Logo UAB
2020/2021

Treball de Final de Grau

Codi: 102047 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OB 4 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Georgeta Ion
Correu electrònic:
Georgeta.Ion@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

 

El Treball Fi de Grau, com el seu nom indica, és la última de les assignatures que es cursen en relació al grau. Per aquesta raó, es recomana que es matriculi el curs que es cregui que s'acabarà el grau i hagi superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis.

 

Objectius

El Treball de Fi de Grau (TFG) és un projecte orientat al desenvolupament d'una recerca de nivell bàsic o una innovació que es desenvolupi en el camp professional de l'àmbit de la titulació. En qualsevol dels casos, el TFG haurà de tenir tots els apartats propis d'un treball de recerca i haurà de servir perquè puguin emergir les competències i coneixements associats al grau que hagi cursat l'estudiant.

El TFG es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma, a partir d'una temàtica pactada amb el professorat que s'encarregarà de supervisar-ne la seva realització.

El document final TFG ha de ser diferent i individualitzat per a cada estudiant, per tant no es podran acceptar treballs que presentin cap apartat que sigui igual a la d’un altre treball presentat. Això, però, no impedeixi que els i les estudiants puguin compartir coneixements i fer part de la recerca conjuntament.

Competències

 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per una ciutadania activa.
 • Col·laborar en els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb l'aplicació als centres educatius.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats pròpies dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengues pròpies com en una tercera llengua.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Participar i implicar-se en els actes, reunions i esdeveniments de la institució a la qual es pertany.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adoptar una actitud i un comportament ètics i actuar d’acord amb els principis deontològics de la professió.
 2. Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 3. Analitzar críticament la realitat educativa observada a fi de proposar millores des d’'una perspectiva innovadora
 4. Analitzar i avaluar críticament les situacions d'ensenyament i d'aprenentatge des de la perspectiva de l'escola inclusiva
 5. Aprendre de manera permanent i reflexionar de manera crítica com a docents, fent recurs a processos de recerca-acció compartits per a la millora i la innovació de la pràctica docent.
 6. Avaluar l'activitat docent a l'aula, integrant processos d'autoavaluació.
 7. Avaluar l'evolució de les pròpies fortaleses, potencialitats i debilitats al llarg de la seva estada al centre, entendre com poden influir en la docència i reflexionar per trobar els elements de la seva pràctica que han incidit en aquesta evolució.
 8. Col·laborar amb els professionals de l'escola a fi d'extraure la informació rellevant dels projectes d'innovació analitzats.
 9. Compartir el coneixement específic amb altres professionals per assegurar una solució o producte millor.
 10. Concebre la innovació com una tasca de desenvolupament professional i de formació permanent.
 11. Conèixer models de millora de la qualitat amb l'aplicació als centres educatius.
 12. Demostrar conscienciació respecte de la responsabilitat individual i social envers el món que ens envolta.
 13. Demostrar interès per conèixer i comprendre les funcions i tasques que realitzen les institucions socials.
 14. Descriure i explicar els fets i situacions relacionats amb els processos d'ensenyament i aprenentatge observats i viscuts. Interpretar, contrastar i argumentar segons els propis criteris.
 15. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 16. Diagnosticar la realitat socio-educativa dels centres a partir de la identificació dels factors socials que la condicionen.
 17. Discutir de forma documental i raonada els diferents punts de vista i saber trobar-ne les connexions i punts comuns.
 18. Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 19. Expressar argumentacions crítiques i objectives respecte les funcions i tasques que realitzen les institucions socials.
 20. Identificar experiències de col·laboració entre els sectors de la comunitat educativa i l'entorn social.
 21. Mantenir una actitud de respecte del medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques sostenibles, que atenguin la igualtat de gènere, l’equitat i el respecte dels drets humans.
 22. Participar en la preparació, desenvolupament i regulació de las tasques quotidianes d'aula i realitzar propostes per a la seva millora
 23. Planificar i realitzar activitats que fomentin en els alumnes una ciutadania activa.
 24. Seleccionar la informació clau per a efectuar propostes de millora en els centres d'educació primària.
 25. Ser capaç de treballar amb els companys que fan les pràctiques al mateix centre i/o amb el mateix tutor en les diverses activitats compartides.
 26. Utilitzar les TIC i les TAC en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i en el disseny de propostes didàctiques.

Continguts

El TFG ofereix un ampli ventall de temàtiques vinculades a les diferents àrees de coneixement de les titulacions

Metodologia

L'assignatura del TFG no té activitats de docència dirigida. És per això que l'aula virtual és l'espai d'intercanvi d'informació entre l'equip de coordinació, els tutors i tutores i l'alumnat, a més de l'espai on cal lliurar les diferents evidències que es demanen al llarg del curs. És imprescindible, doncs, que l'alumnat consulti l'aula virtual periòdicament, així com l'adreça de correu electrònic associada a la mateixa, per garantir que rep totes les informacions necessàries per fer-ne un bon seguiment.

Els i les estudiants poden seleccionar la temàtica del TFG d'entre les disponibles per rigorós ordre d'expedient acadèmic, durant el període que s’estableix a l’inici de curs.

La metodologia del treball es divideix en sessions de supervisió, de treball autònom, i d'activitats d'avaluació. L'activitat supervisada conté dos formats diferents: les tutories presencials i les tutories de seguiment. S’estableixen fins a 6h de tutories presencials repartides en 4 moments diferents (veure taula adjunta). L’alumnat podrà sol·licitar també fins a 6 hores més de tutories de seguiment, que es pactaran amb el seu professorat supervisor. Els i les alumnes que estiguin en programes de mobilitat podran realitzar les tutories virtualment.

L’elaboració del TFG es planteja com un procés continu amb 3 fases diferents: una d'inici en la que s'especifica i es planteja el treball (amb una càrrega de treball aproximada per l'estudiant de 25 hores),una fase de desenvolupament (amb aproximadament 75 hores de càrrega), i una fase de finalització i tancament que comporta la presentació de l’informe (amb aproximadament 50 hores de càrrega).

El procés del TFG s’iniciarà amb una sessió plenària on s’explicaran els aspectes generals de l’elaboració del TFG i es farà una taula rodona amb alumnes del curs anterior.

Una vegada s’hagin publicat definitivament les assignacions de temàtiques, els tutors i tutores han de convocar a l’alumnat per poder programar la 1a de les tutories presencials, relacionada amb la primera fase del treball.

Posteriorment, es programaran de mutu acord les tutories presencials –que no haurien de superar les 6h de dedicació- i les tutories de seguiment –que no haurien de superar les 6h-. A l’apartat d’avaluació s’hi pot trobar una orientació de la planificació de les tutories.

Durant aquest procés l’alumnat ha de lliurar obligatòriament en les dates establertes les 3 evidències d’avaluació que es detallen en l’apartat d’Avaluació.

 

Orientació i estructura de la memòria

L'estudiant pot triar entre dues tipologies diferents a l'hora d'enfocar i estructurar el TFG: l'opció professionalitzadora i l'opció d'investigadora (que pot ser de recerca de nivell bàsic sobre un tema o d'aprofundiment sobre un concepte teòric). Independentment de l’opció triada, pot consensuar amb el tutor entre presentar-lo en forma de memòria o en format d'article científic. Tant si es fa en format memòria com en format article, ha de ser escrit en CATALÀ, excepte els i les estudiants del Grau en Educació Primària en anglès, que ha de ser escrit en ANGLÈS.

Tots els treballs han de presentar un apartat de referències (referenciades al text i citades segons la normativa APA). La normativa APA es pot consultar a:https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

 


OPCIÓ PROFESSIONALITZADORA:

  • Formulació d'un projecte d'intervenció / innovació en un context particular*: Consisteix en desenvolupar una proposta d'actuació educativa o socioeducativa en un context específic, a partir de l'estudi diagnòstic d'aquella realitat. Aquesta modalitat hauria d'incloure el disseny i/o implementació d'un projecte en un àmbit professional o bé la implementació i avaluació d'un projecte ja existent (es tractaria de dur-lo a terme i per tant d'avaluar els resultats del mateix i les conclusions específiques). També es poden implementar projectes d’Aprenentatge i Servei (ApS).

En el cas de projectes de TFG que es contextualitzin en el mateix centre o institució a on realitzin les pràctiques, podran beneficiar-se de l’anàlisi de context, i altres dades; però en CAP CAS es poden escriure ambdós informes amb el mateix contingut. És a dir, la memòria de pràctiques i el TFG no pot ser igual en cap dels seus apartats. Això es considerarà auto plagi, i per tant un suspès al TFG.

 

 • OPCIÓ D'INVESTIGACIÓ:
  • Proposta de recerca sobre un àmbit concret: consisteix  en una proposta de treball d'anàlisi que inclourà un marc teòric, una hipòtesi de treball o objectius, una part empírica amb els seus resultats, discussió i conclusions. Aquesta modalitat hauria d'incloure metodologies i tècniques bàsiques d'investigació (recerca, selecció i utilització d'eines per captar informació així com , anàlisi i interpretació de la informació).
  • Aprofundiment sobre un concepte teòric específic: consisteix en un estudi de fonamentació teòrica (assaig o monogràfic) que comporta una anàlisi teòrica, crítica o comparativa com a base per a una exposició o argumentació en profunditat sobre un tema. Aquesta modalitat hauria d'incloure una revisió bibliogràfica àmplia sobre la temàtica a estudiar i una discussió explícita en relació als marcs teòrics i als coneixements disponibles.

 

 • FORMAT MEMÒRIA

L'estudiant que presenti el TFG en aquest format haurà de seguir els següents aspectes formals de presentació:

- Extensió d'uns 70.000 caràcters (espais inclosos) (20/25 pàgines aproximadament)
- Apartat de referències bibliogràfiques  i annexos a part, on s'inclourà informació complementària (no forma part del cos del treball).


- La portada ha de incloure:

- Nom de l'autor/a

-Títol del TFG

- Data i convocatòria de lliurament

- Grau cursat per l’estudiant

- Nom i departament del tutor/a

- Després de la portada, caldrà incloure un índex del TFG amb número de pàgines i el treball haurà d'estar paginat correctament. També caldrà incloure un resum en català, castellà i anglès.

 • FORMAT ARTICLE CIENTÍFIC

L'estudiant que triï presentar el TFG en aquest format haurà de seguir una política de presentació semblant al que una revista científica o de divulgació pot exigir als autors. Es tracta de simular que l'estudiant ha de presentar el text per a ser publicat. Per a això, es proposen les pautes genèriques següents:


- Han de tenir una extensió d'uns 30.000 caràcters espais inclosos) (aproximadament  10-12 pàgines DINAA4).

- Resum de 7 o 8 línies en català més la traducció del resum en anglès.

- Llista d'entre 5 i 8 paraules clau.

- Apartat de referències bibliogràfiques, citades al text segons la normativa APA.
- S'hi faran constar les dades següents: nom i cognoms, , adreça electrònica. També s’inclourà el nom del tutor/a, així com el seu departament.

- Esquema: introducció, definició del context, plantejament teòric, exposició de metodologia o planificació proposada, resultats obtinguts, conclusions i valoracions finals.
- S'hi poden adjuntar, al final del text, esquemes, taules gràfics fotografies i gravacions de vídeo o àudio que facin més comprensible el contingut de l'article.

En el cas que el tutor ho veiés factible,es pot animar a l’alumnat a  publicar l'article en una revista. El tutor/a hauria, doncs, d’ajudar a l'estudiant en l'adaptació de l'article als criteris de rigor i presentació de la revista escollida.

La propietat intel·lectual del TFG serà de l'estudiant autor del treball. Tot i així, entenent que el tutor/a també ha contribuït a la seva elaboració, en el cas que es procedeixi a la seva divulgació es requerirà el consentiment tant de l'autor/a com del tutor/a, essent necessari que consti el nom del tutor/a com a coautor en segon terme. 
 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories 6 0,24 3, 5, 6, 10, 13, 15, 19, 23
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 144 5,76 5, 10, 11, 14, 17, 18, 24

Avaluació

L’avaluació del TFG es farà en base a 3 evidències d’avaluació:

 • Evidència 1: Plantejament del projecte. Aquest document es lliurarà el 13 de novembre (convocatòria febrer) o 18 de desembre (convocatòria juny), i representa el 15% de la nota final. Nota máxima 1.5
 • Evidència 2: Desenvolupament- Aquest document es lliurarà el 9 de desembre (convocatòria febrer) o el 5 de març (convocatòria juny) i representa el 35% de la nota final. Nota máxima: 3.5
 • Evidència 3. Informe Final. Aquest document, que ha de seguir l’esquema explicat anteriorment es lliura el 22 de gener (convocatòria febrer) o el 4 de juny (convocatòria juny) i representa el 50% de la nota final. Nota Màxima 5

Posteriorment al feedback de l’evidència 3 l’alumnat podrà fer un últim lliurament del TFG que serà el que es publicarà al DDD en cas que se li otorgui la MH.

Només podran accedir a MH  aquelles persones que havent obtingut una qualificació de 8,5  o superior per part del tutor/a optin per presentar el seu treball davant del tribunal.

 

Els lliurament són obligatoris i no re-avaluables.

Si un alumne/a no entrega alguna de les evidències, la nota d’aquella evidència serà un 0.

Aquests documents s’han de lliurar obligatòriament a través dels espais habilitats per la coordinació de la titulació a les aules virtuals en els terminis establers.

Els feed-backs del tutor/a, també s’han d’enviar a través d’aquests espais com a molt tard 15 dies després de la data de tancament del lliurament.

Tant les característiques dels documents com les rúbriques d’avaluació dels mateixos es publicaran a l’aula virtual.

En cas que es detecti un % de plagi superior al 20% la nota del TFG serà 0. Encara que els estudiants puguin treballar una mateixa temàtica el document d’informe final ha de ser inèdit i completament individual. D’acord amb la normativa de la UAB es valorará la execució d’altres mesures com l’obertura d’un expedient académic.

Per poder presentar el treball en la convocatòria de setembre cal que l’alumnat sol·liciti el canvi de convocatòria a Gestió Acadèmica en el període establert. En cas contrari, la nota que apareixerà a la convocatòria de juny serà un NO Avaluable i no hi haurà convocatòria de setembre.

 

TRIBUNALS DE EXC- MH

Els tribunals es realitzaran en horari de matí i tarda en funció del grup classe.

-        Convocatòria de febrer: al llarg de la setmana del 15 al 18 de febrer.

-        Covocatòria de juny: al llarg de la setmana del 28 de juny al 2 de juliol

-        Convocatòria de setembre: 9 de setembre

El número de Matrícules d’Honor a otorgar a la conovocatòria de febrer, juny i setembre anirà en funció al número d’alumnes que es presentin a cada convocatòria, sempre hi quan representin el 5% de l’alumnat matriculat  

L'exposició de la defensa del TFG ha de ser de 15 minuts, temps en el que s'espera que l'estudiant expliqui el seu treball a partir d’un pòster (mida DINA0) en format ppt.

A continuació, el tribunal disposarà de 10 minuts per fer les preguntes que consideri pertinents.  Aquest tribunal només avaluarà l’exposició oral del treball i no el document escrit,


Atès que les defenses són públiques, a més a més del tribunal i dels estudiants convocats,  hi podran assistir com a públic familiars, amics, estudiants o altres professors que ho desitgin, sempre i quan respectin els horaris i procediments de la defensa del TFG. Els estudiants estan obligats a assistir a tot l’acte de presentació de TFG del dia que tinguin assignat.

 

Convocatoria ordinaria

Evidencia

Lliurament

Retorn

1

18 de desembre

15 de gener

2

5 de març

19 de març

3

4 de juny

15 de juny

Tribunal MH

28 de juny al 2 de juliol

 

Convocatoria extraordinària

Evidencia

Lliurament

Retorn

1

13 de novembre

18 de novembre

2

9 de desembre

18 de desembre

3

22 de gener

5 de febrer

Tribunal MH

15 al 18 de febrer

  

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Desenvolupament 35% 0 0 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 23
Informe final 50% 0 0 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25
Plantejament del projecte 15% 0 0 2, 3, 7, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26

Bibliografia

La bibliografía dependrà del tema que es vulgui desenvolupar, el tutor/a orientarà amb  bibliografía més específica. A nivell general es recomana:

Blanch, S., Pérez, E., i Silvente, J. (2018). Com citar i referenciar en els textos acadèmics. Compilació basada en la normativa APA. Recuperat de https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

Caro, M.T. (2015). Guía de trabajos fin de grado en educación. Madrid: Pirámide.

Ferrer, V., Carmona, M., i Soria, V.  (Eds.) (2012). El trabajo de fin de grado. Guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Madrid: McGraw-Hill. 

Quivy, R., i Van Carnpenhoudt, L. (2005). Manual de investigación en ciencias sociales. Mexico DF: Limusa.

Sánchez, A., Olmos Rueda, P., Torrado Fonseca, M., i García López, J. (2006). Trabajos de fin de Grado y Postgrado. Madrid: ALJIBE

Sancho, J. (2014). Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: guia pràctica per a estudiants i professors. Vic: Eumo.

Villar, J.J. (2010). Cómo hacer un trabajo final de carrera para los estudios de grado: notas para estructurar de manera práctica el trabajo final de carrera y plan de marketing para los estudios de grado. Barcelona: Astro Uno. 

Es pot consultat també el DDD on es publiquen els TFG de MH del grau.