Logo UAB
2020/2021

Organització i competència en seguretat pública

Codi: 101877 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Silvia Planet Robles
Correu electrònic:
Silvia.Planet@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Andreu Joan Martínez

Prerequisits

 Sense determinar

Objectius

 • Conèixer de primera mà, i en un entorn formatiu i universitari, el sistema de seguretat pública de l'Estat espanyol, la seva estructura i competències. Servirà als estudiants per entendre com, des del disseny del model de seguretat pública d'un país, es configuren els mecanismes de prevenció dels riscos. La garantia dels drets i llibertats de la ciutadania és una estratègia fonamental de tot agent de la seguretat pública. Cal entendre els antecedents i l'evolució del sistema de seguretat pública, per poder dissenyar i aplicar polítiques públiques de seguretat que siguin efectives i garantistes. Entendre també totes les interaccions de les matèries i disciplines que envolten les competències de seguretat.
 • Conèixer el desenvolupament històric del concepte de seguretat dotant als alumnes dels coneixements sobre l'organització i l'evolució de les Administracions públiques i les seves competències en seguretat.
 • Donar a conèixer els sistemes de seguretat pública de l'estat espanyol i especialment el sistema de seguretat pública de Catalunya.
 • Analitzar i conèixer els diferents sistemes policials comparats.
 • Concretar la participació dels diferents cossos policials en el concepte de seguretat pública.
 • Entendre la importància de la coordinació en la seguretat pública. Conèixer els òrgans per desenvolupar la coordinació en aquest àmbit.
 • Entendre la importància i les conseqüències de traslladar un concepte ampli de seguretat pública a les diferents disciplines que impacten.
 • Transmetre habilitats per l'elaboració de Planes Preventius i la seva coordinació.
 • Promoure i implementar polítiquespreventives de seguretat i participació ciutadana.

Competències

 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
 2. Aplicar els diferents sistemes de gestió de la seguretat pública.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 5. Prendre decisions relatives a les contingències pròpies de la gestió de riscos en sistemes públics.
 6. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 7. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

BLOC 1:

 • Organització i l'evolució de les Administracions públiques i les seves competències en seguretat. Evolució històrica. Situació actual.
 • Principis de l'acció administrativa en matèria de seguretat. Sistemes de seguretat pública espanyola comparada.
 • Legislació reguladora

BLOC 2:

 • Els diferents sistemes policials i les seves competències en seguretat; estudi comparat dels mateixos.
 • Legislació reguladora

BLOC 3:

 • Models de Coordinació i d'integració vertical. Tipus de coordinació i òrgans de coordinació del sistema de seguretat pública en les diferents administracions.
 • Coordinació preventiva. Els impactes altres disciplines a la seguretat pública.

Metodologia

El primer dia es plantejaran les matèries, metodologia, i presentació dels supòsits pràctics. 

El programa de l'assignatura consta de 3 blocs amb un total de 40 hores. També està prevista una visita formativa durant el mes de desembre, relacionada amb els continguts de l'assignatura.

En el marc d'aquestes hores teòriques també es plantejaran exercicis i altres activitats que formen part de l'avaluació continuada. 

Paral·lelament, a mesura que s'avança en les explicacions teòriques, l’alumnat haurà de fer una recerca sobre un tema dels proposats al programa, i en relació al qual hauran de lliurar un treball per escrit i fer una presentació a l'aula.

Pel seguiment de la matèria caldrà portar llegits els textos que la professora indiqui durant les classes teòriques (articles, normativa, jurisprudència, etc.) 

Tant els treballs de recerca, com els exercicis proposats, com la lectura de textos, formen part de les hores que l'alumne haurà de treballar de forma autònoma, a pesar que, pel seguiment i resolució de dubtes, també es durà a terme l'oportuna supervisió mitjançant els fòrums de debats, el campus virtual i la comunicació permanent mitjançant el correu electrònic.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques amb la participació de l'alumnat 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Lectura d'articles i normativa. Estudi personal. 94 3,76 1, 2, 4, 5, 7

Avaluació

Els criteris d'avaluació de l'assignatura són 2: 

a)        2 proves escrites (tipus test i cas pràctic; una pel bloc 1 i una altre pels blocs 2 i 3)

b)        2 treballs de recerca (un pel bloc 1 i un altre pels blocs 2 i 3)

 Es tracta, per tant, d'una avaluació continuada. El còmput del resultat de les dues avaluacions, donarà la nota final resultant de l'assignatura (és sumatòria i progressiva).

 

La descripció de la valoració de cada prova és la següent:

 a) Prova escrita: que valdrà en total 4 punts (un 40% de la nota final):

-           2 proves escrites tipus test de 20 preguntes (cadascun val 1 punts i en total 2 punts)

-           2 casos pràctics amb 2 preguntes cadascun (cada cas val 1 punt, i en total 2 punts)

 b) Treball de recerca val un 60% (document i presentació) han de fer 2 recerques, una pel bloc 1 i una altra pels blocs 2 i 3 (cada treball val un 30% o tres punts de la nota final, si es fan satisfactòriament els 2 treballs de recerca, equival a 6 punts de la nota final)

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer unaprova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Aquesta prova consistirà en un examen tipus test de 40 preguntes (equival a un màxim de 4 punts) i un cas pràctic amb 3 preguntes a desenvolupar (equival a un màxim de 6 punts).

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim dedues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri de la professora.

Plagi

"Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.”

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament d'exercicis i treballs realitzats per l'alumnat. 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Proves teòric-pràctiques individuals: Exercicis i/o exàmens escrits i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per part de l'estudiant 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

 Documents que trobareu a internet:

 

 Pàgines web d’interès:

Organitzacions internacionals:

 Estadístiques del Departament d'Interior:

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/