Logo UAB
2020/2021

Regulació d'armes i explosius

Codi: 101864 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Roser Martínez Quirante
Correu electrònic:
Roser.Martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No en té.

Objectius

Conèixer la regulació de les armes de foc a Europa i als Estats Units de Norteamérica. 

Analitzar com els diferents models de seguretat en funció de la restricció o la llibertat que s'atorgui al ciutadà pel que fa a la tinença d'armes de foc. 

Comprendre la importància de la intervenció administrativa pel que fa a la circulació d'armes de foc entre la població civil per reduir els accidents, suicidis i homicidis. 

Debatre sobre els avantatges i inconvenients dels diferents models d'intervenció administrativa: el model americà de llibertat i foment de l'individu armat i el model europeu de prevenció i monopoli de l'ús de les armes en l'Estat.

Estudiar la regulació dels explosius al nostre país.

 

 

Competències

 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar riscos específics i conèixer-ne els mecanismes de prevenció.
 2. Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 5. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 6. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure’n indicadors de risc.
 7. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tàctiques i operatives inherents al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 8. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 9. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Tema 1. La contraposició de dos models d'Estat: administratocèntric i centralista versus individuocèntric i federal. La importància d'entendre la construcció de l'Estat a través de diferents nocions de seguretat i de prevenció de perills.

Tema 2. El model americà individuocèntric: el ciutadà armat com a dret constitucionalment garantit. La importància de la Segona Esmena de la Constitució federal americana. La doctrina del Castell. La posició del Tribunal Suprem. Anàlisi de l'epidèmia de morts per armes de foc.

Tema 3. El model europeu administratocèntric: monopoli i restricció de les armes. La Directiva europea de restricció i intervenció administrativa respecte de la possessió privada d'armes.

Terma 4. La regulació espanyola sobre les armes de foc i armes blanques. Aspectes positius i punts febles a tenir en compte.

Tema 5. El sorgiment d'un nou tipus d'armes: les armes autònomes letals. El moviment social a través de la CAMPANYA STOP KILLER ROBOTS.

Tema 6. La regulació d'explosius

Metodologia

Les classes teòriques es combinaran amb classes pràctiques sobre casos reals extrets de la jurisprudència i la premsa.

Caldrà analitzar la regulació espanyola i l'americana per poder desenvolupar debats a classe.

Les activitats autònomes es basaran en l'estudi personal, lectures recomanades i preparació dels casos pràctics. 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques amb la participació activa de l'alumnat 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització dels treballs pràctics i teòrics 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs. 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'assignatura es podrà superar a través de l'avaluació contínua: proves i exercicis pràctics durant cada sessió. Comportarà un 50% de la nota.

Un examen final de tota la matèria serà necessari per aquells alumnes que vulguin optar per la màxima nota. 

En cas de suspendre, es durà a terme una prova de reavaluació sobre les diferents matèries tractades que es puntuarà amb un 5 com a nota màxima.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova Final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Proves i exercicis pràctics durant cada sessió. 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Martínez Quirante, Roser, Armas: ¿Libertad americana o prevención europea?. Dos modelos contrapuestos, Editorial Académica Española, 2019.

Martínez Quirante, Roser, y Rodríguez Álvarez, Joaquin, Inteligencia artificial y armas letales autónomas, TREA, 2018.

Martínez Quirante, Roser, y Rodríguez Álvarez, Joaquin, Towards a new AI race. The challenge of lethal autonomous weapons systems (LAWS) for the United Nations, Thomson Reuters Aranzadi, 2019.

Martínez Quirante, Roser, y Rodríguez Álvarez, Joaquin, “Technology wars and the military future of AI”, International Journal of Engineering Research & Management Technology, sept 2018, Vol. 5, Issue 5.

Martínez Quirante, Roser, y Rodríguez Álvarez, Joaquin, “El lado oscuro de la inteligencia artificial. El caso de los sistemas de armamento letal autónomo o los Killer Robots”, IDEES. Inteligencia artificial, núm 48, 4 de mayo de 2020 ( https://revistaidees.cat/es/el-lado-oscuro-de-la-inteligencia-artificial/?pdf=13299.

Rodríguez Álvarez, J. y Martínez Quirante, R.,  “ Tecnología y deshumanización: el camino hacia la tercera revolución de la guerra”, en Manuel Mesa (Coord.), Riesgos globales y multilateralismo: el impacto de la COVID-19. Anuario 2019-2020, CEIPAZ, 2020.