5 amb les qualificacions obtingudes en les altres activitats.

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

Un estudiant que no presenti cap activitat avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents activitats d'avaluació (exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

Les dates dels exàmens parcial i final de l'assignatura estan programades en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitincanviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint ambl'examen finals'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’unamateixa assignatura, laqualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Casos pràctics individuals, resolució de casos i/o exercicis pràctics. 10% de la nota final 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prova final 50% de la nota final 2 0,08 6, 9, 10
Prova parcial 30% de la nota final 1,5 0,06 2, 3, 5, 7, 9
Treball de curs en equip 10% de la nota final 0 0 1, 3, 4, 9, 10, 11

Bibliografia

BÀSICA:

Vilardell, Immaculada i Solà, Magda: “Introducción a la contabilidad general”. McGraw/Hill. Madrid, 2009. Segona Edició

Wanden-Berghe, J.L. i Fernández, E.: "Introducción a la contabilidad". Ediciones Pirámide. Madrid 2012.

Pla General de Comptabilitat i de Pimes. Reials Decrets 1514/2007 i 1515/2007, de 16 de novembre.

RD 602/ 2016 (BOE de 17-12-16) pel que es modifica el PGC i el PGC pimes.

 

PUBLICACIONS, LECTURES I ENLLAÇOS WEB:

UAB: Campus virtual de l’assignatura.