Logo UAB
2020/2021

Tècniques d'investigació social

Codi: 101841 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
César Torrero Fernández
Correu electrònic:
Cesar.Torrero@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jose Antonio Lozano Morcillo

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és dotar a l'alumne dels coneixements bàsics sobre la figura del Detectiu Privat i el funcionament de la Policia Judicial. (regulació, competències, organització administrativa, àmbits d'actuació i acompliment de les seves funcions)

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 3. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 4. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 5. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure’n indicadors de risc.
 6. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 9. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 10. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 11. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 12. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Tècniques d’investigació orientades a la Investigació Privada

1.- Marc legal – Límits – Règim sancionador.

2.-Concepte - Metodologia i fonts d'informació.

3.- Tipologia de les recerques econòmiques-mercantils, laborals, familiars, L.A.O.

4.- Serveis investigació en esdeveniments i establiments públics.

5.- Investigació de delictes a petició  de part interessada.

 

Tècniques d’investigació orientades a l’entrevista

1.-Introducció

2.-L’entrevista

3.-Recollida de dades d’interès

4.-La mentida

 

Tècniques d’investigació orientades a la Investigació Pública

1.- Introducció a la Investigació Pública

 

Tècniques d’investigació orientades al crim organitzat

 

Tècniques d’investigació orientades a Segrestos i Extorsions

 

Tècniques d’investigació orientades a Salut Pública-Tràfic de drogues

 

Metodologia

L’assignatura es divideix en tres blocs. Al primer bloc s’explicaran els principis de la investigació privada,  al segon bloc tres experts en investigació pública explicaran les principals funcions de les forces i cossos de seguretat en l’àmbit de la investigació pública i, en paral·lel tenim el tercer bloc on tractarem en profunditat l’entrevista com a tècnica d’investigació tant pública com privada.

A cadascun dels blocs el professorat exposarà la part teòrica i fomentarà el debat sobre els temes proposats.

Paral·lelament l’alumnat haurà d’anar elaborant el treball de l’assignatura. Les indicacions sobre el treball es posaran a disposició de l’alumnat a través de moodle.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques amb la participació de l'alumnat 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Realització del treball de l'assignatura. Estudi personal 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

El sistema d’avaluació consistirà en l’elaboració d’un treball sobre investigació privada i/o pública (60%) i la realització de dues proves:

Primera prova

Continguts en investigació privada (15%).

Segona prova

Continguts en investigació pública  (15%).

Continguts entrevista (10%)

La nota per aprovar l’avaluació continuada serà el resultat de la mitjana de les dues proves i el treball de l’assignatura. Per aprovar l’avaluació continuada aquesta mitjana ha de ser 5 o superior.

 

RECUPERACIÓ

L’alumnat que no superi l’avaluació continuada s’haurà de presentar a la RECUPERACIÓ  per tal de superar l’assignatura. La nota màxima d’aquest examen serà 5-Aprovat

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que puguiconduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant en l'àmbit de la investigació privada 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant en l'àmbit de la investigació pública 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant en l'àmbit de l'entrevista 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Treball de Recerca 60% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Investigació Privada

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3649   

Dominguez, P. (2011). Manual Técnicas de Investigación Privada.

Ferro, JM. (2011)). Investigación del fraude interno y externo en el ámbito corporativo (aseguradoras) e institucional. Club universitario 2011

Investigació Pública

http://mossos.gencat.cat/ca/inici/

L’entrevista

•Presentació i articles disponibles a l’aula moodle de l’assignatura