Logo UAB
2020/2021

Plans de recuperació de desastres i assegurances

Codi: 101858 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Pérez González
Correu electrònic:
Elena.Perez.Gonzalez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Encara que les classes i el temari sigui en espanyol es resoldran dubtes verbals i escrits en català.

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

Una correcta gestió dels riscos passa per l'anàlisi dels mateixos, la seva correcta avaluació, en la seva reducció o anul·lació, la seva correcta valoració i el seu finançament. 

En aquesta assignatura s'introduirà a l'alumne en la valoració i finançament dels riscos que amenacen a una empresa amb la finalitat que sigui capaç de valorar la millor relació qualitatpreu en un contracte d'assegurances i conèixer, en tot moment, els riscos que té coberts i les exclusions. 
 
Per això, i a partir dels riscos existents, l’alumne adquirirà els coneixements bàsics per tal de:
 • Identificar i avaluar els riscos
 • Els sistemes preventius capaços d'organitzar els mitjans humans i materials per poder fer front als riscos que comporten les activitats desenvolupades i, cas que es produeixin emergències o sinistres, que les conseqüències i el període d'afectació siguin els mínims.
 • Prevenir-los i protegir-se davant dels riscos de la forma més convenient.
 • Valorar les possibles conseqüències d’un sinistre tant directes como indirectes.
 • Proposar sistemes de finançament adequats per poder fer front a les possibles contingències que puguin plantejar-se.
 • Conèixer com s’ha de desenvolupar la investigació de les causes d’un sinistre.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 3. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 5. Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les organitzacions.
 6. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 7. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

0. Presentació.

1. La Institució asseguradora. El Consorcio.

2. El contracte d’assegurances.

3. Pòlisses comercialitzades.

4. El sinistre. El Peritatge. El salvament.

5. Gerència de risc. Seguretat industrial i prevenció de riscos patrimonials.

6. Identificació i avaluació de riscos en plans de continuïtat.

7. Avaluació del risc d’incendis.

8. Elaboració de plans de continuïtat.

9. Investigació de sinistres.

10. Casos pràctics

Metodologia

Les classes teòriques es faran amb suport de TIC i incentivant la participació i el debat en grup.

Les classes pràctiques consisteixen, comentant les solucions, en:

 • Resolució de casos.
 • Presentació de treballs.
 • Realització d’informes.
 • Comentaris sobre temes de actualitat.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques amb la participació de l'alumnat 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 7
Tipus: Autònomes      
Resolució de casos pràctics. Realització de treballs. Estudi Personal 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Proves teòriques individuals (40%):

 • Assegurances: Prova Escrita i/o oral amb un pes del 20 % de la nota final.
 • Plans de recuperació de desastres: Prova Escrita i/o oral amb un pes del 20 % de la nota final.

Avaluació continuada de temes treballats a l’aula (60%):

 • Assegurances: es proposaran una sèrie de exercicis a lo llarg de les classes, la seva resolució suposarà el 30 % de la nota final.
 • Plans de recuperació de desastres: es proposaran una sèrie de exercicis a lo llarg de les classes, la seva resolució suposarà el 30 % de la nota final.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència delprocés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà “0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de treballs 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7

Bibliografia

 • Ley 50/80 de 8 de octubre del contrato de seguros.
 • Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales
 • Ley 7/1998 de 13 de abril sobre condiciones generales de contratación
 • Ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de caracter personal.
 • Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil
 • R.D. 6/2004 de ordenación y supervisión de los seguros privados
 • R.D. 7/2004 de 23 de octubre del estatuto legal del Consorcio de Compensación de seguros.
 • R.D. 300/2004 de 20 de febrero que aprueba el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
 • R.D. 8/2004 de 20 de octubre que aprueba la responsabilidad civil de los vehículos a motor.
 • RD 2267/2004 reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
 • RD 314/2006 código técnico de la edificación
 • RD 513/2017 Reglamento de instal·laciones de protección contra incendios
 • Ley 26/2006 de 17 de julio, Ley de mediación de seguros y Reaseguros privados.
 • R.D. 1720/2007 que aprueba el reglamento de protección de datos personales.
 • R.D. 393/2007 norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que pueden originar situaciones de emergencia
 • R.D. 1507/2008 que aprueba el reglamento del seguro obligatorio de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.
 • Decret 30/2015 Cataleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.
 • CECAS (Centro de Estudios del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros), editor de los manuales sobre los siguientes seguros:
  • Transportes
  • Automóviles
  • Multirriesgos
  • Responsabilidad civil
  • Vida
  • Accidentes
  • Salud y asistencia sanitaria
  • Pérdidade beneficios
  • Asistencia jurídica y en viajes
  • Decesos
 • UNE 22301 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio.
 • NTP 274 investigación de accidentes: árbol de causas
 • Manual de Seguridad contra Incendios (CETIB) Guía básica de investigación de incendios.

Si cal s’ampliarà bibliografia a l’espai moodle de l’assignatura.