Logo UAB
2020/2021

Finances

Codi: 102180 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Albert Sala Cuberta
Correu electrònic:
Albert.Sala@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Albert Sala Font

Prerequisits

Se suposa que els alumnes matriculats a aquesta assignatura han desenvolupats les habilitats treballades en els semestres i cursos anteriors.

Objectius

L'objectiu genèric de l'assignatura és comprendre les relacions entre les variables fonamentals que intervenen en les decisions d'inversió i finançament en l'empresa. Aconseguir aquest objectiu exigeix:

 1. Comprendre quin és el paper de la Direcció Financera a l'empresa.
 2. Comprendre el cicle comptable i financer de l'empresa i els principals conceptes que s'utilitzen.
 3. Comprendre les principals tècniques d'avaluació d'inversions.
 4. Comprendre el comportament dels mercats financers amb l'objecte de conèixer quines variables intervenen en la formació del valor de mercat dels actius financers.
 5. Comprendre les característiques bàsiques de les fonts de finançament de l'empresa.
 6. Comprendre els efectes que les decisions financeres tenen en la rendibilitat dels accionistes de l'empresa.

Competències

 • Analitzar, diagnosticar, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa i gestió empresarial.
 • Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova anàlisi i una posició diferent.
 • Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament intern de les empreses i organitzacions.
 • Fer presentacions orals adaptades a diferents audiències.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes i situacions complexos relatius a organitzacions empresarials.
 • Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 • Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 • Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova anàlisi i una posició diferent.
 2. Descriure les característiques de les diferents fonts de finançament de l'empresa.
 3. Entendre els principis de valoració financera d'un projecte de pimes.
 4. Fer presentacions orals adaptades a diferents audiències.
 5. Identificar les propietats bàsiques que defineixen una cartera de valors.
 6. Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 7. Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 8. Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.
 9. Valorar la formació de valor de les accions de les empreses.
 10. Valorar una cartera d'accions.

Continguts

1. Introducció a les finances empresarials.

a. El paper de la direcció financera a l'empresa.

b. Cicle comptable i cicle de caixa.

c. Anàlisi financera del compte de pèrdues i guanys i del balanç.

 

2. Valoració d'inversions reals.

a. La dinàmica financera dels projectes d'inversió.

i. La inversió inicial: actius fixos i circulants.

ii. Càlcul de la renda generada per la inversió.

iii. El projecte d'inversió.

b. Criteris de selecció d'inversions.

i. El valor dels diners en el temps. Actualització i capitalització.

ii. VAN (Valor Actual Net). La taxa d'actualització.

iii. TIR (Taxa Interna de Rendibilitat).

iv. VFN (Valor Final Net). Altres criteris.

v. Anomalies en l’ús dels criteris de selecció d’inversions.

vi. La inflació i la selecció d'inversions.

c. Anàlisi de projectes.

i. Anàlisi de sensibilitat. Anàlisi d'escenaris.

 

3. Mercats financers i valoració d'actius financers.

a. Eficiència dels mercats financers. Classes. Conseqüències.

b. Valoració d'actius financers.

i. El procés general de valoració.

ii. Valoració de títols de deute.

iii. Valoració d'accions. Principals mètodes.

c. Risc, rendibilitat i cost de capital.

i. Diversificació.

ii. Capital Asset Pricing Model.

iii. Cost de capital.

 

4. Fonts de finançament i política financera de l'empresa.

a. Finançament propi externa.

i. Estudi dels diferents tipus d'ampliacions de capital.

b. Finançament propi interna.

c. Finançament aliè.

i. Anàlisi de les emissions de bons i obligacions.

ii. Anàlisi de préstecs i altres formes d'endeutament.

d. Elements de política financera.

i. L'efecte de palanquejament i de sensibilitat de l'endeutament.

ii. La política de dividends.

 

Metodologia

El tipus de docència planificada per a l’assignatura és la docència presencialLa part teòrica s'exposarà mitjançant classes magistrals. El professorat presentarà els temes fomentant la participació dels alumnes valent-se de preguntes i comentaris. L'exposició dels temes no es limitarà al seu contingut directe sinó que abastarà també l'anàlisi dels mètodes de raonament aplicats. Alguns temes, per la seva rellevància, es desenvoluparan en dues parts: la primera versarà sobre el contingut i la segona sobre la metodologia.

La part pràctica constarà de resolució de problemes i casos, anàlisi d'informació dels mercats financers i les empreses, i lectura i anàlisi d'articles. Els alumnes participaran activament resolent exercicis i analitzant notícies i articles. Es fomentarà que els alumnes es familiaritzin amb la informació sobre els mercats financers disponible a la xarxa, en particular les pàgines institucionals de borsa, mercats de derivats, mercats de renda fixa i empreses.

Les pràctiques de laboratori estaran centrades en la resolució de casos mitjançant l'utilització de fulls de càlcul, especialment aquelles funcions relatives a les finances d'ús habitual al món empresarial. 

 

Cal tenir en compte que la metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 28 1,12 2, 3, 5, 7, 9
Pràctiques de laboratori 10 0,4 1, 7, 8
Resolució d'exercicis a l'aula i anàlisi de casos 8 0,32 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 10 0,4 8
Estudi 35,5 1,42 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10
Resolució de supòsits (exercicis i casos) 40 1,6 1, 5, 7, 8, 9, 10

Avaluació

La nota final del curs estarà formada per la mitjana ponderada de tres notes:

 1. Seguiment del curs. El correcte seguiment del curs exigeix l’assistència a classe i la realització i entrega dels casos pràctics, tant els realitzats autònomament com els portats a terme a les pràctiques de laboratori, a més de la realització de les activitats programades durant el curs per cada un dels temes. Al llarg del curs es controlaran tots aquests aspectes i que resultaran en una nota que representarà el 30% de la nota final del curs.

2. Activitat avaluativa. A meitat del curs es realitzarà una prova sobre els continguts de la primera part del curs. La nota representarà el 30% de la nota final del curs. Aquesta prova serà alliberatòria pels estudiants que obtinguin una nota de 5 o superior.

 3. Examen al  final (veure calendari d'exàmens de la facultat). S’avaluarà a l’alumne en base als continguts de la segona part del curs, que la podran superar si obtenen una nota de 5 o superior. En aquest cas la nota de l’examen representarà el 40% de la nota final del curs. En la mateixa data que l'examen final es farà una prova addicional pels estudiants que ho hagin superat l'activitat avaluativa del punt anterior. Aquesta es superarà si s'obté una nota igual o superior a 5.

Per superar l’assignatura és necessari obtenir una nota mínima de 5 en la mitjana ponderada de les tres notes que formen l'avaluació del curs (veure punts 1, 2 i 3 anteriors).

En cas que la mitjana ponderada citada al punt anterior sigui inferiora3,5, l’estudiant haurà de tornar a fer l’assignatura en el següent curs. En altre cas entrarà al procés de recuperació que es descriu més avall.

Un alumne es considera “No Avaluable” a l’ assignatura sempre i quan no hagi participat a cap de les activitats d’avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot optar a un "No Avaluable".

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents activitats d'avaluació (exercicis, lliurament de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

Les dates de les proves parcial i final de l'assignatura estan programades en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els i les estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa que, d'acord amb el paràgraf anterior, necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova que trobaran a https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisióde les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acted’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

Nota addicional: L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat avaluativa 30% 1,5 0,06 2, 3, 5, 9, 10
Examen al final 40% 2 0,08 2, 3, 5, 7, 9, 10
Seguiment del curs 30% 0 0 1, 4, 6, 7, 8

Bibliografia

 

Brealey, R; Myers, S, Allen, F. (2015): Principios de Finanzas Corporativas. McGraw Hill. 11ª edición.

Brealey, R; Myers, S. Marcus, A; Mateos, (2010): Finanzas Corporativas. McGraw Hill. UNED.

Ross, S. Westerfield, R; Jordan, B. (2018): Fundamentos de Finanzas Corporativas. 11ª edición. McGraw Hill

Martínez Abascal, Eduardo (2014): Finanzas para directivos. 2a ed. McGraw Hill.