Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Externes

Codi: 102155 Crèdits: 18
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Gloria Estapé Dubreuil
Correu electrònic:
Gloria.Estape@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Daniel Blabia Girau
Ramon Bosch Dalmau
Josep Maria Gallart Gonzalez Palacio
Sergio Espluga Campabadal
Carme Casablancas Segura

Prerequisits

La matrícula de l’assignatura de pràctiques està subjecte a les condicions generals de matrícula de totes les de quart curs del grau:

 1. Tenir superades totes les assignatures del primer curs del grau
 2. Haver superat un mínim de 120 crèdits dels tres primers cursos de la titulació

S'exigirà als i les estudiants que disposin d’una assegurança d'accidents i de responsabilitat civil (a formalitzar amb la matrícula del curs o, en tot cas, abans de la signatura del conveni de pràctiques)

Recomanacions

Recomanem que l'alumne es matriculi de l'assignatura només en el cas que pugui finalitzar els estudis aquest mateix curs acadèmic.

Objectius

Les pràctiques curriculars són experiències de treball durant les que els estudiants completen (amb l'ajut i supervisió d'un tutor a l'Organització on les realitzen, així com amb un tutor acadèmic) un conjunt d'activitats o projecte(s) dissenyats per tal de proporcionar una primera immersió en el món laboral.

L'assignatura té per tant dos objectius principals:

 1. Posar en pràctica els coneixements i competències assolides en les diferents matèries cursades durant el grau.
 2. Facilitar a l'estudiant un primer acostament directe al món professional i empresarial vinculat a l'àrea dels sistemes d'informació i l'empresa.

Competències

 • Analitzar, diagnosticar, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa i gestió empresarial.
 • Demostrar que coneixen els principis ètics de l'exercici professional, especialment en relació amb el tractament de la informació.
 • Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament intern de les empreses i organitzacions.
 • Demostrar que es coneixen els protocols, les tècniques i els mètodes de recerca del treball científic.
 • Demostrar que es coneixen els sistemes d'informació empresarial, prenent en consideració les seves tres dimensions específiques (informacional, tecnològica i organitzativa) i ser actius en l'especificació, el disseny i la implementació d'aquests sistemes.
 • Desenvolupar de manera efectiva les tècniques i les metodologies d'anàlisi i disseny de sistemes d'informació en l'entorn empresarial.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes i situacions complexos relatius a organitzacions empresarials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els processos interns de l'organització relacionats amb l'activitat que desenvolupa.
 2. Aplicar els coneixements adquirits a la identificació, l'anàlisi i la resolució de problemes o situacions complexos dins de l'empresa que es presentin durant l'estada de l'estudiant.
 3. Aplicar les tècniques i les metodologies d'anàlisi i disseny de sistemes en els projectes en què es participi.
 4. Complir els principis ètics en l'exercici professional.
 5. Demostrar que es coneixen els protocols, les tècniques i els mètodes de recerca del treball científic.
 6. Demostrar una actitud activa en els processos d'especificació, disseny i implementació dels sistemes d'informació.
 7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 9. Valorar les decisions referents a estructura organitzativa en el marc de l'empresa o organització en què es fa el pràcticum.

Continguts

Les pràctiques es realitzaran en aquelles empreses i organitzacions amb les quals s'hagin establert els corresponents convenis de col·laboració.

El contingut de les pràctiques serà variable i dependrà de la proposta de l'entitat receptora de l'estudiant, que ha de ser prèviament acceptada per la coordinació de pràctiques. Per garantir la seva adequació en quant a continguts, la proposta haurà de contenir la informació que es detalla a continuació:

 • Identificació de l'empresa
 • Unitat organitzativa on es faran les pràctiques
 • Objectiu de l’estada de pràctiques
 • Competències i resultats d’aprenentatge que ha d’haver adquirit l’estudiant en finalitzar l’estada de pràctiques
 • Resum del treball a realitzar en l’activitat (4-5 línies)
 • Contingut detallat de l’estada de pràctiques (tasques)
 • Procediment de seguiment per part de la persona tutora designada per l’entitat col·laboradora

Al final del període de pràctiques l'alumne haurà de ser capaç de realitzar un informe on relacioni el contingut de les pràctiques amb els coneixements i competències assolits al grau i una reflexió sobre el paper que han jugat les pràctiques en el seu procés d'aprenentatge

Metodologia

Una vegada acordat lloc i contingut de les pràctiques, caldrà signar un conveni de col·laboració específic entre les diverses parts (empresa, titulació i estudiant).  Aquest acord especificarà els noms dels dos tutors que acompanyaran i guiaran a l’estudiant durant l’etapa de pràctiques: un tutor designat per l’empresa i un d’acadèmic.

Durant la realització de les pràctiques l’estudiant ha de mantenir el contacte amb el seu tutor acadèmic, i com a mínim caldrà dur a terme tres reunions:  

 1. Una inicial, entre una i dues setmanes un cop començades les pràctiques
 2. Una intermèdia, posterior a la presentació de l'informe inicial de les pràctiques
 3. Una final un cop acabades les pràctiques

De totes elles es mantindrà un registre.

A més a més, es recomana als estudiants que portin un registre de l'activitat realitzada, que periòdicament aniran remetent al tutor acadèmic, i que els servirà de base per confeccionar la memòria final de pràctiques.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Reunions d'assignació i seguiment 3 0,12 1, 2, 3, 6, 9
Sessió prèvia de presentació de les pràctiques. 1 0,04 4, 7
Tipus: Supervisades      
Estada en empresa i seminaris/formació 430 17,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Preparació de l'informe inicial i la memòria final 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de les següents evidències:

 • Informe que ha de realitzar el tutor per part de l'empresa i que serà un 20% de la nota
 • Informe que ha de realitzar el tutor acadèmic i que serà un 20% de la nota
 • Memòria que ha de realitzar l'estudiant sobre les seves pràctiques i que constituirà en total un 60% de la nota. Durant la primera part de l'estada de pràctiques, caldrà presentar al tutor un primer informe, que constituirà una part de la nota.

L'avaluació final estarà subjecta a la presentació en temps i forma per part dels estudiants dels respectius informes i als continguts dels mateixos, que hauran de portar en qualsevol cas la seva signatura electrònica. Un estudiant que no hagi fet el lliurament de la memòria final en el moment indicat al principi de les seves pràctiques serà qualificat com "no avaluable".

Al campus virtual de l’assignatura es facilitaran els models dels diferents informes, així com una guia relativa a la confecció de la memòria de pràctiques, que conté també una rúbrica per a la seva avaluació.

La nota final la determinarà el tutor acadèmic en base a la valoració que en farà dels diferents informes.

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb la publicació de les qualificacions a l'aula moodle de l'assignatura s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la normativa de la Universitat.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent,"en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del Tutor d'Empresa 20% 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 8
Informe del tutor acadèmic 20% 0 0 2, 4, 5, 7, 8
Presentació i defensa (si s'escau) de la memòria de pràctiques 60% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

No hi ha bibliografia