Logo UAB
2020/2021

Immunologia de les malalties infeccioses

Codi: 101931 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501230 Ciències Biomèdiques OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mercè Martí Ripoll
Correu electrònic:
Merce.Marti@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Julian Miguel Blanco Arbues
Javier Martinez Picado
Christian Brander Silva
Pere Joan Cardona Iglesias
Aura Muntasell Castellví
Carme Roura Mir
Jesús Aranda Rodríguez

Equip docent extern a la UAB

Alfred Cortés
Carlota Dobaño
Esteban Veiga Chacón
Hernando del Portillo

Prerequisits

L'alumne que ha de cursar els estudis d'Immunologia de les Malalties Infeccioses ha d’haver assolit les competències d'aprenentatge en l'assignatura d'Immunologia del seu Grau.

Objectius

BLOC I.   

Recordatori dels aspectes principals de resposta Immunitària Innata i Adaptativa

El Sistema Immunitari Associat a Mucoses: el MALT

Descripció anatòmica i morfològica del MALT. Recirculació limfocitària

Resposta Immunitària al MALT: mecanismes de la immunitat innata i adaptativa.

 

BLOC II

Resposta immunitària als bacteris

Analitzar els mecanismes antibacterians mediats per la immunitat innata i l'adaptativa.

Comprendre les diferències en els mecanismes immunitaris efectors que operen enfront dels bacteris intra o extracel·lulars.

Conèixer els diferents mecanismes de evasió que utilitzen els bacteris per evadir el sistema immunitari.

Patologia i tractament de les malalties causades per infeccions bacterianes

Saber reconèixer i descriure les patologies causades per les infeccions bacterianes que són clínicament importants.

Identificar les malalties bacterianes emergents.

Vacunes.

Seminaris per especialistes

 

Bloc III

Resposta immunitària als paràsits

Conèixer els aspectes bàsics de la infecccions parasitàries.

Comprendre els mecanismes immunitaris que empra l'organisme per enfrontar els diferents tipus d'infeccions parasitàries.

Conèixer les diverses estratègies i mecanismes usats pels diferents paràsits per tal d'evadir la resposta immunitària de l'hoste.

Patologia i tractament de les malalties causades per paràsits

Saber reconèixer i descriure les patologies causades per les infeccions per paràsits que són clínicament importants.

Vacunes.

Seminaris per especialistes

 

BLOC IV

Resposta immunitària als virus

Comprendre els conceptes centrals vinculats a la immunitat antiviral.

Identificar i caracteritzar els mecanismes propis de la immunitat innata i adaptativa que intervenen en la defensa enfront de les infeccions virals.

Descriure les estratègies emprades pels virus per tal d'evadir la resposta immunitària antiviral.

Patologia i tractament de les malalties causades per infeccions per virus

Saber reconèixer i descriure les patologies causades per les infeccions per virus que són clínicament importants.

Identificar les malalties víriques emergents.

Vacunes.

Seminaris per especialistes

 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l’àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l’àmbit de coneixement propi valorant l’impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Demostrar que es comprenen les bases i els elements aplicables al desenvolupament i a la validació de tècniques diagnòstiques i terapèutiques.
 • Demostrar que es coneixen els conceptes i el llenguatge de les ciències biomèdiques com cal per a seguir adequadament la bibliografia biomèdica.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen conceptual i experimentalment les bases moleculars i cel·lulars rellevants en patologies humanes i animals.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen els processos bàsics de la vida en diversos nivells d'organització: molecular, cel·lular, tissular, d'òrgan, individual i de la població.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Llegir i criticar articles científics originals i de revisió en el camp de la biomedicina, i ser capaç d'avaluar i escollir les descripcions metodològiques adequades per al treball de laboratori biomèdic.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els punts de vista i cooperar-hi de forma constructiva.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l’àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l’àmbit de coneixement propi valorant l’impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Analitzar la relació entre la naturalesa de la resposta immune i les característiques moleculars i físiques dels antígens que la indueixen.
 5. Comprendre la literatura científica i les bases de dades especialitzades en problemes immunològics o d'immunopatologia, i saber interpretar els resultats d'un projecte científic.
 6. Comprendre textos científics i elaborar treballs de revisió sobre immunologia i biologia.
 7. Demostrar habilitats pràctiques per realitzar anàlisi diagnòstica en immunopatologia.
 8. Explicar els mecanismes d'activació i de regulació de la resposta immune cel·lular i humoral, i la seva relació amb la immunopatologia
 9. Explicar les relacions que s'estableixen entre un possible patogen i el seu hoste.
 10. Identificar els principals elements que intervenen en la resposta immune a les infeccions, els tumors i en la situació de trasplantament al·logènic.
 11. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 12. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 15. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 17. Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els punts de vista i cooperar-hi de forma constructiva.

Continguts

Els continguts de l'assignatura són*:

Bloc I

Revisió de la Resposta Immunitària Innata i Adaptativa: inflamasoma, Senyalització de TLRs, llinatges cel·lulars de cèl·lules Th (Th1, Th2, Th17, cèl·lules T reguladores)

MALT: anatomia de les mucoses, recirculació limfocitària, descripció dels elements cel·lulars (limfòcits intraepitelials) i humorals (IgA) i resposta immunitària associada al MALT.

Bloc II.   

Resposta immunitària als bacteris.

Patologia de les malalties causades per infeccions bacterianes.

Seminaris per especialistes que inclouran un monogràfic sobre Mycobacterium tuberculosis.

Bloc III.

Resposta immunitària als paràsits.

Patologia de les malalties causades per paràsits.

Seminaris per especialistes que inclouran un monogràfic sobre Plasmodium falciparum.

Bloc IV.

Resposta immunitària als virus.

Patologia de les malalties causades per infeccions virals.

Seminaris per especialistes que inclouran un monogràfic sobre el virus de l'HIV.

 

 *Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d'aquests continguts.

 

 

Metodologia

Metodologia docent de l'assignatura*

CLASSES EXPOSITIVES:

Els temes de les Unitats Didàctiques s'impartiran en 30 sessions. Algunes de les sessions seran impartides per professors convidats i especialistes en l'àmbit de recerca clínica de malalties causades per patògens. El contingut del programa de teoria serà impartit principalment pels professors en forma de classes magistrals amb suport audiovisual. Les presentacions utilitzades a classe pel professor estaran prèviament disponibles al Campus Virtual de l'assignatura.

APRENENTATGE AUTÒNOM:

L'aprenentatge autònom es basarà en assolir les competències específiques d'aprenentatge que acompanyaran l'inici de cada Bloc en els que es divideix el programa de l'assignatura. S'aconsella que els alumnes consultin de forma regular els llibres recomanats a l'apartat de Bibliografia d'aquesta guia docent per tal de consolidar i clarificar, si és necessari, els continguts explicats a classe. En aquest sentit també és aconsellable que els alumnes utilitzin els enllaços indicats al Campus Virtual, que contenen videos i animacions relacionats amb els processos explicats a classe.

APRENENTATGE COOPERATIU:

Es programaran sessions d'aprenentatge basat en problemes (ABP) o CASOS. Per resoldre els casos s'aplicarà la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu: es faran grups de 3 o 4 alumnes. La informació dels casos es penjarà al Campus Virtual (CV). 

1) Elaborar una presentació oral: escollir les parts fonamentals del treball i exposar-ho a la resta de la classe.

2) Lligat amb la presentació oral, es farà un abstract gràfic acompanyat d'una llegenda completa explicativa que descrigui la infografia.

Els detalls del treball es donaran durant la presentació de l'assignatura.

* Llevat que les restriccions imposadesper les autoritats sanitàries obliguin al canvi a la modalitat no presencial. En aquest cas, s’adaptarà el seu format a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Expositives 30 1,2 4, 8, 9, 10
Pràctiques d'Aula 12 0,48 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17
Tipus: Supervisades      
Elaboració Presentació Oral 16,5 0,66 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17
Elaboració treball escrit 15 0,6 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17
Tipus: Autònomes      
Consolidació de l'aprenentatge: estudi 50 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Interpretació de dades a partir d'un article o cas clínic 20 0,8 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura serà individual i continuada a través de proves que valoraran:
- l'aprenentatge individual de l'alumne a partir d'exàmens parcials
- l'aprenentatge cooperatiu a partir de les activitats formatives programades a les pràctiques d'aula, presentació escrita i oral d'un patogen seguint les competències de l'assignatura.

Les activitats d'avaluació programades a l'assignatura d'Immunologia són*:

Examens parcials: dos exàmens parcials. Cada prova valdrà 35% de la nota final. Seran exàmens de tipus test de mínim 25 preguntes amb 5 opcions i només una de correcta. A la correcció es restarà 1/5 del valor de cada pregunta per resposta incorrecta. Per aprovar aquesta part de l'assignatura, la mitjana dels dos parcials ha de ser superior al 50% del seu pes en el total de la nota. Els alumnes han d'assolir un mínim dei 40% de la nota del primer parcial per poder compensar la nota amb el segon parcial.

Casos (ABP): Els casos es plantegen com un treball cooperatiu en grups de 3-4 alumnes. Poden ser problemes pràctics o casos clínics. L'objectiu és que els alumnes desenvolupin les seves capacitats d'autoaprenentatge, de cerca i selecció d'informació i finalment que desenvolupin la capacitat de síntesi i de comunicació escrita. També de treball en grup.

L'avaluació dels casos representarà el 30% de la nota final de l'assignatura desglosada en:

i) un 10% pel treball escrit en el que es valorarà l'originalitat, la complexitat i la descripció de la infografia

ii) un 20% la presentació oral en la que es valorarà el contingut, l'expressió oral, el disseny de les diapositives i la defensa del tema.

Per aprovar aquesta part de l'assignatura, la nota de l'aprenentatge cooperatiu ha de ser superior al 50% del seu pes en el total de la nota.

Durant el semestre, es faran questionaris online o a classe que serviran com a avaluació continuada i podran matitzar la nota fiinal.

La nota final de l'assignatura es composarà per la puntuació obtinguda dels dos parcials (max 7) més la nota del treball d'aprenentatge cooperatiu (max 3).

En cas de no superar l'assignatura o de voler apujar nota, l'alumne podrà recuperar-la amb un examen final o bé recuperar el parcial que tingui suspès.

Presentar-se per pujar la nota suposa la renúncia a la nota anterior.

La no presentació a qualsevol de les proves ha d’estar justificada per poder repetir-les.

Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de No Avaluable quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

*Les proves d’avaluació es realitzaran presencialment, llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin al canvi a la modalitat no presencial. En aquest cas, s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació en la qualificació final) a les possibilitats que ofereixen les eines virtualsde la UAB.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final (només si no s'ha assolit el 50% per parcials) 70 % 2 0,08 4, 7, 8, 9, 10
Examen Parcial 1 35% 1,5 0,06 4, 7, 8, 9, 10
Examen Parcial 2 35% 1,5 0,06 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Presentació Oral d'un treball en grup 10% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Treball escrit 20% 1 0,04 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17

Bibliografia

 • Llibres en anglès:

Primer to the Immune Response, 2nd Edition, by Tak W. Mak, Mary Saunders and Bradley Jett. 2n Edition, ELSEVIER

Review of Medical Microbiology and Immunology by W. Levinson. Mc Graw Hill, 11e, (2010).

Deja Review Microbiology & Immunology, by E. Chen, S. Kasturi, McGraw-Hill Ed. 2nd ed (2010).

Elsevier's Integrated Review Immunology and Microbiology: With STUDENT CONSULT Online Access, by Jeffrey K. Actor - Elsevier Science Health Science Division (2011)

BRS Microbiology and Immunology, by Arthur G. Johnson, Richard J. Ziegler, Louise Hawley - Lippincott Williams & Wilkins (2009).

Janeway’s Immunobiology by K Murphy. Ltd/Garland Science, NY & London, 8th ed (2011)

Kuby Immunology (with web support) by T.J. Kindt, R.A. Goldsby, B.A. Osborne. W.H. Freeman Co., 6th ed (2006)

Cellular and Molecular Immunology by Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai, Saunders, 7th ed (2011).

Immunology, by David K. Male, Jonathan Brostoff, Ivan Maurice Roitt, David B. Roth Mosby Elsevier Ed., 7th ed (2006)

Roitt's Essential Immunology, by Peter Delves, Seamus Martin, Dennis Burton, Ivan Roitt, Wiley-Blackwell Ed., 12th ed (2011)

Principles of Mucosal Immunology (Society for Mucosal Immunology), by Phillip D. Smith, Thomas T. McDonald, Richard S. Blumberg Ed. Garland Science 1st ed. (2013).

Mim's Pathogenesis of Infectious disease. A.A; Nash, R.G. Dalziel & J. R. Fitzgerald. Academic Press Ed. 6th Edition. (2015)

Principles of Molecular Virology. A.J Cann. Academic Press Ed. 6th Edition. (2016)

 

 

 • Llibres en castellà o català:

Microbiología e inmunología médicas de W. Levinson. Mc Graw Hill interamericana, 8ª ed, (2006).

Inmunobiología de Janeway: K Murphy, P. Travers, M. Walport, Mc Graw Hill, 7ª ed, (2008).

Inmunología Celular y Molecular de A.Abbas, W. Lichtman,S Pillai.  W. B. Saunders Co., Philadelphia, 7ª ed, (2012).  

Introducción a la Inmunología Humana de L. Faimboim, J. Geffner.  Ed Medica Panamericana, 7ª ed (2011).

Inmunología de Kuby by T.J. Kindt, R.A. Goldsby, B.A. Osborne. Mc Graw Hill 6ª ed., (2007).

Inmunología de P. Parham. Ed. Panamericana, 2ª ed. (2006).

Inmunología, Biología y Patología del Sistema Inmunitario de JR Regueiro, C López Larrea, S González Rodríguez, E Martínez Naves. Ed Médica Panamericana, 4ª ed, 2011.

Diccionari d'immunologia de TERMCAT, Centre de Terminologia, Ed Masson, Barcelona, 2005

 

 • Bibliografia Complementària (reviews més importants en Immunologia)

Advances in Immunology

http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/716912/description#description

http://www.sciencedirect.com/science/bookseries/00652776

Annual Review of Immunology

http://arjournals.annualreviews.org/loi/immunol

Current Opinion in Immunology

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/601305/description#description

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09527915

Immunological Reviews

http://www3.interscience.wiley.com/journal/118503650/home

Nature Reviews in Immunology

http://www.nature.com/nri/index.html

Seminars in Immunology

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622945/description#description

Trends in Immunology

http://www.cell.com/trends/immunology/

Microbiology and Immunology

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291348-0421

Journal of Microbiology, Immunology and Infection

http://www.e-jmii.com/

Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/496/description#description