Logo UAB
2020/2021

Dret Empresarial

Codi: 102183 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Berdie Muro
Correu electrònic:
Elena.Berdie@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Isidro Galobart Regas
Jose Vicente Morant Gregori

Prerequisits

No hi ha cap requisit previ

Objectius

L'assignatura de Dret està ubicada al primer semestre de primer curs, ja que degut al seu caràcter instrumental, els seus coneixements són necessaris per a una adequada comprensió d'altres assignatures de comptabilitat i d'economia.

Es consideren objectius formatius el següents:

 • Donar una visió global del Dret Mercantil, en especial d'aquelles qüestions més afins a l'àmbit empresarial i a la gestió de la informació.
 • Comprendre el seu abast nacional, comunitari i internacional.
 • Conèixer i aplicar els principis i normes essencials del Dret Mercantil.

En tot moment es prioritzarà la capacitat de l'alumne per entendre la lògica dels raonaments jurídics, així com el desenvolupament d'un criteri suficient per saber discriminar la informació rellevant de la secundària.

Competències

 • Comunicar-se a nivell tècnic oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, preferentment l'anglès.
 • Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
 • Demostrar que coneixen els principis ètics de l'exercici professional, especialment en relació amb el tractament de la informació.
 • Demostrar que es coneixen les normes fonamentals del dret i la manera com s'apliquen en l'àmbit empresarial i de gestió de la informació.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar la gestió a la normativa legal aplicable a l'empresa, el comerç i la indústria.
 2. Analitzar els principals conceptes de dret constitucional, civil, tributari i laboral.
 3. Comunicar-se a nivell tècnic oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, preferentment l'anglès.
 4. Definir i discutir els principals conceptes associats al dret de la propietat industrial i intel·lectual.
 5. Definir i poder discutir els principals conceptes associats al dret mercantil.
 6. Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
 7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 8. Exposar públicament casos pràctics que es plantegin sobre dret de l'empresa i les possibles solucions jurídiques en vista de la normativa, la jurisprudència i la doctrina.
 9. Relacionar coneixements amb les qüestions derivades del tràfic econòmic.
 10. Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.

Continguts

I .- INTRODUCCIÓ.

TEMA 1. L'ordenament jurídic.

1.1.- Concepte i funcions del dret.

1.2.- L' ordenament com a sistema de normes.

1.3.- La norma jurídica: concepte i estructura.

TEMA 2.- Les fonts del Dret.

2.1.- Concepte i classes.

2.2.- La Constitució com a norma suprema i la Constitució econòmica.

2.3.- La llei: concepte, classes, procediment legislatiu.

2.4.- Normes amb rang de llei: decret llei i decret legislatiu.

2.5.- El costum i els principis generals del dret.

2.6.- La jerarquia normativa.

TEMA 3.- L'ordenament jurídic comunitari.

3.1.- Les institucions de Dret Comunitari.

3.2.- Dret originari i Dret derivat.

3.3.- Característiques i principis del Dret comunitari.

 

II.- INSTITUCIONS DE DRET CIVIL.

TEMA 4.- Nocions generals d'introducció al Dret Civil.

4.1.- El Dret Civil: concepte i sistema.

4.2.- Els subjectes de l'activitat econòmica privada: la persona física i les persones jurídiques.

TEMA 5.- Teoria general de les obligacions.

5.1.- L`'obligació: concepte i fonts.

5.2.- Compliment, incompliment:classes, causes i efectes.

TEMA 6.- Teoria general del contracte.

6.1.- Concepte i elements.

6.2.- Contractes civils i contractes mercantils.

 

III.- DRET MERCANTIL.

TEMA 7.- Dret de l'empresa i Dret Mercantil.

7.1.- Dret de l'empresa i Dret mercantil: delimitació de conceptes.

7.2.- Contingut.

7.3.- Tendències actuals.

7.4.- Fonts del Dret mercantil.

TEMA 8.- L'empresa i la seva protecció jurídica.

8.1.- L'empresa: concepte i classes.

8.2.- El Dret de defensa de la competència.

8.3.- El Dret de la competència deslleial.

8.4.- El signes distintius de l'empresari.

8.5.- Altres drets de propietat industrial.

8.6.- La propietat intel.letual.

TEMA 9 .-L'empresari mercantil.

9.1.- L'empresari: concepte i classes.

9.2.- L'estatut jurídic de l'empresari.

9.3.- Responsabilitat.

9.4.- Especial referència a l'empresari individual.

9.5.- Els auxiliars de l'empresari.

TEMA 10.- Règim jurídic de l'activitat empresarial.

10.1.- La comptabilitat de les operacions mercantils.

10.2.- El Registre mercantil: funcions , organització, funcionament i principis registrals.

TEMA11.- Les societats de capital.

11.1.- La distinció entre societats de persones i societats de capital.

11.2.- La societat anònima: procediment de fundació, capital social i accions, òrgans socials, dissolució i liquidació.

11.3.- La societat de responsabilitat limitada: concepte i característiques, òrgans socials,les participacions socials, dissolució i liquidació.

 TEMA12.-Dret concursal.

 

Metodologia

El/la professor/a posarà en marxa les activitats formatives que consideri adequades per tal de facilitar l'estudi i l'aprenentatge de l'alumne. El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de l'aprenentatge de l'estudiant es fonamenta en les següents activitats formatives:

 ACTIVITATS DIRIGIDES: activitats on és el professor el que desenvolupa la part activa de la classe. Inclou:

- Classes magistrals on l'estudiant assoleix les bases conceptuals de la matèria i el seu marc jurídic normatiu i jurisprudencial.

- Classes pràctiques, on els estudiants, de forma individual o en grups reduïts, analitzen i resolen juntament amb el professor casos pràctics.

- La realització d'activitats en les que els estudiants desenvoluparan individualment o en grups reduïts, amb el suport del professor, treballs orientats a la preparació de les pràctiques avaluables, com ara discussió i resolució de casos, comentaris, debats, entre d'altres.

ACTIVITATS AUTÒNOMES: activitats que els estudiants desenvoluparan autonomament. Inclou entre d'altres la cerca i lectura de bibliografia, normativa i jurisprudencia, l'estudi i la  preparació de casos pràctics.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 32,5 1,3 1, 2, 4, 5, 9
Exercicis a classe ( pràctiques, casos,comentaris, debats) 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
Seminaris de discussió 6,5 0,26 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutoria 21,25 0,85 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Documentació i bibliografia 12,5 0,5 9, 10
Estudi 44,25 1,77 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Lectura de textos 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 9
Redacció de treballs 15 0,6 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10

Avaluació

El/la professor/a avaluarà les competències d'aquesta matèria mitjançant exàmens, treballs individuals o en grup, resolució de casos pràctics, recensions de llibres o articles de revistes.

El sistema d'avaluació s'organitza en base a les següents evidències d'aprenentatge:

Proves escrites: el professor/a avaluarà el grau de coneixement de les competències de contingut teòric mitjançant la realització d'una primera prova amb un valor d'un 25% sobre la nota final i d'una segona prova que representarà un 25% de la nota final si l'alumne ha superat la primera i un 50% en cas contrari.

Avaluació continuada de la part pràctica: la resolució de casos pràctics i presentacions públiques de pràctiques i de treballs representaran el 50% de la nota final.

Durant el semestre es duran a terme:

 • Els estudiants hauran de resoldre, de forma autònoma, casos pràctics a l' aula que comptaran un 35% de la nota final.
 • Els alumnes hauran de realitzar en grups una recensió, a escollir de la llista de llibres i articles elaborada pel professor, que comptarà un 15% de la nota.
 • La presentació pública del treball representarà la meitat de la nota de qualificació del mateix. Es valorarà la claretat en l' exposició de les idees principals i la coherència i habilitat en la defensa dels resultats obtinguts en el treball realitzat

NO avaluable: Es considera que un estudiant que realitza la primera component d'avaluació continuada ja no pot optar a un NO avaluable.

Calendari d’activitatsd’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data dels exàmens parcial i final de l'assignatura estn programades en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)   

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procésde recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9. 

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita (primera) 25% 1,75 0,07 1, 2, 5, 6, 7, 9
Prova escrita (segona) 25% 1,75 0,07 1, 2, 4, 5, 6, 9
Redacció i presentació pública de treballs 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Resolució de casos pràctics 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

 

LASARTE,C: Curso de Derecho Civil patrimonial, Tecnos, Madrid (última edició).

SÁNCHEZ CALERO, F: Principios de Derecho Mercantil, Aranzadi,Pamplona.

LATORRE,A: Introducción al Derecho, Ariel, Madrid, 1992.

SIERRA NOGUERO, E: Curso de Derecho Mercantil ( Grado de Relaciones Laborales), Servei de publicacions de la UAB, Barcelona, ( última Edició).