Logo UAB
2020/2021

Tecnologia de la seguretat

Codi: 101867 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Martinez Martinez
Correu electrònic:
Jose.Martinez.Martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Si els alumnes internacionals són matriculats al curs, la llengua serà espanyola. Els alumnes poden fer les seves recerques per escrit a les llengües següents: català, anglès, espanyol

Prerequisits

 Aquesta assignatura no te prerequisits. 

Objectius

Diferenciar i definir els sistemes de seguretat, com els elements electrònics, físics i humans, en aquests últims amb especial atenció a l'aprenentatge homes i dones amb respecte i igualtat sense perjudici de gènere, instal·lats i desplegats en una instal·lació per a protegir a les persones i béns davant els diferents riscos que poden afectar-los.

Conèixer el marc normatiu que regulen les tecnologies de la seguretat, i la seva vinculació amb els sectors de la seguretat pública i la seguretat privada.

Conèixer els diferents dispositius de seguretat electrònica que es comercialitzen, instal·len, i el seu manteniment per al disseny de plans de seguretat integrals. D'altra banda, conèixer els sistemes de seguretat física existents i com es combinen amb els sistemes de seguretat electrònics per a minimitzar els diferents riscos als que es pot veure exposada la instal·lació que desitgem protegir.

Competències

 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar riscos específics i conèixer-ne els mecanismes de prevenció.
 2. Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
 3. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 8. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure’n indicadors de risc.
 9. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 10. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tàctiques i operatives inherents al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 11. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 12. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 13. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

 Marc bàsic normatiu de les Tecnologies de la seguretat.

  • Legislació bàsica.
  • Legislació Seguretat privada aplicable a la Tecnologia de la Seguretat.
  • Legislació Vídeo vigilància.
  • Legislació F.C.S.
 • Sistemes de seguretat física.
  • Perimetrals.
  • Exteriors.
  • Interiors.
 • Sistemes de seguretat electrònica.
  • Control d'accessos.
  • Intrusió.
  • Vídeo vigilància.
  • CCTV.
 • Sistemes Contra incendis.
  • La detecció.
  • L'extinció.
  • L'alerta i l'evacuació.
 • Història de les armes.
  • Armes Blanques.
  • Armes de Foc.
  • Tecnologies aplicables en els conflictes.
 • Armes i Explosius.
  • Normativa bàsica armes.
  • Afectació de les armes en els sistemes de seguretat.
  • Legislació en matèria d'explosius.
  • La seguretat en matèria d'explosius.
 • Blindatges.
  • Normativa bàsica.
  • Afectació dels blindatges en els sistemes de seguretat.
  • Evolució de les Tecnologies de la seguretat.
 • La tecnovigilancia.
  • Comunicació.
  • Posicionaments.
  • Seguiments.
 • Futur de les tecnologies de la seguretat.
  • Drons
  • Robòtica.
  • Ciberseguretat.
 • La tecnologia de la seguretat enfront del factor humà. Equilibro o tecnificació de la seguretat.

Metodologia

 • Classes teòriques.
  • Les classes teòriques consistiran en l'exposició de les matèries de l'assignatura (exposició magistral amb suport audiovisual o Power Poit), resolució dels exercicis i resolució de dubtes, així com l'aprenentatge cooperatiu i el mètode del cas.
 • Classes pràctiques i resolució de casos pràctics.
  • Les classes pràctiques és destinessin a la realització o resolució dels exercicis, exposició de treballs i presentacions, individuals o en grup. També poden ser utilitzades per a la visualització de materials audiovisuals.
 • Lectures i seminaris:
  • Les lectures seran acompanyades amb mitjans audiovisuals.
  • Els seminaris estaran basats en la presentació de casos reals i discussió dels mitjans tecnològics i humans desplegats per a la implementació de plans de prevenció i seguretat.
 • Debats i fòrums de discussió.
 • Presentació oral de treballs a l'aula.
 • Realització de treballs/projectes/ informis.
 • Estudi per a l'examen. Prova final (una primera parteix tipus test, i la segona un cas a desenvolupar).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques amb la participació de l'alumnat 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Planificació del treball. Lectures, reflexió sobre les matèries. Preparació dels treballs individuals. PAC, i prova final. 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Treball individual i en grup (cerca de material, discussió, preparació i presentació). 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

Partirà dels criteris basats en l'avaluació continuada, la qual cosa fa preceptiu l'assistència i que ens permetrà mesurar el grau de competències especifiques del programa que l'alumne ha aconseguit.

Els valors de cada ítem per a l'avaluació figuren en la taula posterior, tots els ítems han de ser superats amb (5) perquè puguin ser computats en l'avaluació.

Prova escrita.

                Es realitzarà una prova escrita (preguntes curtes).

Examen final.

                Es realitzarà una prova escrita (tipus test i un cas pràctic).

Treball Final de Curs.

El projecte consistirà a dissenyar un sistema combinat de seguretat electrònica/seguretat física/personal de seguretat privada. El contingut del treball serà consensuat amb el professor de l'assignatura. Els alumnes hauran d'aplicar els coneixements adquirits en l'assignatura per portar a terme el projecte de seguretat.

En les sessions de defensa del projecte els alumnes disposaran de 5 a 10 minuts per exposar mitjançant una presentació en *PowerPoint (mínim 5 màxim 10 diapositives). Al final de cada exposició el professor realitzarà preguntes als alumnes que defensen el projecte.

El treball tindrà una extensió máxima de 50 pàgines, i es lliurarà en format Word o PDF juntament amb el *PowerPoint de la presentació.

Els treballs hauran de ser citats conforme a la normativa corresponent. No s'admetrà cap treball sense una correcta citació. https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

Encas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Exercici pràctic (tipus test i desenvolupament) 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Treball final de curs 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 

Aguado, V. (2007). Derecho de la Seguridad Pública y Privada. Navarra: Editorial Aranzadi.

Arzoz, X. (2010) Videovigilancia, seguridad ciudadana y derechos fundamentales. Navarra: Editorial Thomson Reuters.

Bentham, J. (1989). El Panóptico. Madrid: Editorial Endymion.

Bübl, M. (2017) La ciencia secreta de la cerrajería. Austria: Bübl.

Calero, L.M. (2005). La seguridad privada en España: actores, especificaciones y su planificación. Madrid: Editorial Universitas Internacional. S.L.

Desdentado, A., Muñoz, B. (2012). Control informático, videovigilancia y protección de datos en el trabajo. Valladolid: Editorial Lex Nova.

Díaz, F. (2013). Diccionario LID. Inteligencia y Seguridad. Madrid: Editorial Empresarial.

Ferro, J.M. (2015). Manual operativo del director y jefe de seguridad. Madrid: Editorial Auto-Editor.

Foucault, M. (2012). Vigilar y Castigar. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, S.L.

Freedman, L. (2019). La Guerra del Futuro. Barcelona: Editorial Crítica.

Gómez, R. (2014). Diccionario terminológico para la seguridad privada. Madrid: Editorial Tecnos.

Gómez, R. (2014). Diccionario terminológico de la seguridad privada. Madrid: Editorial Tecnos. S.L.

González, J. (2012) Inteligencia. Valencia: Tirant lo Blanch

González, M. (2011). Guía visual para falsear cerraduras (3.ed.). Illinois: Standard Publicaciones, Inc.

Innerarity, D., Solana, J. (2011). La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales. Barcelona: Editorial Paidós.

Lamas, L. (2019) Apertura de puertas, técnicas y trucos. (4.ed.). Madrid: Nivel Medio.

Lyon, D. (1995). El ojo electrónico. El auge de la sociedad de vigilancia. Madrid: Editorial Alianza.

Macías Fernández. D.  (2014). David contra Goliat. Guerra y Asimetría en la edad contemporánea. Madrid. Editorial Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.

Martínez, R. (2002). Armas: ¿Libertad americana o prevención europea? Barcelona: Editorial Ariel.

Martínez, R., Rodríguez, J. (2018). Inteligencia artificial y armas letales autónomas. Gijón: Ediciones Trea.

Martínez. E.  (2008). Los soldados del Rey. Madrid. Editorial Andújar.

McLaughlin, E., Muncie, J. (2014). Diccionario de criminología. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.

Miró, F. (2012). El Cibercrimen. Fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio. Barcelona: Editorial Marcial Pons.

Montoya, R. (2014). Drones. La muerte por control remoto. Madrid: Editorial Akal.

Muñoz Bolaños. R.  (2001). La campaña de 1909. Las campañas de Marruecos, 1909-1927. Madrid.

Perales, T. (2014). Instalaciones de sonido, imagen y seguridad electrónica. Madrid: Editorial Marcombo.

Poveda, M.A., Torres, B. (2015). Dirección y gestión de la seguridad privada. Madrid: Editorial Fragua.

Puell de la Villa. F.  (2007). La guerra con armas de fuego. M. Artola (ed.). Historia de Europa. Madrid. Editorial Espasa Calpe. Vol. II.

Quedada. F. (2007). La Guerra con arma blancaM. Artola (ed.) Historia de Europa. Madrid. Editorial. Espasa Calpe. Vol. I.

Ridaura, M.ª J.  (2015). Seguridad Privada y Derechos Fundamentales (La nueva Ley 5/2014, de abril, de Seguridad Privada). Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.

Rodríguez, A (2005). 250 modelos de cerrajería. Barcelona: Ediciones CEAC.

Rodríguez, F. (2018). Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica. (ed.2) Madrid. Editorial Paraninfos.

Somoza, O. (2004). La muerte violenta. Inspección ocular y cuerpo del delito. Madrid: Editorial la Ley.

Teijeiro de la Rosa. JM. (2016). Dinero y ejércitos en España. De la Antigüedad al siglo XXI. Madrid.

Torrente, D. (2015). Análisis de la seguridad privada. Barcelona: Editorial UOC.

 

RECURSOS TELEMÁTICOS:

Agencia Española de Protección deDatos. (2020). Legislación. Recuperado 02 de julio 2020, desde https://www.aepd.es/es/informes-y-resoluciones/normativa-y-circulares 

Climablock. (2019). Muros perimetrales resistentes a explosivos. Recuperado 02 julio 2020, desde

Departament d´Inteiror. (2020). Plans d´autoprotecció i register electronic HERMES. Recuperado el 02 de julio del 2020, desde http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/paus_hermes/

http://www.climablock.com/Seguridad%20Estructural-01-Muros-de-seguridad.htm

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2020). Normativa. Recuperado 02 julio 2020, desde https://www.insst.es/normativa

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2020). Guías técnicas INSHT. Recuperado el 02 de julio 2020, desde https://www.insst.es/guias-tecnicas-transversales

Ministerio de Defensa. (2020). Los Sistemas de Protección Balísticos Personales. Recuperado  02 de junio del 2020 desde http://www.ejercito.mde.es/publicaciones/index.html

Ministerio del Interior. (2020). Autoprotección. Recuperado 02 de julio 2020, desde http://www.proteccioncivil.es/autoproteccion/presentacion

Ministerio del Interior. (2020). Normativa Básica Reguladora. Recuperado 02 de julio 2020, desde http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/personal-de-seguridad-privada/normativa-basica-reguladora