Logo UAB
2020/2021

Estadística II

Codi: 102114 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501231 Comptabilitat i Finances FB 2 1
2501232 Empresa i Tecnologia FB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Dolores Márquez Cebrián
Correu electrònic:
MariaDolores.Marquez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Anabel Blasco Moreno
Nestor Garcia Alvarez
Pol Montemayor Cejas

Prerequisits

Es recomanable que l'estudiant tingui superades les següents assignatures: Estadística I, Matemàtiques I i Matemàtiques II. D'aquesta manera l'estudiant ha assolit totes les competències necessàries per abordar l'estudi d'Estadística II amb les majors garanties d'èxit.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant comprengui i sigui capaç d'aplicar el mètode estadístic a la resolució de problemes propis de l'àmbit econòmic i empresarial, d'aquesta manera podrà extreure conclusions científicament vàlides a partir dels resultats d'una mostra, que l'ajudaran en la presa de decisions.

A més, ha de proporcionar també a l'estudiant tots els fonaments teòrics que li permetin seguir adequadament altres assignatures de caràcter quantitatiu (Econometria o Models de previsió a CiF, Investigació operativa a EiT); així com les eines que l'ajudaran a una millor comprensió d'assignatures troncals com Macroeconomia o optatives (com Sistemes de suport a la presa de decisions a EiT) on diversos conceptes estadístics (teòrics o pràctics) poden jugar un paper important.

Competències

  Comptabilitat i Finances
 • Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
 • Buscar informació de manera eficaç, sabent discriminar la informació que és rellevant.
 • Interpretar i utilitzar eines matemàtiques i estadístiques per identificar i resoldre problemes de l'àmbit economicoempresarial amb components deterministes i/o aleatoris.
 • Tenir capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, per poder sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball dut a terme.
  Empresa i Tecnologia
 • Interpretar i utilitzar eines matemàtiques i estadístiques per identificar i resoldre problemes de l'àmbit economicoempresarial amb components deterministes i / o aleatoris.
 • Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 • Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 • Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i establir conclusions tant quantitatives com qualitatives sobre el comportament de variables amb components aleatoris.
 2. Analitzar les variables mitjançant el contrast d'hipòtesis sobre les seves principals característiques.
 3. Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
 4. Buscar informació de manera eficaç, sabent discriminar la informació que és rellevant.
 5. Descriure i analitzar la relació causal entre variables econòmiques.
 6. Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 7. Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 8. Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.
 9. Tenir capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, per poder sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball dut a terme.

Continguts

Tema 1. Introducció a l'estadística inferencial i a l’estimació

1.1 Inferència estadística: definició i mètodes d'inferència

1.2 Definició, característiques i distribució dels principals estadístics mostrals: mitjana, variància i proporció

1.3 Estimació puntual i per intervals

1.4 Propietats dels estimadors: biaix, eficiència i consistència

1.5 Mètodes d'estimació per màxima versemblança i pel mètode dels moments

 

Tema 2. Contrastos de hipòtesis paramètriques

2.1 Concepte de contrast paramètric: hipòtesi nul·la i hipòtesi alternativa

2.2 Estadístic de prova i tipus d'error

2.3 Contrastos sobre la mitjana, la variància i la proporció poblacional

2.4 Contrastos de comparació de mostres

2.5 L'anàlisi de la variància

2.6 El valor p

 

Tema 3. Anàlisi de la bondat d'ajust i de la relació entre les variables

3.1 Contrast chi-quadrat de la bondat d'ajust per variables discretes

3.2 Contrast Kolmogorov-Smirnov de la bondat d'ajust per variables continues

3.3 Contrast d'independència entre variables qualitatives

3.4 L'anàlisi de la correlació entre variables quantitatives. El coeficient de correlació

 

Tema 4. Introducció al model de regressió

4.1 Presentació del model i objectius

4.2 Hipòtesis per l'especificació del model

4.3 Estimació per Mínims Quadrats Ordinaris (MQO) i les seves propietats

4.4 Contrastació del model

4.5 Coeficient de bondat de l'ajust i relació entrela correlació i l'anàlisi de regressió

4.6 Previsió

Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

Les activitats que permetran l'assimilació per part de l'alumne dels conceptes bàsics del curs seran:

1. Classes teòriques on els professors desenvoluparan els principals conceptes

L'objectiu d'aquesta activitat és presentar les nocions fonamentals i facilitar l'aprenentatge de l'alumne posant èmfasi en les aplicacions econòmiques.

2. Resolució de llistes de problemes per part dels alumnes

Cada tema tindrà associat una llista de problemes que haurà de ser resolta de manera individual.

L'objectiu d'aquesta activitat es doble, ja que per una banda pretén que l'alumne assimili els conceptes teòrics exposats a classe i per l'altra que adquireixi la destresa necessària per a resoldre problemes.

3. Pràctiques de laboratori on es discutirà la resolució dels problemes

Aquesta activitat té com a finalitat comentar i resoldre els dubtes que els alumnes hagin pogut tenir durant la resolució dels problemes per tal que aquests puguin entendre i al mateix temps corregir els possibles errors comesos, a més és potenciarà la utilització de paquets estadístics per treballar els conceptes i tècniques tractades durant el curs.

En el conjunt de les activitats formatives el nivell d'utilització de les TIC estarà en funció de les disponibilitats materials i de la grandària dels diferents grups.

4. Tutories presencials

L'alumne disposarà d'unes hores on els professors de l'assignatura podran resoldre els dubtes de manera presencial.

 La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport TIC 33 1,32 1, 2, 5
Pràctiques de laboratori 13 0,52 1, 2, 5
Tipus: Supervisades      
Tutoria de suport pel plantejament i la resolució de problemes 7,5 0,3 1, 2, 5
Tipus: Autònomes      
Estudi i resolució d'exercicis 93 3,72 1, 2, 5

Avaluació

L'avaluació de l'alumnat es realitzarà atenent a les següents activitats:

 1. Un examen parcial

Prova escrita en la que no es permetrà consultar cap tipus de material d'ajuda. El temps màxim de resolució serà de 50 minuts. Aquesta prova no allibera matèria.

2. Un examen final

 Prova escrita en la que no es permetrà consultar cap tipus de material d'ajuda. El temps màxim de resolució serà de 2 hores i inclourà tota la matèria del curs.

 L'examen està dissenyat per a que l'estudiant/ta realitzi un últim esforç d'aprenentatge que es considera necessari per a consolidar els coneixements prèviament adquirits, i així garantir l'èxit en el procés continuat d'aprenentatge del major nombre possible d'alumnes.

 3. Lliurament de llistes de problemes i treballs i/o pràctiques de laboratori

Els alumnes lliuraran, a petició del professorat i seguint les seves instruccions, diversos exercicis i/o treballs resolts individualment i/o en grups d'entre 2 i 4 estudiants/tes. Alguns d’aquests exercicis podrien consistir en una o més proves al laboratori per tal d’avaluar l’aprenentatge assolit a les pràctiques realitzades.

Criteris d'avaluació

La nota de l’examen parcial representarà un 20% de la qualificació mitjana de l’assignatura.

La nota de l'examen final representarà un 50% de la qualificació mitjana de l’assignatura.

La nota del lliurament d'exercicis, treballs i/o práctiques de laboratori representarà un 30% de la  qualificació mitjana de l’assignatura

Per tant, la qualificació mitjana del’assignatura s'obté com:


            qualificació mitjana de l’assignatura  = 20% (nota de l’examen parcial) +
                                                                           + 50% (nota de l’examen final) +
                                                                           + 30% (nota exercicis/treballs/proves lab)

L'assignatura es considerarà superada si es compleixen els dos requisits següents:

 1. la qualificació mitjana de l'assignatura és igual o superior a 5 i,
 2. la nota de l’examen final és igual o superior a 3.
 • Si un/una estudiant compleix el primer requisit però no compleix el segon tindrà una qualificació mitjana de l'assignatura de 4,5 i podrà anar a la prova de re-avaluació d’acord amb el que s’estableix a l’apartat “Procés de Recuperació” que trobareu més endavant.
 • Si un/unaestudiant compleix el segon requisit però no compleix el primer, o no compleix cap dels dos,  podrà anar a la prova de re-avaluació d’acord amb el que s’estableix a l’apartat “Procés de Recuperació” que trobareu més endavant.

 Un alumne que no hagi participat en cap de les activitats d'avaluació es considerarà "No avaluable".

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exercicis a l’ aula, entrega de treballs, proves de laboratori, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

Les dates de l'examen final i de l'examen parcial de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB).

 Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 Procedimentde revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen finals'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 Procés de Recuperació

Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 Irregularitats en actes d’avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas quees produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 5, 7
Examen parcial 20% 1 0,04 1, 2, 5
Llistes d'exercicis, treballs i/o pràctiques de laboratori 30% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Bibliografia

- Alea, M.V. et al. Estadística aplicada a les ciències econòmiques i socials. McGraw-Hill - Edicions Universitat de Barcelona. 1999

 - Brull, C. L'estadística és fàcil. McGraw-Hill - Editorial CBS. 2019

- Canavos, G.C. Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y Métodos. McGraw-Hill. 1998

- Heumann C, Schomaker M. and Shalabh Introduction to Statistics and Data Analysis Springer 2016

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-46162-5.pdf

- Lind, D.A. et al. Estadística aplicada a los negocios y la economía. McGraw-Hill.15 edició. 2012

- Newbold, P. Estadística para los negocios y la economía. Pearson-Prentice Hall. 2005

Sancho, F., Vilà, X. 100 ejercicios resueltos de estadística básica para economía y empresa. Ediciones UAB - Materiales 223. 2012Enllaços interessants:

http://www.seeingstatistics.com

http://www.uco.es/simulaciones_estadisticas/index.php?menu=simula