Logo UAB
2020/2021

Economia Internacional

Codi: 102143 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501231 Comptabilitat i Finances OB 1 2
2501232 Empresa i Tecnologia OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Angel Luis Lopez Rodriguez
Correu electrònic:
AngelLuis.Lopez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Jaime Amoroso Miranda
Ferran Brunet Cid
Angel Luis Lopez Rodriguez
Sebastian Cano Berlanga

Prerequisits

El coneixements que resulten d’haver cursat l'assignatura “Introducció a l’economia”, es a dir, una comprensió dels conceptes bàsics de l’economia i un coneixement dels grans trets de l’evolució de l’economia mundial i les relacions internacionals.

Objectius

L’assignatura “Economia Internacional” s’imparteix el segon semestre del primer curs el que vol dir que els coneixements previs dels estudiants son les assignatures “Introducció a l’economia” i “Historia Econòmica” i per tant que  tenen coneixements molt bàsics de micro i macroeconomia.

En aquest context, els objectius formatius de l’assignatura “Economia Internacional” son:

-          aprendre els principals conceptes necessaris per entendre i analitzar les relacions econòmiques internacionals;

-          introduir les problemàtiques que tant per les empreses com pel governs es deriven de les  relacions econòmiques internacionals;

-          conèixer els enfocaments teòrics mes importants de les transaccions econòmiques internacionals especialment pel que fa al comerç internacional i les polítiques que se’n deriven;

-          oferir una visió actual (empírica i teòrica) dels processos d’integració econòmica internacional.

-          introduir l’estudi de les institucions econòmiques internacionals, dels seus objectius, competències i funcionament.

 A partir d’aquest elements formatius, els estudiants haurien de tenir un coneixement bàsics dels principals elements que configuren les relacions econòmiques internacionals, de la seva dinàmica i regulació així com de les implicacions que tenen tant per les activitats de les empreses com per lespolítiques dels governs en un món creixement globalitzat. 

Competències

  Comptabilitat i Finances
 • Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
 • Demostrar que comprèn els determinants del creixement econòmic i les diferències internacionals en renda per càpita.
 • Identificar les forces que governen la demanda i l'oferta per poder discutir els guanys fruit del comerç i de l'intercanvi.
 • Ser capaç d'adaptar-se a entorns canviants.
 • Tenir capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, per poder sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball dut a terme.
  Empresa i Tecnologia
 • Comunicar-se a nivell tècnic oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, preferentment l'anglès.
 • Demostrar sensibilitat cap a temes socials i mediambientals.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar els determinants del desenvolupament recent de l'economia espanyola en l'àmbit dels processos d'integració econòmica i monetària a Europa.
 • Interpretar les teories, institucions i regulació del comerç internacional i de les relacions econòmiques internacionals per entendre el procés de globalització econòmica.
 • Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 • Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
 2. Aplicar l'anàlisi econòmica als processos d'integració, en general, i al d'integració europea en particular.
 3. Citar els moviments internacionals de factors i analitzar els mercats corresponents.
 4. Comunicar-se a nivell tècnic oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, preferentment l'anglès.
 5. Demostrar sensibilitat cap a temes socials i mediambientals.
 6. Descriure els fets econòmics del món contemporani i la configuració actual de l'economia mundial.
 7. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 8. Interpretar els determinants dels patrons del comerç internacional, les relacions monetàries i els factors que determinen la competitivitat de les empreses.
 9. Interpretar les causes dels moviments internacionals de factors.
 10. Ser capaç d'adaptar-se a entorns canviants.
 11. Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 12. Tenir capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, per poder sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball dut a terme.
 13. Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.

Continguts

L’assignatura s’estructura en torn a tres apartats:

- instruments d’economia aplicada;

- comerç internacional;

- relacions monetàries internacional:

 

 A l’apartat d’instruments d’economia aplicada es consideren els següents temes.

- la balança de pagaments i el desequilibri extern:

- el comerç internacional i els seus indicadors;

 

A l’apartat de comerç internacional es consideren els següents temes:

- els enfocaments teòrics i les seves implicacions en termes de política comercial;

- els instruments de política comercial i els seus efectes;

- el multilateralisme comercial i el paper de l’Organització Mundial del Comerç;

- la integració econòmica i les seves modalitats;

 

A l’apartat de relaciones monetàries internacionals es consideren els següents temes;

- el tipus de canvi i els risc de canvi

- els conceptes bàsics del comerç de divises

- la paritat de poder adquisitiu

- les intervencions públiques en el mercat de canvis: sistemes de tipus de canvi

- el sistema monetari internacional.

 

Metodologia

- La docència planificada per a l'assignatura és docència presencial.

- La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Classes teòriques (activitat dirigida)

Hores presencials: 33 hores

Classes magistrals amb suport TIC.

En aquestes sessions el professor titular del grup exposarà les matèries relacionades amb els apartats:

- comerç internacional;

- relacions monetàries internacional:

- moviments internacionals de factors.

Com a classes teòriques el professor explicarà el conceptes, problemàtiques i enfocaments teòrics de cada un dels apartats anteriorment citats.

El professor proporcionarà orientació sobre la bibliogràfica i material disponible per consolidar i ampliar els coneixements. 

 

Classes pràctiques (activitat dirigida)

Hores presencials: 13 hores

Plantejament, anàlisi i resolució d’exercicis a l’aula

En aquestes sessions s’haurien de desenvolupar, exercicis relacionats amb:

-          principals agregats econòmics;

-          la balança de pagaments i les seves partides o subalances;

-          els indicadors de l’equilibri i desequilibri de la balança de pagaments;

-          els principals indicadors relacionats amb el comerç exterior;

-          les series detipus de canvis;

-          tipus de canvis, preus i competitivitat: tipus de canvi real i tipus de canvi efectiu (nominal i real)

-          reserves internacionals: volum i composició

-          indicadors relacionats amb el sistema monetari internacional

-          indicadors relacionats amb els moviments internacionals de factors

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 13 0,52 1, 12
Classes teóriques 33 1,32 3, 6
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment de les pràctiques i les lectures 10 0,4 1, 3, 6, 10, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi, lectura del material subministrat 70,5 2,82 1, 3, 6, 10, 12
Recopilació i tractament de la informació pels exercicis de pràctiques 20 0,8 1

Avaluació

- L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables.

L’avaluació de l’aprenentatge es realitzarà per mitjà de:

-          un primer examen parcial amb el 30% de la nota final

-          activitats a classe (exercicis, resolució caos pràctics, etc) amb un 20% de la nota final

-          un segon examen parcial amb un 50% de la nota final que inclou els continguts del curs no avaluats en el primer parcial

 Si la nota final de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

 Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuadaja no pot ser qualificat com "no avaluable”

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura, que correspon al segon examen parcial, està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts dela qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de laFacultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Parcial I 30% 1,5 0,06 1, 3, 6, 10, 12
Examen Parcial II 50% 2 0,08 1, 3, 6, 10, 12
Treballs pràctics ' Llista de problemes - Pràctiques a la sala d'ordinadors 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Bibliografia

 • Th. Pugel (2004): “Economía Internacional”, Mc Graw Hill
 • J. Tugores Ques (2006): Economía Internacional (6º ed.), McGraw-Hill. R. C. Feenstra y M.A. Taylor (2011): Comercio Internacional, Ed. Reverter
 • Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz (2012), Economía Internacional. Teoría y política, Editorial Prentice Hall , 9ª Edició
 • WEB'S: Es poden consultar via internet nombroses organitzacions internacionals, revistes i diaris. Per ex. FMI (www.imf.org), Banc Mundial (www.worldbank.org), Banc Internacional de Pagaments (www.bis.org), Banc Interamericà de Desenvolupament (www.bid.org), Unió Europea (europa.eu.int ), Euro (euro.eu.int ), Organització Mundial de Comerç (www.wto.org), Financial Times (www.ft.com), The Economist (www.economist.com), Banc Central Europeu (www.ecb.int), OCDE ( www.oecd.org), UNCTAD (www.unctad.org), CEPAL (www.cepal.org)

Al Campus Virtual de l’assignatura hi haurà una descripció més detallada de la bibliografia i webs relacionades per a cada tema.