Logo UAB
2020/2021

Treball de Final de Grau

Codi: 101869 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
César Torrero Fernández
Correu electrònic:
Cesar.Torrero@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Prerrequisits establerts a la Normativa Acadèmica de la UAB

Objectius

Els objectius formatius generals de l'assignatura es concretaran en els següents:

- Desenvolupar un TFG seguint un procés de planificació del treball de manera clara, correcta, cohesionada, coherent i fluida, amb un estil apropiat i amb una estructura lògica i formal.

- Valorar, argumentar sintetitzar i transferir correctament la informació per escrit.

- Produir coneixement raonadament i de manera estructurada, amb un discurs clar.

- Conèixer i dominar el llenguatge de l’especialitat de prevenció i seguretat integral.

Competències

 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 2. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 3. Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques de gestió del risc.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 6. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les organitzacions.
 9. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 10. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 11. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Es tracta d’un treball inèdit en que l’alumne haurà de fer una investigació sobre un tema rellevant en matèries de prevenció i seguretat integral, acordat amb el tutor/a del mateix.

Ha de tractar-se d’un tema que sigui original, rellevant, vinculat amb alguna de les disciplines o àrea de coneixement del grau en prevenció i seguretat integral. Que integri coneixements i habilitats diverses del grau, és a dir, competències que ja ha après.

Normes formals

Extensió aproximada de 14.000 paraules (aproximadament entre 40 i 60 planes). Annexes a part.

Tipus de lletra Times New Roman núm. 12, i per les notes a peu de pàgina, citacions fora del cos i exemples, la núm. 10.

Alineació justificada i Interlineat 1.5.

Marges. Superior: 3 cm; Inferior: 3 cm; Interior: 3.5 cm; Exterior: 3.5 cm

Idiomes. Català-Castellà-Anglès.   

Estructura del TFG

El treball s'ha d'estructurar d'acord amb les següents recomanacions. L'alumne pot incorporar variacions a aquesta estructura però és obligatori incloure-hi tots els elements que es contemplen en la proposada.

Portada

Ha de contenir obligatòriament els següents elements:

-       Logo de l’Escola

-       Títol del treball

-       Autor del treball: nom i signatura

-       Data de realització del treball: Curs 20../20..

-       Nom i signatura del tutor/a del treball.

-       Nom de l'Escola: Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Primera pàgina

Ha de contenir obligatòriament els següents elements:

-       Títol del treball

-       Autor del treball

-       Resum (ABSTRACT): 150 paraules en l’idioma del document i en anglès

-       Paraules clau: una llista de paraules clau definitòries del contingut.

 

Segona Pàgina

Document d’autorització signat pel tutor/a

Sumari / Índex

 

Taula de continguts amb els títols dels apartats i referència del número de pàgina.

1.-Introducció

 

S'hi exposa el tema i l'àmbit del treball, antecedents del tema, motivacions, els objectius, la rellevància o interès de la recerca, la metodologia i les etapes del treball realitzades.

 

2.-Marc teòric i estat de la qüestió

 

S'hi exposa la revisió de literatura de referència, tant pel que fa a contribucions més teòriques com a aplicacions pràctiques. L'alumne ha de demostrar que coneix i sap interpretar les aportacions més rellevants pel que fa al seu tema d'estudi.

 

 

 

3.-Cos de la recerca: Metodologia, investigació i anàlisi de resultats

 

En aquest apartat es presenta el cos de la recerca que inclou la metodologia detallada, la investigació duta a terme amb la contrastació o resposta als objectius generals i específics i els resultats obtinguts. L'alumne ha de transformar aquest apartat en un o més capítols i titular-los d'acord amb la seva recerca.

 

4.-Conclusions i implicacions per al sector

 

S'hi han de recollir els principals resultats i les aportacions que s'han aconseguit amb el treball de recerca, implicacions pel sector i, si escau, aquelles possibles línies de recerca futures que es poden obrir o continuar a partir d’aquest treball.

 

5.-Bibliografia i fonts

Relació de la bibliografia consultada: monogràfics, llibres, articles de revista, webgrafia, bases de dades, etc.

 

6.-Annexes

 

Serveix per a adjuntar materials o textos que es consideren imprescindibles per entendre alguna part del treball de recerca o bé que són una aportació essencial de la recerca efectuada, però que són excessivament llargs per a incloure'ls en el cos del treball. No és obligatori posar annexos.

 

Citació

No s’admetrà cap TFG sense una acurada citació

L’estudiant podrà fer servir el sistema de citació que millor s’adeqüi al seu TFG mantenint aquest sistema en al llarg de tot el treball.

Metodologia

El TFG consisteix en la realització d’un treball de recerca supervisat per un tutor/a.

Es publicaran a l’aula Moodle de l’assignatura el calendari i la relació de propostes de TFG realitzades pel professorat del Grau. En aquest llistat constarà el professor/a i la relació de les seves propostes.

En cas de realitzar el TFG amb dades d'una empresa o institució, l'alumnat ho haurà de comunicar al Coordinador del TFG per tal d’estudiar la viabilitat del treball.

S’obrirà un primer espai de lliurament on l’alumnat haurà de pujar la sol·licitud de tema i/o tutor/a.

Una vegada assignat el tema i el tutor/a, l’alumnat s’ha de posar en contacte  amb el tutor/aper fixar la primera tutoria.

 

Funcions del tutor/a:

El tutor/a del TFG durà a terme un mínim de quatre tutories durant el curs. A la tutoria inicial el tutor/a fixarà el tema amb l’alumne/a i suggerirà un mínim de bibliografia per començar a treballar.

Les altres dues tutories de seguiment serviran per anar orientant el treball de l’alumne. Finament, a la darrera tutoria, el tutor/a suggerirà les modificacions finals.

Es recomana a l’alumnat, per a un bon seguiment del TFG, lliurar els esborranys indicats al calendari en temps al tutor/a:

-Entrega 1: Introducció, Objectius del TFG, Metodologia i Referències bibliogràfiques. La idea és que la primera entrega mostri la recerca realitzada, la bibliografia consultada i l’enfocament que l’alumnat li vol donar.

-Entrega 2. Primer esborrany  del TFG on la part de desenvolupament del treball ja estigui suficientment aprofundida perquè el tutor/pugui fer les indicacions oportunes.

-Entrega 3. Entrega de treball finalitzat per tal que el tutor pugui valorar si és pertinent l’autorització per a l’entrega formal.

El tutor/a disposarà d’aquesta Guia Docent, disponible a l’aula Moodle de l’assignatura i a la Web de l’Escola, d’un full de seguiment en el que s’aniran registrant el desenvolupament de les tutories, els continguts tractats en elles i els compromisos assumits per l’alumne/a. Al finalitzar cada sessió el tutor/a i l’alumne/a hauran de signar el contingut i compromisos adoptats.

L’alumnat ha d’assistir a les sessions presencials programades a l’horari disponible a la web de l’Escola. En aquestes sessions es posarà èmfasi en qüestions de metodologia, edició, recerca i citacions.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions teoricopràctiques sobre l'elaboració del TFG (estructura, redacció, citació, etc) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutor/a del TFG 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tutories amb el Responsable de l'assignatura consultes - Aula Moodle 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Preparació. Consulta de bibliografia. Lectura de materials. Redacció del TFG 270 10,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Dins del termini previst al calendari, l’alumnat haurà de lliurar el TFG, amb l’autorització del tutor/a a l’espai obert a l’aula Moodle de l’assignatura. Per tal de evitar possibles incidències també l’haurà d’enviar per correu electrònic al professor responsable de l’assignatura. També dintre del termini previst, el tutor/a del TFG haurà de presentar un informe d’avaluació  en el que es farà una valoració quantitativa i qualitativa del treball realitzat per l’alumne/a, d’acord amb el document que el professor responsable del TFG posarà a la seva disposició i al que afegirà el full de seguiment. La valoració del TFG amb el que el tutor/a pot qualificar el TFG va de 0 a 7.

L’alumne/a que obtingui la nota màxima (8), té la possibilitat de defensar el seu TFG davant de la Comissió Avaluadora per optar a la qualificació d’excel·lent o MH.

L’alumne/a que hagi estat avaluat pel Tutor/a amb la nota de 8, i vulgui optar a la qualificació d’excel·lent o, en tot cas, MH, haurà de presentar la sol·licitud (Annex IV), per a la defensa oral del treball. L’entrega de la dita sol·licitud, juntament amb un exemplar enquadernat del TFG es farà a la Recepció de l’Edifici Blanc, a la planta zero.

Es comunicarà als/les alumnes/as l’hora i lloc per la realització de la defensa.

No lliurar el TFG a la data indicada comportarà un “No Avaluable”.

Si el tutor/a del TFG suspèn el mateix, l’alumne/a té la possibilitat d’una revisió ordinària, pel mateix tutor/a. Així mateix, pot sol·licitar una revisió extraordinària mitjançant els mecanismes previstos a la normativa acadèmica. El TFG no té recuperació.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa del TFG 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Proves d'avaluació continuada sobre l'elaboració del TFG (redacció, citació, etc.) 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Qualitat de la Memòria i valoració del TFG per part del Tutor/a 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Consultable a través de l’espai moodle de l’assignatura.

Bibliografia específica recomanada per cada tutor/a.

Informació sobre els recursos de citació:

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html

Plagi

El Plagi: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_1_01.html 

El Plagi Acadèmic: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html  

Plagi: http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0105037