Logo UAB
2020/2021

Pràctiques professionals

Codi: 101926 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501230 Ciències Biomèdiques OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ruben Lopez Vales
Correu electrònic:
Ruben.Lopez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mercè Martí Ripoll
Ester Anton Vazquez
Ignasi Roig
Zaida Sarrate Navas

Prerequisits

Només es podrà sol·licitar una plaça per fer una estada pràctica si s’ha superat el primer i 120 crèdits dels tres primers cursos.

A més, caldrà estar matriculat en el moment de començar l’estada i haver abonat el import de l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil prevista en la normativa de taxes.

Objectius

Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa que es cursarà preferentment a quart curs o bé a l'estiu després d'haver finalitzat les activitats programades de tercer curs del grau.

Els objectius de l'assignatura són:

 • Promoure la integració de l'estudiant en el món de l'empresa o en un grup de recerca, ja sigui una entitat pública o privada.
 • Conèixer i aplicar tècniques experimentals que s'usen en la recerca biomèdica tant en grups de recerca bàsica o aplicada com en empreses.
 • Elaborar de forma autònoma un informe sobre l'estada pràctica

 

 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l’àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l’àmbit de coneixement propi valorant l’impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar els coneixements adquirits en la planificació i la implementació de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en un laboratori de recerca biomèdica, en un laboratori d'un departament clínic o en la indústria biomèdica.
 • Demostrar que es coneixen els conceptes i el llenguatge de les ciències biomèdiques com cal per a seguir adequadament la bibliografia biomèdica.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Llegir i criticar articles científics originals i de revisió en el camp de la biomedicina, i ser capaç d'avaluar i escollir les descripcions metodològiques adequades per al treball de laboratori biomèdic.
 • Presentar, de forma escrita i oral, els objectius, el desenvolupament i els resultats d'un projecte d'investigació/innovació biomèdic, tant per a un públic expert com no expert.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els punts de vista i cooperar-hi de forma constructiva.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l’àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l’àmbit de coneixement propi valorant l’impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Buscar, llegir i comprendre articles científics relacionats amb el projecte de pràctiques.
 5. Identificar els conceptes i les metodologies adequades per al desenvolupament del projecte de pràctiques.
 6. Interpretar els resultats de les tècniques esmentades.
 7. Interpretar la literatura científica necessària per al compliment correcte de l'activitat pràctica.
 8. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 9. Posar en pràctica en un entorn professional els coneixements teòrics i pràctics adquirits.
 10. Posar en pràctica les tècniques apreses de diversos àmbits experimentals de la biomedicina.
 11. Presentar oralment un resum estructurat de les pràctiques efectuades.
 12. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 15. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 17. Redactar una memòria sobre l'activitat pràctica desenvolupada.
 18. Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els punts de vista i cooperar-hi de forma constructiva.

Continguts

El contingut d'aquesta assignatura és variable ja que dependrà de l'entitat en concret on es realitzi l'estada i de les tasques o paper de l'estudiant durant les pràctiques.

Malgrat això, en tots els casos, el contingut estarà relacionat amb la recerca bàsica o la recerca aplicada, tant a la clínica com a la biomedicina. L'estudiant podrà realitzar pràctiques en empreses o en grups de recerca associats a centres hospitalaris o a instituts de recerca del sector biomèdic.

Hi ha les següents modalitats de places:

 Modalitat A: Places internes UAB

Els estudiants de la Modalitat A tindran un tutor acadèmic.

 Modalitat B: Places externes

Els estudiants de la Modalitat B seran tutoritzats per un membre de l’equip docent de l’assignatura i per un tutor extern.

 

Metodologia

L'assignatura es podrà cursar en tres períodes (estiu, primer i segon semestre). La durada de cada període es farà públic cada curs acadèmic a la web de la Facultat de Biociències.

L’estudiant trobarà tota la informació relativa a aquesta assignatura i a com ha de formalitzar la petició de plaça i tots els tràmits derivats de l'adjudicació de plaça a la plana web de la Facultat de Biociències: http://www.uab.cat/web/informacio-academica/grau-en-cc-biomediques-1323762043945.html  

La Facultat organitzarà cada curs una sessió informativa general destinada als estudiants de segon i tercer curs dels graus de la Facultat.

El responsable de l’assignatura programarà cada curs acadèmic una sessió informativa específica.

LA METODOLOGIA DOCENT PROPOSADA POT EXPERIMENTAR ALGUNA VARIACIÓ EN FUNCIÓ DE LES RESTRICCIONS A LA PRESENCIALITAT QUE IMPOSIN LES AUTORITATS SANITÀRIES

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Estada pràctica 280 11,2

Avaluació

Avaluació

L’avaluació constarà de les següents parts:

 • Avaluació de la memòria final de l’estudiant (pes 40%).
 • Informe final emès pel Tutor Acadèmic (modalitat A) /Tutor Extern (modalitat B) (pes 60 %).

La memòria final es lliurarà en format pdf al responsable de l’assignatura, com a màxim 15 dies després d’haver acabat l’estada. En casos excepcionals que han de ser autoritzats pel responsable de l’assignatura, aquest període pot estendre’s fins a un màxim de 30 dies.

A la plana web de la Facultat "Pràctiques Externes" es trobaran les instruccions per a l'elaboració de la memòria final. Per poder ser avaluat, cal que el professor responsable de l'assignatura  rebi l'informe d'avaluació del tutor i la memòria elaborada per l'estudiant. En cas de no acomplir algun d'aquests requisits, la qualificació de l'assignatura serà de "No avaluable".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe final emès pel Tutor Acadèmic 60 0 0 6, 9, 10, 17, 18
Memòria final 40 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

La Bibliografia serà variable i es referirà a la tasca concreta que desenvoluparà cada estudiant durant la seva estada pràctica i a la que necessiti per a l'elaboració de la memòria final.