Logo UAB
2020/2021

Seguretat laboral

Codi: 101830 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Manuel del Pino Santiago
Correu electr˛nic:
Manuel.DelPino@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

 

Objectius

Objectius Formatius

Identificar i valorar adequadament els riscos.

Conèixer les activitats preventives per eliminar o controlar els riscos com ara les investigacions d’accidents.

Conèixer com avaluar i controlar determinada tipologia de riscos (elèctric, incendi, explosió, espais de treball, equips de treball, productes i residus, etc.).

Conèixer les diferències entre un pla d’emergències i un pla d’autoprotecció i poder elaborar les consignes bàsiques d’emergència per a un centre/activitat.

Conèixer per a cada temàtica la normativa bàsica de referència.

Conèixer activitats preventives de rellevància com ara la coordinació d’activitats, la protecció de persones d’especial sensibilitat, etc.

CompetŔncies

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els sistemes de responsabilitat i els models de gestiˇ propis dels models de gestiˇ de prevenciˇ de riscos laborals.
 3. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar els factors de riscos laborals mÚs habituals.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Implementar i avaluar el pla de prevenciˇ de riscos laborals en una organitzaciˇ.
 10. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 11. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Introducció. Condicions de treball i Salut.

Tipologia de riscos.

Accidents/Incidents.

Investigació d’accidents/incidents.

Anàlisi de risc. Avaluació del risc.

Seguiment mesures correctores.

Anàlisi, avaluació i control del risc. Espais de treball

Anàlisi, avaluació i control del risc.  Codi Tècnic de l’Edificació

 

Plans d’emergència i autoprotecció

Anàlisi, avaluació i control del risc.  Seguretat de producte (màquines i equips de treball).

Resguards i dispositius.

Equips de protecció individual.

Senyalització

 

Anàlisi, avaluació i control del risc. Altres equips de treball

Equips mòbils i equips d’aixecament de càrregues.

Instal·lacions.

Bastides i Escales Manuals

Emmagatzematge

Incendis-Explosions

Metodologia

Les classes presencials correspondran a una metodologia interactiva en la qual el professor exposarà durant uns minuts la teoria de la matèria objecte d'estudi i els alumnes, a partir d'aquestes explicacions i de la preparació prèvia que s'han realitzat, discutiran situacions concretes reals o de laboratori .

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Te˛riques 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11
Classes prÓctiques 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Tipus: Aut˛nomes      
Desenvolupament de tasques 38 1,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Estudi 38 1,52 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Investigaciˇ i lectura 18 0,72 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluaciˇ

RECUPERACIÓ
 
En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.
 
Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
 
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició justificada omplint el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
 
PLAGI
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, davant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".
 
Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat
 
Perquè l'examen tingui més valor pot afegir una nota mínima perquè sumi a la part pràctica de l'avaluació continuada. Aquesta nota mínima no podrà ser superior a 3,5.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examenes 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Proves d'avaluaciˇ continuada 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Bestraten Belloví, Manuel. (2003) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Seguridad en el Trabajo.

 

Benavides, Fernando. (1997). Salud Laboral. Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales.

 

Varios autores. (   ). Manual de Seguridad en el Trabajo. Fundación Mapfre.

 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, recuperat juliol 2012 a: http://www.insht.es/portal/site/Insht/

 

Departament d’empresa i Ocupació.

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=528d82d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=528d82d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default