Logo UAB
2020/2021

Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació

Codi: 102160 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Verge Mestre
Correu electrònic:
Xavier.Verge@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Ignacio Izaga Martinez
Mario Yelamos Rebolledo

Prerequisits

No hi han prerequisits

Objectius

Objectius

 • Liderar processos de canvi en la gestió i provisió de serveis a la societat.
 • Emprendre idees i solucions per Empreses que siguin generadores de propostes eficients  en la manera de proveir els serveis.
 • Posar el client com element central dels processos.
 • Visualitzar les organitzacions incorporant estratègies digitals.
 • Conèixer les estratègies i marcs de referència en la gestió del serveis de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i tenir la base suficient com per poder donar suport a la implementació d'una estratègia de servei en empreses i altres organitzacions.

Vectors Clau que hem de dominar

 • Fomentar l’activitat emprenedora
 • Entendre la innovació com una filosofia de vida
 • Aprofundir en el coneixement i l’ús apropiat de les eines digitals 
 • Posar el focus en la qualitat del servei i l’atenció al client
 • Impulsar el talent i potenciar el treball en equip de les persones talentoses
 • Ser capaç de liderar implementacions tecnològiques digitals en els negocis
 • Modular estructures de pensament que siguin flexibles i rapides per adaptar-se als canvis
 • Cercar nous camins per proveir solucions rapides a problemes inesperats
 Liderar processos de canvi en la gestió i provisió de serveis a la societat
 .- Emprendre idees i solucions per Empreses que siguin generadores de propostes eficients  en la manera de proveir els serveis.
 .- Posar el client com element central dels processos
 .- Visualitzar les organitzacions incorporant estratègies digitals
 .- Gestionar la seguretat i privacitat en l’ús de les dades.

 

Competències

 • Comunicar amb experts d'altres camps i no experts.
 • Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
 • Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
 • Demostrar que es coneixen els sistemes d'informació empresarial, prenent en consideració les seves tres dimensions específiques (informacional, tecnològica i organitzativa) i ser actius en l'especificació, el disseny i la implementació d'aquests sistemes.
 • Proposar i dirigir la implementació de sistemes d'informació atenent a requisits de qualitat, sostenibilitat i seguretat, que ajudin a alinear-los amb els objectius de l'organització.
 • Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar amb experts d'altres camps i no experts.
 2. Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
 3. Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
 4. Elaborar propostes coherents relatives a tecnologies de la informació que estiguin d'acord amb el pla estratègic d'una organització i el desenvolupin.
 5. Proposar i dirigir la implementació de sistemes d'informació atenent a requisits de qualitat, sostenibilitat i seguretat, que ajudin a alinear-los amb els objectius de l'organització.
 6. Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.

Continguts

1. El CIO como encarregat de la Gestió i Administració de les TIC

 • El CIO i la mentalitat emprenedora. Evolució del rol del CIO
 • Importància del talent femení i la seva incorporació a tasques directives
 • Emprendre en mercats globals. Comerç internacional
 • Sistemes d’organització empresarial

2. Devops

 • Devops com a filosofia 

 • Metodologies àgils versus tradicionals
 • Eines d’automatització
 • Eines d’integració continua
 • Eines de desplegament

3. Gestió interna del servei de SI

 • Marcs de referència en la qualitat de la gestió del servei: ITIL, MOF y CMMI-Svc
 • Processos i gestió del servei
 • Estratègia del servei
 • Disseny del servei
 • Transició del servei
 • Operació del servei

4. El CIO i la Transformació Digital

 • Legacy systems. Sistemes corporatius i noves necessitats digitals. Bimodal IT
 • Disrupció digital i canvis de comportament dels usuaris
 • Negocis a internet. Economia col·laborativa. Economia circular
 • Models de negoci. Impacte transversal a tots els sectors
 • Models d’èxit de empreses que ho han aplicat
 • Riscos i dependencies de la transformació digital. Ciberseguretat i privacitat

5. Liderar la tecnologia del negoci

 • Tecnologies emergents i impacte en el negoci
 • computacio quantica
 • Blockchain

6. 5G. Oportunitats de nous negocis i serveis

 • Què és el 5G? Evolució històrica
 • La tecnologia 5G. Importància del seu desplegament
 • Impacte del 5G als negocis, productes i serveis
 • Les plataformesintegradescom nous models de negoci

7. Atreure Talent

 • Què és i com es produeix la innovació
 • Necessitat de talent. Recurs escàs e imprescindible. Talent, diversitat i Gènere.
 • Equips d’alt rendiment i ambient de treball
 • I+D+i. Open Innovation

8. Ràpida adaptació al canvi

 • Sensibilitat al entorn. Vigilància tecnològica. Detecció ràpida dels canvis
 • Reticències als canvis. Organitzacions joves versus organitzacions tradicionals
 • Agilitat en el desplegament ràpid dels canvis

9. Ètica digital

 • Noves tecnologies i dilemes ètics
 • Sistemes de detecció ràpida de comportaments no ètics
 • Eines anticorrupció. Antidiscriminació. Antivulneració drets humans
 • Transparència informativa versus protecció de dades
 • Treballar amb llacunes legislatives i normatives
 • Esperit crític i comportament ètic

 

Nota: El tema 3 (Gestió del Servei)  s'hi dedicarán varies sessions i les pràctiques de laboratori es centraran en aquest tema, per tant el seu pes és molt superior al de la resta de temes.

Metodologia

Aspectes generals

Aquesta assignatura té com a base metodològica l’aprenentatge basat en els coneixements impartits en les sessions de teoria i l'aplicació del mateixos en els casos, problemes o exercicis i tallers desenvolupats en el curs.

Classes magistrals, casos, problemes i exercicis

En les sessions de teoria s’expliquen els conceptes que els alumnes aplicaran en els exercicis, casos i problemes. 

Pràctiques de Laboratori

En les sessions de pràctiques de laboratori els alumnes tindran la oportunitat de incorporar els conceptes teòrics en una eina real de gestió del servei. 

Idiomes

La llengua vehicular serà el català. Si hi ha assistents amb dificultats importants per seguir el català es farà en castellà. Una part significativa dels materials de suport (transparències, enunciats d'exercicis, casos, software, etc.) seran en anglès. Els exàmens i treballs es podran contestar en català, castellà o anglès.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Casos, problemes i exercicis 10 0,4 1, 2, 4, 5, 6
Classes de teoria 19 0,76 1, 2, 3, 5
Pràctiques de Laboratori 16 0,64 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 1, 2, 5
Tipus: Autònomes      
Estudi 56 2,24 2, 4, 5
Preparació de casos, redacció de treballs i resolució de problemes 32 1,28 1, 2

Avaluació

Condicions Generals per aprovar

 • Cal treure al menys un 5 sobre 10 per aprovar
 1. Avaluació continuada (60%) dues parts:
  1. AC1: Pràctiques de Laboratori (30%). 3 pràctiques en aula informatitzada i 3 pràctiques online (en remot). Una 7a. pràctica que servirà de validació individual de les pràctiques anteriors i servirà per fixar la nota d'aquesta part.
  2. AC2: Participació, Exercicis i treballs (30%): Exercicis d'aprenentatge basat en problemes, discussió de casos, treball individual o en equip, presentació a classe dels resultats i altres proves que es determinin. Es valorarà també la participació a classe.
  3. De la part Avaluació Continuada cal tindre un 5/10 per superar l’assignatura i donada la seva diversitat no es podrà recuperar. Si no es te un 5/10 la nota resultant de AC serà la mínima entre la nota obtinguda i 3/10
 2. Exàmens (40%):
  1. Parcial alliberatori en la setmana fixada pel deganat. 50% de la nota (variable en funció de imprevistos que no hagin permès desenvolupar el temari previst)
  2. Final dividit en dos parts:
   • Els alumnes que no hagin superat la primera part o que vulguin pujar nota (aquests ho hauran de comunicar amb anterioritat) es poden presentar de nou a la primera part. La nota resultant serà la més alta dels dos exàmens.
   • La segona part correspon a la resta del temari.
   • La nota resultant de la part exàmens serà la mitjana ponderada de les dues parts.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran lesqualificacions finals. De la mateixa manera s'informaràdel procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.”Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació Continuada 1: Pràctiques de Laboratori 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 6
Avaluació Continuada 2: Exercicis, treballs i participació 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Examens 40% 2 0,08 1, 4, 5

Bibliografia

Veure campus virtual