Logo UAB
2020/2021

Traducció B-A 1 (alemany-castellà)

Codi: 101345 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Aránzazu Blanco
Correu electrònic:
Aranzazu.Blanco@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

En iniciar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

- Demostrar un nivell adequat de coneixements de la llengua origen, alemany i de la llengua meta, castellà.

- Demostrar que posseeix i comprèn coneixements sobre els principis metodològics bàsics que regeixen la traducció, els aspectes professionals i instrumentals bàsics i els problemes bàsics de contrastivitat de la combinació lingüística.

- Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes bàsics de traducció de gèneres no especialitzats en llengua estàndard.

Nota per als estudiants d'intercanvi. Els estudiants d'intercanvi que participin en aquest curs han de tenir un nivell intermedi alt/avançat en la combinació d'idiomes. Consulti amb el professor.

Objectius

La funció d’aquesta assignatura es iniciar l’estudiant en la resolució de problemes de traducció de textos no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus (narratius, descriptius, conceptuals, argumentatius i instructius).

En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

-Demostrar que posseeix i comprèn coneixements sobre els principis metodològics bàsics que regeixen la traducció, els aspectes professionals i instrumentals bàsics, i els problemes bàsics de contrastivitat de la combinació lingüística.

-Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes bàsics de traducció de gèneres no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals bàsics.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per poder traduir textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 3. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 4. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 5. Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics per poder traduir: Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics bàsics per poder editar textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 6. Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir: Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 7. Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats: Identificar els problemes de traducció bàsics de textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
 8. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 9. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en cada cas.
 10. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques fonamentals per resoldre problemes bàsics de traducció de textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.

Continguts

-La resolució de problemes bàsics de traducció de gèneres narratius, descriptius, expositius, argumentatius,instructius no especialitzats en llengua estàndard.


-Ús d’eines tecnològiques i de documentació per a la traducció de textos no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus: Diccionaris monolingües i bilingües generals. Gramàtiques. Manuals d’estil. Cercadors generals. Eines tecnològiques bàsiques per a l’optimització de l’edició i correcció de textos. Gestió bàsica de carpetes i arxius. Diccionaris analògics, de sinònims i antònims, de col·locacions, de dificultats, etc. Enciclopèdies. Textos paral·lels. Ús de corpus generals. Foros i blogs generals. Llistes de distribució.

Metodologia

- Aprenentatge basat en exercicis i resolució de problemes.

- Enfocament basat en tasques de traducció.

- El contingut de l'assignatura es treballarà de forma pràctica.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització de tasques de traducció 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Resolució de problemes 20 0,8 2, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Revisió de traduccions corregides 20 0,8 7, 9
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 20 0,8 2
Preparació de traduccions i treballs 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Exercicis parcials de traducció

Durant del curs es lliuraran alguns exercicis de traducció, segons el criteri adoptat pel professor. A la programació s'indicarà la manera de presentació dels treballs i la data de lliurament. No s'acceptaran treballs rebuts després de l'hora i data fixades, sense excepció. Els exercicis es lliuraran en el format acordat a classe. El seu nombre oscil·larà en funció de la dinàmica del curs.

En el cas dels estudiants que participin en un programa d'intercanvi amb alguna universitat estrangera, el professor també indicarà les condicions especials relacionades amb el lliurament de treballs.

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0 (nota ampliada a CÒPIA I/O PLAGI)

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).


CÒPIA I/O PLAGI

Amb la finalitat d'evitar la còpia i el plagi, qüestions que han proliferat de manera exponencial durant els últims anys en el marc universitari, s'avisa del següent:

 • Qualsevol cas i/o tipus de plagi i/o còpia, és a dir, l'ús d'un text d'un altre autor sense indicar el nom de l'autor i la font de la informació i els casos en els quals no se citi amb claredat el text copiat o les idees copiades, tindrà una nota de 0 (suspens) automàticament i sense excepció.
 • Qualsevol cas i/o tipus de plagi i/o còpia en les traduccions i treballs entregats i/oenla prova final de traducció tindrà una nota de 0 (suspens) automàticament i sense excepció. Tampoc hi haurà opció per recuperar l’assignatura tal com indica la normativa aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions de la FTI, i ratificada per la Junta de Facultat el 9 de juny de 2010.

IMPORTANT

Si algun alumne, per alguna raó justificada, no pot participar regularment, haurà de posar-se en contacte personalment amb el professor durant les primeres setmanes del curs. Aquest requisit és vinculant per poder superar l'assignatura. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Esborranys de traducció 25% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Exercici de traducció 1 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Exercici de traducció 2 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Projecte de traducció en grup 25% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Obres de consulta

Elena García, P. (1990). Aspectos teóricos y prácticos de la traducción (alemán-español). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Hönig, H. G.; Kußmaul, P. (1991). Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Gunter Narr.

Snell-Hornby, M.; Hönig; H. G.; Kußmaul, P.; Schmitt, P. A. (eds.). (1998) Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.

 

Diccionaris monolingües d'alemany

Agricola, E. (ed.) (1988). Wörter und Wendungen: Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. Leipzig: Enzyklopädie.

Bulitta, E.; Bulitta, H. (2007). Wörterbuch der Synonyme und Antonyme. 4. Auf. Frankfurt am Main: Fischer Verlag.

Deutsches Universalwörterbuch.(2006). 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim: Dudenverlag.

Dückert, J.; Kempcke, G. (1989). Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten. Leipzig: Bibliographisches Institut.

DUDEN - http://www.duden.de

 

Diccionaris monolingües de castellà

AA VV (2007). Diccionario de sinónimos y antónimos. Madrid: Espasa.

Casares, J. (1979). Diccionario ideológico de la lengua española. 2ª ed. puesta al día. Barcelona: Gustavo Gili.

Clave. Diccionario de uso del español actual. (2002). Madrid: Ediciones SM. 5ª ed., aum. y act. con (CD-ROM).

Diccionario panhispánico de dudas (2005). Madrid: Santillana.

Fundación del Español Urgente (Fundeu) (2005). Manual de español urgente. 16. edición. Madrid: Cátedra.

Gómez Torrego, L. (2006). Hablar y escribir correctamente: gramática normativa del español actual. 2 v. 2a ed. Madrid: Arco/Libros.

Martínez de Sousa, J. (2004). Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, J. (2006). Diccionario de usos y dudas del español actual. 2ª ed. Barcelona: Vox-Biblograf. (BH consulta sala)

Martínez de Sousa, J. (2007). Manual de estilo de la lengua española. MELE 3. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, J. (2007). Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas. Gijón: Trea.

Moliner, M. (2007). Diccionario de uso del español.3ª ed. Madrid: Gredos.

Rodríguez González, Félix (dir.) (1997). Nuevo diccionario de anglicismos. Madrid: Editorial Gredos.

Seco, M. (2003). Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe (11ª ed).

 

Diccionaris bilingües

Beinhauer, W. (1978). Stilistisch-phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Spanisch. München: Max Hueber.

Pons Grosswörterbuch für Experten und Universität. Spanisch-Deutsch. Deutsch-Spanisch. (2001). Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig: Klett.

Slabý, R.J.; Grossmann, R. ; Illig, C. (1999). Diccionario de las lenguas española y alemana, Tomo II: Alemán-Español. 5ª edición revisada y ampliada. Barcelona: Herder.

PONS - http://www.pons.eu