Logo UAB
2020/2021

Programació Avançada

Codi: 102171 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ivan Lopez Jimenez
Correu electrònic:
Ivan.Lopez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per a un aprofitament total de l’assignatura és recomanable tenir coneixements de fonaments de programació, bases de dades i haver cursat tecnologia web

Objectius

En aquesta assignatura aprendrem a programar aplicacions per a dispositius mòbils. Utilitzarem HTML + CSS + JavaScript amb un host multiplataforma com PhoneGap, que ens permetrà compilar l'aplicació i generar codi nadiu per als diferents sistemes operatius d'SmartPhones.

Competències

 • Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
 • Demostrar creativitat i iniciativa.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 • Trobar solucions algorítmiques i utilitzar les eines de programació adequades per implementar-les en l'entorn d'una organització.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
 2. Demostrar creativitat i iniciativa.
 3. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 4. Dissenyar noves solucions algorítmiques basades en la idea de recursivitat o de tècniques específiques de disseny d'algoritmes.
 5. Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 6. Utilitzar les tècniques d'anàlisi d'algoritmes i programes.

Continguts

En aquesta assignatura aprendrem el següent:

 1. Llenguatge HTML
 2. Fulls d’estil CSS
 3. Introducció a JavaScript: sintaxi, variables, tipus, operadors.
 4. Estructures de control: esquema iteratiu i alternatiu.
 5. Funcions: Declaració, paràmetres, funcions predefinides.
 6. Programació orientada a objectes.
 7. Objectes del navegador (DOM)
 8. Formularis i events
 9. Introducció a jQuery.
 10. Introducció a la plataforma PhoneGap (instal·lació i configuració)
 11. Utilització de l'acceleròmetre, brúixola, GPS i càmera.
 12. Instal·lació d'aplicacions en els diferents sistemes operatius.

Metodologia

La metodologia docent de l'assignatura es centra en l'aprenentatge autònom. Per aconseguir aquest objectiu, s'estructurarà l'assignatura en sessions pràctiques de realització d’exercicis i problemes de programació a l’aula d’informàtica. Aquest enfocament requereix d'una implicació activa dels estudiants. Es fomentarà el treball en equip i l'intercanvi col·laboratiu. No obstant, el procés final d'aprenentatge ha de ser individual, posat de relleu per l'activitat autònoma de cada estudiant, que haurà de complementar i enriquir el treball iniciat a les sessions dirigides del curs. L'activitat supervisada, al voltant de tutories reglades i consultes esporàdiques efectuades durant el curs, és igualment una eina imprescindible en l’assoliment de les competències que proporciona l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 20 0,8 4, 6
Pràctiques d'aula 10 0,4 4, 5
Pràctiques de laboratori 15 0,6 3, 4, 6
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 5
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi 46 1,84 3, 4, 6
Preparació de la presentació del projecte 10 0,4 2
Redacció d'informes 15 0,6 1, 2, 5
Treballs en casos 15 0,6 1, 2, 5

Avaluació

La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà a partir de les valoracions de les diferents evidències, tenint en compte que cada una de les parts té un pes específic diferent:

PART 1: 30%  Examen1 i 30% Examen2 
PART 2: 40% Projecte

La qualificació de l'assignatura sortirà d'efectuar la suma ponderada de la PART1 i la PART1, sempre i quan la PART1 tingui una nota igual o superior a 5. L’Examen1 i l’Examen2 s'han de superar per separat. 

La reavaluació només es farà de la PART1.

Un estudiant que realitzi almenys una de les components de l'avaluació continuada ja no podrà ser considerat com NO Avaluable.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis, lliurament de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de la prova final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificatpel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els i les estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa que, d'acord amb el paràgraf anterior, necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova que trobaran a https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i lasuperi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixindiverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen1 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6
Examen2 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6
Projecte 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

JavaScript : the definitive guide, Flanagan, David Sebastopol : O'Reilly, cop. 2011
6th ed.

PhoneGap, Thomas Myer, Ed. Anaya multimèdia, 2012