Logo UAB
2020/2021

Direcció Estratègica de l'Empresa

Codi: 102181 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Andreu Turró Sol
Correu electrònic:
Andreu.Turro@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es recomana tenir aprovada l’assignatura d'Economia de l’Empresa.

Objectius

Impartir i practicar els coneixements i les tècniques relatives a la direcció estratègica de l'empresa, amb la finalitat que l'estudiant s'involucri eficaçment en els processos de formulació i implantació de l'estratègia empresarial.

Competències

 • Analitzar, diagnosticar, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa i gestió empresarial.
 • Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova anàlisi i una posició diferent.
 • Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament intern de les empreses i organitzacions.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes i situacions complexos relatius a organitzacions empresarials.
 • Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 • Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els diferents models de direcció de les empreses i organitzacions.
 2. Analitzar i formular de manera efectiva l'estratègia d'una empresa.
 3. Definir el procés d'anàlisi, formulació i implementació de l'estratègia d'una empresa.
 4. Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova anàlisi i una posició diferent.
 5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 6. Gestionar un procés de canvi.
 7. Interrelacionar les decisions comercials amb la resta de decisions funcionals d'una empresa.
 8. Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 9. Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.

Continguts

Tema 1. Estratègia d'empresa: Concepte de política o estratègia d'empresa .- Contingut de l'estratègia empresarial .- Objectius i nivells estratègics .- La unitat estratègica de negoci .- El procés estratègic .- Enfocaments del pensament estratègic.

Tema 2. Missió i objectius empresarials: La missió i la visió empresarials. -Els objectius estratègics. -La responsabilitat social de l'empresa.- L'ètica empresarial.

Tema 3. Diagnòstic estratègic (I): Anàlisi externa: Concepte i nivells de l'entorn .- Anàlisi de l'entorn general .- Anàlisi de l'entorn sectorial i de la competència .- Els grups estratègics .- Segmentació de demanda.

Tema 4. Diagnòstic estratègic (II): Anàlisi interna: Anàlisi funcional i de perfil estratègic .- Cadena de valor .- Corba d'experiència .- Anàlisi dels recursos i capacitats .- El benchmarking.

Tema 5. Estratègies de negoci: Naturalesa i fonts de l'avantatge competitiu .- Anàlisi de l'avantatge competitiu en cost i en diferenciació .- El rellotge estratègic. Cicle de vida .- Estratègies per a sectors emergents, en maduresa i en declivi .- Estratègies d'innovació.

Tema 6. Estratègies corporatives: Direccions del desenvolupament estratègic .- Estratègies corporatives de diversificació, integració vertical, internacionalització i cooperació .- Direcció i tècniques de gestió d'empreses diversificades. 

Tema 7. La formulació de l'estratègia en la pràctica empresarial: El pla estratègic.- El pla d'empresa.- La gestió del canvi.

 

Metodologia

Per a assolir els objectius de l’assignatura, es combinarà la següent metodologia docent:

 1. Classes magistrals amb suport TIC: En aquestes sessions els  professors desenvoluparan els principals conceptes i nocions fonamentals de l’assignatura. Per facilitar  el seu aprenentatge es  posaran exemples d’empreses i s’efectuaran les aplicacions pràctiques necessàries.

 2. Sessions de treball centrades en un cas: S’utilitzarà la metodologia del cas per conèixer millor els diferents conceptes teòrics treballats en les sessions magistrals.

 3. Activitats diverses de suport: Amb l’objectiu d’apropar l’estudiant al món de l’empresa durant el curs es proposarà la lectura de articles de premsa i/o de revistes especialitzades on surtin notícies relacionades amb els conceptes que es treballant a l’assignatura.

 4. Realització d’activitats pràctiques per part dels alumnes: Es facilitarà un dossier d’activitats pràctiques que els estudiants hauran de resoldre de forma autònoma o en  petits grups de treball. Alguns d’aquests pràctics es realitzaran a l’aula i altres no.

 5. Tutories presencials: L’estudiant disposarà d’unes hores on els professors de l’assignatura podran ajudar-lo/la a resoldre els dubtes que se li presentin en l’estudi de la matèria i en la resolució de problemes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 13 0,52 2, 3, 6, 7, 8, 9
Classes teòriques 33 1,32 2, 3, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 15,5 0,62 2, 3, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi dels continguts 45 1,8 2, 3, 6, 7, 8, 9
Recerca de informació, preparació i resolució de casos 40 1,6 2, 3, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Procés i activitats d'avaluació

La nota final del curs estarà formada per la mitjana ponderada de tres notes:

 1. Seguiment del curs. El correcte seguiment del curs exigeix l’assistència a classe i la realització i entrega dels casos pràctics i la realització de les activitats programades durant el curs per cada un dels temes. Al llarg del curs es controlaran tots aquests aspectes i que resultaran en una nota que representarà el 30% de la nota final del curs.

2. Examen parcial (data publicada al calendari Facultat). A meitat del curs es realitzarà una prova sobre els continguts de la primera part del curs. La nota representarà el 30% de la nota final del curs. Aquesta prova serà alliberatòria pels estudiants que obtinguin una nota de 5 o superior.

 3. Examen final (data publicada al calendari de la Facultat). S’avaluarà a l’alumne en base als continguts de la segona part del curs, que la podran superar si obtenen una nota de 5 o superior. En aquest cas la nota de l’examen representarà el 40% de la nota final del curs. En la mateixa data que l'examen final es farà una prova addicional pels estudiants que no hagin superat l'activitat avaluativa del punt anterior. Aquesta darrera es superarà si s'obté una nota igual o superior a 5.

Per superar l’assignatura és necessari obtenir una nota mínima de 5 en la mitjana ponderada de les tres notesque formen l'avaluació del curs (veure punts 1, 2 i 3 anteriors).

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents activitats d'avaluació (exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

Les dates dels exàmens parcial i final de l'assignatura estan programades en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40% 2 0,08 2, 3, 6, 7, 8
Examen parcial 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Seguiment del curs 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

GUERRAS, L.A.; NAVAS, J.E. (2016): La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones (7ª ed.) Madrid: Thomson-Civitas.

https://proview.thomsonreuters.com/title.html?titleKey=aranz/monografias/134345413&sponsor=0000152644-IP&email=digital.utp@uab.cat

 GUERRAS, L.A.; NAVAS, J.E. (2014): Casos de dirección estratégica de la empresa (5ª ed.) Madrid: Thomson-Civitas.

https://proview.thomsonreuters.com/title.html?titleKey=aranz/monografias/140609182&sponsor=0000152644-IP&email=digital.utp@uab.cat 

GRANT, R.M. (2014): Dirección estratégica. Madrid: Civitas.

JOHNSON, G., SCHOLES, K. y WHITTINGTON, R. (2006): Dirección estratégica (7ª ed.). Madrid: Pearson Prentice Hall.

THOMPSON, A., et.al (2015): Administración estratégica. Teoria y Casos. 19ª edición. McGrawHill.