Logo UAB
2020/2021

Introducció a la Gestió de la Innovació

Codi: 102163 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OB 3 2
2501233 Gestió Aeronàutica OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mario Pansera
Correu electrònic:
Mario.Pansera@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Hi ha una quantitat significativa de materials en anglès

Prerequisits

 

No calen prerequisits per cursar aquesta assignatura, però es recomanable haver cursat les assignatures Direcció Estratègica de l'Empresa, Introducció als Sistemes d'informació i Gestió per processos. 

Objectius

OBJECTIUS PEL ALUMNE:

 • Una visió de la innovació com un procés integrat al negoci en el context de la empresa, aprofundint en el desenvolupament de competències organitzatives per innovar i en la dinàmica especifica de la innovació tecnològica.
 • Abordar el tema des de la perspectiva estratègica, organitzativa i operativa.
 • Entendre la importància de la gestió de la innovació en un entorn empresarial caracteritzat per la incertesa.
 • Identificar els vectors que les organitzacions tenen que gestionar per obtenir una innovació amb èxit .
 • Entendre la innovació com el resultat d’una estratègia de negoci.
 • Conèixer els mecanismes legals de la propietat intel·lectual.
 • Valorar el talent de les persones i els equips de treball, com un factor clau d’un procés innovador
 • Valorar el concepte de construcció social de la tecnologia
 • Entendre la importance d'una gestió responsble de la innovacion

VECTORS CLAU QUE CAL FOMENTAR ALS ALUMNES PER OBTINDRE EXIT EN AQUEST AMBIT:

 • Conèixer que és la innovació i com s’insereix en els processos productius
 • Diferents models de innovació i quan aplicar-los: intraemprenedoria, open innovation, innovació corporativa, transferència de tecnologia
 • Analitzar les claus de les tecnologies disruptives i les organitzacions exponencials
 • Incloure la innovació en la estratègia de les empreses
 • Elaborar un roadmap de innovació alineat amb la estratègia de les organitzacions
 • Quin paper juga el client en la innovació i quines son les eines de generació de costumer insight
 • El rol dels equips de treball i el talent per obtenir el màxim rendiment de la innovació
 • Coneixement de les eines més rellevants utilitzades per la generació de innovació a les organitzacions tant industrials com de serveis

Competències

  Empresa i Tecnologia
 • Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova anàlisi i una posició diferent.
 • Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
 • Demostrar que coneix la naturalesa dinàmica de la tecnologia i la innovació i la seva incidència en el canvi de les organitzacions.
 • Demostrar que coneix on i per què les organitzacions utilitzen tecnologia, amb especial èmfasi en el rol integrador de la tecnologia a les organitzacions.
 • Demostrar que es comprenen els comportaments humans, individuals i de grup, en entorns professionals.
 • Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.
 • Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.
 • Utilitzar els mitjans tècnics més efectius i al dia en la comunicació oral i escrita.
  Gestió Aeronàutica
 • Aplicar eines de programari específiques per a la resolució de problemes propis del sector aeronàutic.
 • Comunicació.
 • Hàbits de pensament.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Apreciar el paper estratègic de la tecnologia i de la innovació en les organitzacions.
 2. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip.
 3. Comprendre la naturalesa dinàmica de la tecnologia.
 4. Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 5. Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova anàlisi i una posició diferent.
 6. Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
 7. Demostrar que coneix on i per què les organitzacions utilitzen tecnologia, amb especial èmfasi en el rol integrador de la tecnologia a les organitzacions.
 8. Demostrar que es comprenen els comportaments humans, individuals i de grup, en entorns professionals.
 9. Desenvolupar el pensament sistèmic.
 10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva.
 11. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.
 12. Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.
 13. Treballar cooperativament.
 14. Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.
 15. Utilitzar els mitjans tècnics més efectius i al dia en la comunicació oral i escrita.

Continguts

 1. Que és la innovació. Introducció i aspectes conceptuals
 2. La tecnologia com recurs estratègic
 3. El procés de innovació tecnològica en les organitzacions
 4. Estratègia de la innovació en un entorn competitiu
 5. Explotació tecnològica i protecció jurídica
 6. Innovació, globalització i nova economia
 7. Innovació i competitivitat
 8. Innovació i Marketing
 9. Innovació disruptiva
 10. Open Innovation, peer-production i innovació social
 11. La cooperació com vector de innovaci
 12. Convivial Tools i costrucció social de la tecnologia
 13. Innovació Responsable
 14. Principis d'Economia Circular

Metodologia

Relació professors-alumnes

La informació general i rellevant de l'assignatura que detalli els continguts de la guia docent, com per exemple les dates d'avaluació continuada i dates i condicions dels lliuraments de treballs, es publicaran al campus virtual (o lloc equivalent) i poden estar subjectes a canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències; sempre s'informarà al campus virtual sobre aquests canvis ja que s’entén que el campus virtual és el mecanisme habitual d'intercanvi d'informació entre professor i estudiant.

Idiomes

Les classes es faran majoritàriament en català o castellà tot i que és molt habitual la aparició de termes en anglès. El material escrit o de suport a l'assignatura (apunts, bibliografia, referències o fins i tot enunciats de pràctiques, exercicis o casos) es pot facilitar tant en català o castellà com en anglès i en aquest cas l'ús de la llengua anglesa pot ser no excepcional sinó habitual. La prova final i la reavaluació estaran redactades en català o castellà. Les respostes a les proves i els exercicis es poden entregar (i si s'escau presentar) indistintament en català, castellà o anglès.

Classes teòriques

És en aquestes sessions on es presenten els continguts bàsics que els estudiants han de menester per introduir-se en els temes que configuren el programa. Alhora, s’hi indicaran les vies possibles per completar o aprofundir la informació rebuda en aquestes sessions.

Durant les sessions es generaran debats i es fomentará la participació dels alumnes tant de forma individual com grupal.

Tallers

En aquestes sessions es faran les implementacions pràctiques dels conceptes tractats en les classes de teoria i es plantegaran reptes i exercicis que poden ser tant en grup com individuals i es desenvoluparan mitjançant l'us eines d'aprenentatge actiu.

Master Class

Es convidara a experts del sector que, sota l'acompanyament dels professors de l'assignatura, ens puguin transferir coneixements de gestió de la innovació molt aplicats al seu camp d'expertesa. Es preveuen aproximadament 3 sessions.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques. 27 1,08 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13
Master class 6 0,24 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12
Tallers (Pràctiques d'aula) 13 0,52 1, 5, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi i recerca d'informació 50,5 2,02 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Preparació i elaboració de treballs 35 1,4 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Condicions Generals per aprovar
 
L'avaluació de l'assignatura tindrà dues parts complementàries: 
 1. Avaluació continuada (60%) dues parts:
  1. AC1: Tallers (40%). 6 tallers sobre el temari de l'assignatura i un taller final que serivrà per avaluar aquesta part. Cal haver participat en al menys en 5 tallers per poder ser avaluat.
  2. AC2: Participació, Exercicis i treballs (20%): Exercicis d'aprenentatge basat en problemes, discussió de casos, treball individual o en equip, presentació a classe dels resultats i altres proves que es determinin. Es valorarà també la participació a classe.
 2. Exàmens (40%):
  1. Parcial alliberatori en la setmana fixada pel deganat. 50% de la nota (variable en funció de imprevistos que no hagin permès desenvolupar el temari previst)
  2. Final dividit en dos parts:
   • Els alumnes que no hagin superat la primera part o que vulguin pujar nota (aquests ho hauran de comunicar amb anterioritat) es poden presentar de nou a la primera part. La nota resultant serà la més alta dels dos exàmens.
   • La segona part correspon a la resta del temari.
   • La nota resultant de la part exàmens serà la mitjana ponderada de les dues parts.
 3. Càlcul de la qualificació final:

  • Si AC>=5, La qualificació final de l'assignatura (N) será:  N=40%(exàmens)+60%(avaluació continuada). L'estudiant supera l'assignatura si N>=5, i no la supera si N<3,5.  En el cas intermedi pot acollir-se al procés de recuperació que es detalla més avall.
  • Si AC<5, l'assignatura es considera no superada, però si del càlcul anterior [posant a AC el mínim entre la qualificació obtinguda a l'avaluació continuada i 3] s'obté un valor d'N superior a 3,5, l'estudiant podrà anar a la recuperació.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entregade treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran lesqualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

<spanlang="CA">Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.”Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa AcadèmicaUAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens 40% 3,5 0,14 1, 3, 4, 7, 9, 10
Participació, exercicis i treballs 20% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15
Tallers 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Tidd J. & Bessant J. "Managing Innovation" edition, Chapter 1-4 2nd edition

Yochai Benkler, Peer Production, the Commons, and the Future of the Firm, 15 Strategic Org. 264 (2017).

Ingenio Sistemas de Innovación – Capitulo 2 y 3

Winner L. 1980 – Do artefact have politics?

National Innovation Systems OECD 

Stilgoe et al. 2013 – A framework for responsable innovation. Research Policy. 

André Gorz – Ecología y Política. Capítulos 1-3, paginas 1-39