Logo UAB
2020/2021

Economia de l'Empresa

Codi: 102173 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Daniel Blabia Girau
Correu electrònic:
Daniel.Blabia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Xavier Verge Mestre

Prerequisits

No és necessari cap prerequisit per cursar aquesta assignatura.

Objectius

L’assignatura Economia de l’Empresa és una assignatura introductòria que presenta els conceptes bàsics del món de l’empresa i introdueix en el procés de direcció i presa de decisions empresarials.

Com a objectius formatius de l’assignatura destacarem:

El primer bloc de l’assignatura té per objecte que l'estudiant comprengui què és una empresa, els grups socials que hi intervenen i els cicles i processos bàsics empresarials. També es busca que l'estudiant comprengui la raó de l'existència d'empreses, la funció de l'empresa com a agent econòmic, el paper del preu i la creació de valor en les transaccions financeres, així com les diferents formes d'empresa que fan la seva activitat en l'economia de mercat. 

En el segon bloc s’estudien els conceptes bàsics per entendre que és i com funciona el procés directiu. Es detallen les funcions de la gerència, els nivells de direcció així com les principals habilitats directives. Es presenta com és el procés de decisió en una organització, quins aspectes cal considerar i els principals models i mètodes de decisió. Es treballen els paràmetres de disseny i es detallen els diferents models organitzatius analitzant la seva casuística.

Competències

 • Analitzar, diagnosticar, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa i gestió empresarial.
 • Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
 • Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament intern de les empreses i organitzacions.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 • Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 • Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.

Resultats d'aprenentatge

 1. Calcular fluxos econòmics i financers de l'empresa.
 2. Definir les tècniques de negociació.
 3. Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
 4. Descriure la naturalesa econòmica de les relacions humanes en el context jeràrquic empresarial i identificar les variables rellevants del disseny organitzatiu.
 5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 6. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 7. Dissenyar organitzacions des de la perspectiva de la maximització del valor.
 8. Identificar els models d'empresa, tant des de la perspectiva de la propietat com de l'organització interna.
 9. Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 10. Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 11. Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.
 12. Utilitzar les eines d'anàlisi necessàries, tant en l'aspecte quantitatiu com qualitatiu, per resoldre problemes i prendre decisions en els diferents nivells funcionals de l'empresa.

Continguts

L’assignatura es composa de dos blocs diferenciats:

BLOC I. L’EMPRESA

Dedicat a descriure les principals característiques del que s’entén com una empresa. Els principals temes abordats al llarg d’aquest bloc seran:

Definicions de conceptes bàsics

Taxonomies i introducció a l’anàlisi de l’empresa des de diferents perspectives:

 Perspectiva econòmica.

 Perspectiva jurídica

 Perspectiva comptable

 Perspectiva financera

 L’ètica i l’empresa

 BLOC II. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES

 Dedicat a presentar les principals decisions i dilemes de la gestió de les empreses. Els principals temes abordats al llarg d’aquest bloc seran:

 Enumeració i identificació de les principals decisions empresarials

 Introducció a la teoria de la decisió:

             Estratègia empresarial

             Selecció de l’estratègia empresarial: Objectius de les empreses

             Implementació de l’estratègia

             Delegació de decisions

 Decisions i competitivitat empresarial.

             Avantatge competitiva

             Determinants de l’avantatge competitiva

             Les capacitats o habilitats directives

             L’ organització interna de l’empresa

 

Metodologia

Per a assolir els objectius de l’assignatura, es podran combinar les següents metodologies docents:

1. Classes magistrals amb suport TIC: En aquestes sessions els  professors desenvoluparan els principals conceptes i nocions fonamentals de l’assignatura. Per facilitar  el seu aprenentatge es  posaran exemples d’empreses i s’efectuaran les aplicacions pràctiques necessàries.

2. Sessions de treball centrades en un cas: S’utilitzarà la metodologia del cas per conèixer millor els diferents conceptes teòrics treballats en les sessions magistrals. 

3. Activitats diverses de suport: Amb l’objectiu d’apropar l’estudiant al món de l’empresa durant el curs es proposarà la lectura de articles de premsa i/o de revistes especialitzades on surtin notícies relacionades amb els conceptes que es treballan a l’assignatura.

4. Realització d’activitats pràctiques per part dels alumnes: Per cada un dels blocs temàtics es facilitarà un dossier d’activitats pràctiques que els estudiants hauran de resoldre de forma autònoma o en petits grups de treball. Alguns d’aquests pràctics es realitzaran a l’aula i altres no.

5. Tutories presencials: L’estudiant disposarà d’unes hores on els professors de l’assignatura podran ajudar-lo/la a resoldre els dubtes que se li presentin en l’estudi de la matèria i en la resolució de problemes. 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi de casos i activitats pràctiques 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12
Classes teòriques 33 1,32 1, 2, 4, 7, 8, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 1, 2, 4, 7, 8, 12
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs i exercicis 30 1,2 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Estudi 52 2,08 1, 2, 4, 7, 8, 12

Avaluació

Procés i activitats d'avaluació

La nota final del curs estarà formada per la mitjana ponderada de tres notes:

 1. Seguiment del curs. El correcte seguiment del curs exigeix l’assistència a classe i la realització i entrega dels casos pràctics i la realització de les activitats programades durant el curs per cada un dels temes. Al llarg del curs es controlaran tots aquests aspectes i que resultaran en una nota que representarà el 30% de la nota final del curs.

2. Activitat avaluativa. A meitat del curs es realitzarà una prova sobre els continguts de la primera part del curs. La nota representarà el 30% de la nota final del curs. Aquesta prova serà alliberatòria pels estudiants que obtinguin una nota de 5 o superior.

 3. Examen  final. S’avaluarà a l’alumne en base als continguts de la segona part del curs, que la podran superar si obtenen una nota de 5 o superior. En aquest cas la nota de l’examen representarà el 40% de la nota final del curs. En la mateixa data que l'examen final es farà una prova addicional pels estudiants que no hagin superat l'activitat avaluativa del punt anterior. Aquesta darrera es superarà si s'obté una nota igual o superior a 5.

Per superar l’assignatura és necessari obtenir una nota mínima de 5 en la mitjana ponderada de les tres notes que formen l'avaluació del curs (veure punts 1, 2 i 3 anteriors).

Un alumne es considerarà com “No avaluable” a l’ assignatura sempre i quan no hagi participat a capde les activitats d’avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot optar a un "No avaluable".

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents activitats d'avaluació (exercicis, lliurament de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

Les dates de les proves parcial i final de l'assignatura estan programades en el calendari d'exàmensde la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els i les estudiants dela Facultat d'Economia i Empresa que, d'acord amb el paràgraf anterior, necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova que trobaran a https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés deRecuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40% 3 0,12 2, 3, 4, 7, 10, 12
Prova 30% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Seguiment del curs (activitats avaluatives, pràctics, ...) 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Bibliogràfica bàsica:

ALEGRE, LUIS; BERNÉ CARMEN I GALVE, CARMEN (2006). Fundamentos de economía de la empresa: una perspectiva funcional. Ariel Economía, 2ª Edición Actualizada.

BUENO, EDUARDO.(2006) Curso básico de Economía de la Empresa. Un enfoque de organización. 4ª. Edición, Ed. Piràmide.

BUENO CAMPOS, EDUARDO (2007): Organización de empresas: estructura, procesos y modelos. 2ª ed. Madrid, Pirámide.

CUERVO GARCÍA, ÁLVARO (2008) Introducción a la Administración de Empresas. Thomson, Civitas. Sexta Edición

FERNANDEZ, ESTEBAN; BEATRIZ JUNQUERA y JESÚS ÁNGEL DEL BRÍO (2008). Iniciación a los negocios. Aspectos directivos. Paraninfo.

KOONTZ, H. Y WEIHRICH, H. (2004). Administración: una perspectiva global. Mc- Graw-Hill. Mexico.

PÉREZ GOROSTEGUI, EDUARDO (2017). Curso de economia de la empresa: Introducción. Ramon Areces.

Bibliogràfica complementària:

ARRUÑADA, B.(1990). La Economía de la Empresa: un enfoque contractual. Ed. Ariel.BUENO, EDUARDO; CRUZ, I; DURÁN, J.J.(1986). Economía de la Empresa. Análisis de las decisiones empresariales.    Reimpresión 2002, Ed. Pirámide.

BUENOCAMPOS, EDUARDO. (1994). Economía de la empresa: análisis de las decisiones empresariales . 15a. ed. Madrid, Pirámide.

DONNELLY, J., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. (2006). Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas. Mc- Graw-Hill. México.

MILGROM, P.Y ROBERTS, J. (1993). Economía, Organización y Gestión de la Empresa. Ariel. Barcelona.