Logo UAB
2020/2021

Gestió de Recursos Humans

Codi: 102179 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carles Lombart Peregrin
Correu electrònic:
Carles.Lombart@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Carles Lombart Peregrin

Prerequisits

Es aconsellable haver cursat les assignatures Economia de l'Empresa i Direcció Estratègica de l'Empresa

Objectius

L’assignatura pretén oferir una visió del principals aspectes estratègics, operatius i humans que permetin una comprensió dels processos que es duen a terme en aquesta àrea funcional de les empreses.

Els objectius de l’assignatura són entendre el concepte de gestió dels recursos humans com a factor de competitivitat, el lideratge en l’empresa, la direcció d’equips i la gestió de projectes, l’avaluació de les tasques i la motivació dels recursos humans, la selecció del personal i les politiques de promoció, la formació en la empresa i la gestió del coneixement, la transmissió de la informació i el grau de centralització de les decisions, la negociació i la gestió del canvi.

Competències

 • Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova anàlisi i una posició diferent.
 • Demostrar creativitat i iniciativa.
 • Demostrar que es comprenen els comportaments humans, individuals i de grup, en entorns professionals.
 • Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament intern de les empreses i organitzacions.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Fer presentacions orals adaptades a diferents audiències.
 • Gestionar i coordinar equips de treball, en especial equips interdisciplinaris, amb una atenció particular a les necessitats i els conflictes que puguin sobrevenir.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes i situacions complexos relatius a organitzacions empresarials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar habilitats interpersonals fonamentals a la direcció i la gestió de recursos humans.
 2. Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova anàlisi i una posició diferent.
 3. Demostrar creativitat i iniciativa.
 4. Demostrar que es comprenen els comportaments humans, individuals i de grup, en entorns professionals.
 5. Descriure la funció i l'estructura del departament de recursos humans de l'empresa.
 6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 7. Fer presentacions orals adaptades a diferents audiències.
 8. Gestionar i coordinar equips de treball, en especial equips interdisciplinaris, amb una atenció particular a les necessitats i els conflictes que puguin sobrevenir.
 9. Gestionar un procés de canvi.
 10. Utilitzar tècniques de negociació.

Continguts

1. Conceptes Generals

 1. La gestió dels RRHH com a factor estratègic
 2. Cultura corporativa  i organització empresarial
 3. Disseny de llocs de treball i selecció de persones
 4. Marc laboral.

2. Cicle de vida de l'empleat 

 1. Definició d’objectius
 2. Formació i gestió del coneixement
 3. Desenvolupament professional
 4. Avaluació de l’acompliment
 5. Polítiques de promoció
 6. Sistemes de retribució.

 3. Funció Directiva

 1. Lideratge de persones i d’equips. Gestió de projectes.
 2. Comunicació i transmissió de la informació
 3. Motivació
 4. Negociació i conflicte
 5. Gestió del canvi.

Metodologia

 1. Per a l’aprenentatge dels coneixements sobre RRHH, seran desenvolupades  exposicions amb suport audiovisual i casos/discussions a classe per desenvolupar les habilitats practiques integrades amb les explicacions
 2. Per treballar la anàlisi i la síntesi d’aspectes concrets de la matèria es realitzarà un treball sobre un article que caldrà resumir i comentar.
 3. Per aplicar els coneixements a un cas empresarial específic, es realitzarà un treball en grup o un seminari sobre els aspectes de RRHH

Cal tenir en compte que la metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposicions i seminaris 32 1,28 1, 5, 9, 10
Treball i discusió sobre casos 14 0,56 1, 4, 7, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Treball en grup o seminari 5 0,2 2, 6, 8, 10
Tutories 10 0,4 2, 3
Tipus: Autònomes      
Estudi de continguts 35 1,4 6
Recerca d'informació, preparació del treball en grup o seminari 43 1,72 2, 6
Treball sobre un article 7,5 0,3 2, 6

Avaluació

L'avaluació tindrà la següent valoració:

 • Part pràctica (40%)
  • Preparació i participació en un treball en grup o seminari. Màx.: 2 punts (20%)
  • Realització (resum i comentari) del treball sobre un article. Màx.: 2 punt (20%)
 • Part Teòrica (60%)
  • Prova parcial en què s'hauran de respondre preguntes sobre el programa realitzat. Màx.: 3 punts (30%)
  • Prova final en què s'hauran de respondre preguntes de la segona part del programa. Màx.: 3 punts (30%)

En els treballs, tota còpia no documentada, ni entrecomillada, de més d'una línia, invalidarà el treball.

Per que compti la part pràctica (treball i seminari) caldrà treure 3 o més punts de la part teòrica (parcial i final), és a dir, cal aprovar la teoria. En cas de no aprovar la teoria, la nota serà la de la teoria.

Si la nota és 5 ó superior, es considerarà l’assignatura superada. En cas d’una nota inferior a 3,5 l'assignatura quedarà suspesa. En altre cas l'estudiant pot entrar al procés de recuperació descrit més avall.

Un alumne es considerarà No avaluable si no ha participat en cap de les activitats d’avaluació. Per tant es considera que si un estudiant realitza algun component de l’avaluació, ja no pot optar al “No avaluable”

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents activitats d'avaluació (exercicis, lliurament de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

Les dates de la prova parcial i de la final de l'assignatura estan programades en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els i les estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa que, d'acord amb el paràgraf anterior, necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova que trobaran a https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Nota addicional: L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves parcial i final 60% 3,5 0,14 4, 5, 6
Treball 20% 0 0 3, 6, 9
Treball en grup/seminari 20% 0 0 1, 2, 3, 7, 8, 10

Bibliografia

 • GOMEZ-MEJIA, L-R. (2004) Gestión de Recursos Humanos. Ed.  Prentice Hall
 • LAZEAR, E. (1998) Personnel Economics for managers. Ed. John Wiley, NY                             
 • PEDREIRA, R. (2013) Los recursos humanos son personas. Ed. UAB.
 • KOONTZ, H. (ET AL) (2004) Administración, una perspectiva global
 • McGraw-Hill. Mexico.
 • RODRIGUEZ, J.M. (2005)  El factor humano en la empresa. Ed. Deusto  
 • www.capitalhumano.es
 • www.fundaciontripartita.org  (C. Fontanella, 21. 3º 2ª. Barcelona)
 • www.mcc.es (Mondragón Corporación Cooperativa).