Logo UAB
2020/2021

Tecnologia Web

Codi: 102170 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ivan Lopez Jimenez
Correu electrònic:
Ivan.Lopez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No existeixen prerequisits. No obstant, per a una bona comprensió de l’assignatura, són recomanables coneixements de fonaments de programació i bases de dades.

Objectius

En aquesta assignatura aprendrem a programar una pàgina web i una botiga online. Coneixerem les tecnologies existents i veurem diverses formes d’introduir-nos en el disseny web, per aprendre a crear webs atractius, visualitzables des de diversos navegadors/dispositius i fent servir les tècniques de posicionament en els cercadors. També ens introduirem en la programació a baix nivell amb els llenguatges HTML, CSS i PHP per a la creació de webs amb contingut dinàmic amb accés a bases de dades mitjançant sentències SQL.  

 

Competències

 • Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
 • Demostrar creativitat i iniciativa.
 • Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
 • Proposar, analitzar, validar i mantenir solucions informàtiques en el context d'una organització empresarial.
 • Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
 2. Demostrar creativitat i iniciativa.
 3. Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
 4. Desenvolupar aplicacions distribuïdes a Internet i en entorns web.
 5. Enumerar els principals models i eines utilitzats en aplicacions distribuïdes a Internet.
 6. Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.

Continguts

Els continguts que es tractaran són els següents:

 1. Introducció a les tecnologies web.
 2. Llenguatge HTML.
 3. Fulls d’estil CSS.
 4. Aspectes de disseny per a web.
 5. Disseny web adaptetiu.
 6. Serveis de Hosting.
 7. Entorn AMP (Apache, MySQL i PHP).
 8. Sintaxis, codificació i funcions PHP.
 9. Bases de dades MySQL i interacció amb PHP.
 10. Pàgines dinàmiques. Desar i recuperar dades amb MySQL.
 11. Google analytics.
 12. Xarxes socials.
 13. Posicionament SEO i SEM en cercadors
 14. Gestors de continguts (Wordpress i WooCommerce)
 15. Botigues online.

 

Metodologia

La metodologia docent de l’assignatura es centra en l’aprenentatge basat en projectes. Per aconseguir aquest objectiu, s’estructurarà l’assignatura en classes de teoria i realització de projectes tutoritzats encaminats a consolidar la matèria de l’assignatura.

Aquest enfocament requereix d’una implicació especial dels estudiants tant en el desenvolupament de les sessions presencials com en l’activitat dirigida del curs. Es fomentarà el treball en equip i l’intercanvi col·laboratiu. No obstant, el procés final d’aprenentatge ha de ser individual, posat de relleu per l’activitat autònoma de cada estudiant, que haurà de complementar i enriquir el treball iniciat a les sessions dirigides del curs. L’activitat supervisada, al voltant de tutories reglades i consultes esporàdiques efectuades durant el curs, és igualment una eina imprescindible en l’adquisició dels coneixements que proporciona l’assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 20 0,8 4, 5
Pràctiques d'aula 25 1 1, 2, 4
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi 45 1,8 1, 6
Preparació de presentacións de treballs 10 0,4 1, 2
Redacció d'informes 15 0,6 2, 4, 6
Treballs en casos 15 0,6 1, 2, 4

Avaluació

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà a partir de la suma ponderada de les valoracions de les diferents evidències, tenint en compte que cada una de les components citades té un pes específic diferent:

20% (examen) + 20% (projecte1) + 20% (projecte2) + 20% (projecte3) + 20% (projecte4)

La qualificació de l’assignatura sortirà d’efectuar aquesta suma ponderada.

Un estudiant que realitzi almenys una de les components de l’avaluació continuada ja no podrà ser considerat com NO Avaluable.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents activitats d'avaluació (exercicis, lliurament de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de la prova final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hihagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació.En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els i les estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa que, d'acord amb el paràgraf anterior, necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova que trobaran a https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova està programada en el calendari d'exàmensde la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116.Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 20% 5 0,2 1, 2, 4, 5, 6
Projectes 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Manual imprescindible de PHP 6. Luis Miguel Cabezas Granado, Ed. Anaya Multimedia,  2010

La Biblia de PHP 6 y MySQL, Steve Suehring, Ed. Anaya Multimedia, 2010

Desarrollo web con PHP6, Apache y MySQL, Ed. Anaya Multimedia,  2010